Økt tiltro til det norske jobbmarkedet

Økt tiltro til det norske jobbmarkedet

Hovedtrekkene fra Jobbundersøkelsen 2018 sier noe om tilliten til det norske arbeidsmarkedet, nordmenns tilfredshet i nåværende stilling og andelen yrkesaktive som kan tenke seg å bytte jobb.

Optimisme i jobbmarkedet

Hele 40 prosent tror arbeidsmarkedet vil holde seg stabilt de kommende 12 månedene, og svært få tror det kommer til å skje betydelige endringer. Om lag 2 av 10 tror arbeidsledigheten kommer til å øke eller synke noe. Vi ser at en større andel menn enn kvinner tror at arbeidsmarkedet kommer til å synke — 3 av 10 blant menn mot 2 av 10 kvinner. 4 av 10 tror arbeidsmarkedet kommer til å holde seg stabilt de kommende 12 månedene

Historisk sett ser vi store fluktuasjoner i forventet ledighet og har sett et stort fall i forventet arbeidsledighet siden 2016. Forventningene til arbeidsledigheten har ikke vært så bra som i 2018 siden målingene startet i 2015.

Målene fra Jobbundersøkelsen samsvarer med Opinion sine offisielle tall for måling av forventning til arbeidsmarkedet.

Nordmenn er generelt fornøyde i nåværende stilling

Blant sysselsatte i Norge viser undersøkelsen en jevnt høy tilfredshet og lav misnøye tilknyttet arbeidsplassen. Hele 7 av 10 er fornøyd i nåværende stilling, og kun 1 av 10 oppgir at de er misfornøyde. Vi kan ikke se noen signifikante forskjeller mellom menn og kvinner, men ansatte i offentlig sektor er mer litt mer fornøyde enn de som er ansatt i privat sektor, med 76 prosent mot 72 prosent. Færrest fornøyde finner vi i Nord-Norge og på Sørlandet, og serviceyrkene kommer noe dårligere ut enn andre yrker. De som jobber med IT-utvikling er mest fornøyd med jobben sin.

En fordeling i alder viser at de mellom 50 og 67 år er mest fornøyde med sin arbeidssituasjon. Parallelt er det denne aldersgruppen som opplever det mest stressende å gå gjennom et jobbskifte og anser det vanskeligst å skaffe seg ny jobb i dagens arbeidsmarked.

Undersøkelsen viser også høyere misnøye blant de som tjener under 400 000 kroner per år, mens blant de som tjener over 700 000 kroner per år er det flere som oppgir at de er svært fornøyde.

Et interessant funn her er at dersom vi deler opp de øvre lønnsnivåene ytterligere, viser undersøkelsen at selv om lønnsnivå har en innvirkning på tilfredshet, gjelder dette bare opp til et visst nivå. Det er med andre ord liten forskjell mellom de som tjener fra 700 000 til 900 000 kroner, og de som tjener over 900 000 per år.

- Den samme tendensen ser vi i de internasjonale målingene på generell lykkefølelse, sier Ola Gaute, seniorrådgiver og partner i Opinion.

De yngre er mer optimistiske når det kommer til jobbytte

Til tross for at mange er fornøyde med sin nåværende arbeidsplass, oppgir 68 prosent at de kunne vurdert å skifte jobb i løpet av de neste to årene. Hele 1 av 4 følger i ganske eller svært stor grad med på ledige stillinger, og 4 av 10 har søkt på jobb i løpet av de siste to årene. Denne statistikken har holdt seg relativt stabil i løpet av de seks siste årene.

Av disse oppgis spennende jobbinnhold som viktigste grunn til å skifte jobb. En større andel i år enn i fjor oppgir også at de er villige til å gå ned i lønn ved et eventuelt jobbskifte i bytte mot vesentlig mer interessante arbeidsoppgaver. Ansatte innen helse og omsorg er minst villige til å gå ned i lønn i bytte mot mer spennende arbeidsoppgaver, mens vi finner de mest villige innen bygg og anlegg.

- Det mest overraskende er at hele 13 prosent av de som svarer ‘Ja’ på dette spørsmålet, oppgir at de ville akseptere en lønnsreduksjon på hele 20 prosent, sier Ola Gaute i Opinion

Det er imidlertid store variasjoner i hvor optimistiske man er når det kommer til sjansen for å kunne få seg en ny jobb. Den eldste delen av befolkningen tror i størst grad er vanskelig å bytte, mens de yngre er mer optimistiske rundt jobbskifte. Vi ser også at de med høyere utdanning er mer optimistiske rundt egen arbeidssituasjon, og har lavere frykt for å miste jobben. Dette gjelder særlig de med utdanning på masternivå eller høyere, hvor halvparten tror det vil være lett å finne en ny jobb dersom de skulle bli arbeidsledige.

Noen markedsplasser er viktige ved jobbytte

Av dagens sysselsatte svarer 52 prosent at de har søkt på eget initiativ på jobben de har i dag. Undersøkelsen viser at kvinner i størst grad søker på stillinger på eget initiativ, mens menn i større grad enn kvinner blir oppfordret av arbeidsgiver til å søke.

Når det kommer til å følge med på ledige stillinger og se etter nye muligheter, foretrekker nordmenn flest FINN.no, med en andel på 64 prosent av alle som i større eller mindre grad følger med på ledige stillinger i arbeidsmarkedet. Det er flere kvinner enn menn som bruker FINN som kilde ved jobbskifte, og vi ser at bruken av FINN faller med alder. Høyest er bruken i Oslo og på Østlandet, etterfulgt av Sørlandet, Telemark, Vestlandet og Midt-Norge, og til sist Nord-Norge.

Det er variasjon i hvem som foretrekker FINN.no for å følge med på ledige stillinger. NAV.no kommer på en andreplass med andel på 36 prosent, mens arbeidsgivers hjemmeside kommer på tredje med 28 prosent. LinkedIn ligger på sjetteplass på listen over foretrukne måter å følge med på ledige stillinger.