Inaktiv

Vil du ta del i det viktige tilbakeføringsarbeidet

Arbeidsgiver
Ålesund fengsel
Stillingstittel
Aktivitør/Fag- og miljøarbeider i verksdrift
Frist
19.05.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kriminalomsorgen

Aktivitør/Fag- og miljøarbeider i verksdrift

Om stillinga

Ålesund fengsel søker aktivitør/fag- og miljøarbeider i fast 100 % stilling i verksdrifta

Ålesund fengsel er eit høgsikkerheits fengsel med 27 innsatte. Gjennomsnitts dommane har økt det siste året og vi treng å få styrka teamet vårt som jobbar med rehabelitering og tilbakeføringsarbeid. Dette for å sikre og styrke nødvendig planlegging og gjennomføring av aktiviteter samt dokumentasjonskrav knyttet til målgruppen.

Eit av hovudmåla til kriminalomsorga er at alle innsette skal ha eit aktivitets tilbod.

Tilbode skal gje domfelte sosialt felleskap, sysselsetjing, aktivitet og meistringskjensle. Du vil vere ein del av eit tverrfaglig team som består av betjentar, underverksmester, miljøterapeut og verksmester. Stillinga er underlagt verksmesteren og lønnast som verksbetjent.


Arbeidsoppgåver

Som aktivitør/fagarbeider/miljøarbeidar i verksdrifta vil du ha ansvar ilag med det tverrfalige teamet, å legge til rette for kreative aktiviteter for mennesker som er i ein vanskelig situasjon. Du skal motivere og tilrettelegge for at dei skal vere aktive aleine eller samman med andre. Gjennom aktivitetstiltaka vil ein kunne tilrettelegge aktivitetar som vedlikeheld eller betrar domfelte sine funksjonar, skapar oppleving av meistring, trivsel og glede. Tiltaka rundt den domfelte kan også vere eit ledd i terapautisk verksemd som helsefagleg personal har ansvar for. Målet er å bevare eller betre innsattes funskjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt.

Oppgåvene vil også bestå av;

 • støtte og veilede domfelte i sitt arbeid i verksdrifta, og på andre områder i fengselet kor det pågår aktivitet
 • ta intiativ og delta i målretta progresjonsarbeid med innsette, og arbeide etter miljøterapautiske prinsipp
 • gi opplæring, sysselsetjing og oppfølging av innsette på aktivitetar i verksdrifta
 • vere ein god rollemodell

Som aktivitør/fag- og miljøarbeidar i verksdrifta skal du tilrettelegge aktiviteten ved å forenkle framgangsmåtar og teknikkar, og eventuelt ta i bruk hjelpemiddel. Motivering av den enkelte er ein viktig del av jobben, og det vil vere viktig at aktivitøren gjennom heile arbeidsprosessen er oppteken av å motiverre og tilrettelegge for domfelte sin eigen aktivitet og deltaking. Dette i dialog med den domfelte og gjennom tilrettelegging for aktivitetar som gir passe store utfordringar og mogligheit for mestring.

Den som blir tilsett, må rekne med endringar i ansvars- og arbeidsområde.


Utdanning og erfaring

Du må ha

Relevant erfaring og utdanning med minimum fagbrev i f. eks aktivitørfaget, tømrar og snikkarfaget, eller Bachelor i f. eks design, kunst og handverk. Andre aktuelle utdanningar som kan være relevant vil også kunne vurderast.

 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - system eller verktøy

Det er ønskjeleg at du har

 • allsidig erfaring med rettleiing, eller anna pedagogisk erfaring/kompetanse
 • erfaring med å arbeide med mennesker med utfordringar, og likar å jobbe med utfordringar
 • erfaring med tverrfaglig arbeid

Den som blir tilsett, må vere villig til å gjennomføre kriminalomsorga si utdanning som verksbetjent, som tek omkring 10 månader. Utgiftene vert dekka av arbeidsgivar. Gjennom denne utdanninga vil du opparbeide deg fengselsfaglege kunnskapar, ferdigheiter og haldningar som er nødvendige for å utføre ein forsvarleg jobb i eit fengsel.


Personlege eigenskapar og ferdigheitar

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • nytenkende og kreativ. Evner til å sette idear ut i praksis
 • evne til å jobbe sjølvstendig, målretta og systematisk med arbeidskvardagen til dei domfelte
 • evne til å søke gode løysingar for den enkelte, i samspel med kollegaer, leiinga og eksterne samarbeidspartnarar
 • du må vere tolmodig, ansvarsfull og fleksibel og ha evner til å motivere mennesker i vanskelege livssituasjonar
 • lojalitet og evne til å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • godt humør

Generell informasjon

Kriminalomsorga meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ønsker oss medarbeidarar med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til ei enda betre oppgåveløysing.

Dersom det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i ein av desse kategoriane, kan du krysse av i jobbsøkjarportalen vår. Du kan lese meir om krava for å bli vurdert som søkjar i desse gruppene her. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Det må ikkje vere noko å utsette på vandelen til den som blir tilsett. Dette må dokumenterast med ein uttømmande politiattest før tilsetting.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkarar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjar har bede om å vere unnateke søkjarlista. Søkar vil i så fall bli varsla om dette og gjeve høve til å trekke søknaden.

Den som blir tilsett, må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringar som blir bestemte om arbeidsområdet.

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å vende deg til verksmeister Frank Rønning tlf. 70118344 og Elinda Erstad fungerande fengselsleiar tlf. 70118343

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktast på 75 54 22 20.


Vi tilbyr

 • meiningsfulle oppgåver i ein etat med eit viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse.
 • arbeidsuke mandag til fredag på dagtid
 • trivelege kollega

Stillinga har stillingskode/tittel 0275 verksbetjent og blir løna fra kr. 443 000 - 557 100 avhengig av kvalifikasjonar. Det blir trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.


Om arbeidsgiveren

Kriminalomsorga sitt samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjonar på ein måte som er tillitvekkjande for samfunnet og som motverkar strafflagde handlingar. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velje å leve eit kriminalitetsfritt liv. Visjonen vår er "Straff som endrar" og verdiane våre er: tryggleik, openheit og nytenking som er førande for åtferda vår og som organisasjon.
Les meir om verksemdsstrategien vår her. Kriminalomsorga består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS og fem regionar med cirka 60 lokale fengsel og friomsorgskontor.

Sektor
Offentlig
Sted
Kippervikgt. 16, 6003 Ålesund
Bransje
Helse og omsorg,
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Håndverker,
Håndverker / Maler/Tapeserer,
Håndverker / Snekker/Tømrer

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Frank Rønning
Stillingstittel
Verksmester
Telefon
70 11 83 44
Kontaktperson
Elinda Erstad
Stillingstittel
Fungerende fengselsleder
Telefon
70 11 83 43
Følg firma
1278 følger dette firmaet

Kippervikgt. 16, 6003 Ålesund

Annonseinformasjon

FINN-kode 349724363
Sist endret 20. mai 2024 00:04

Rapporter annonse