Bildegalleri

Mangler bilder

Katrines Minde

Enebolig Katrines Minde 1. etasje BRL

Kart med kartnålKatrines Minde 1, 7600 Levanger
Prisantydning3 990 000 kr
Totalpris
4 021 240 kr
Omkostninger
31 240 kr
 • Planlegging

  Ferdig planlagt

 • Salgsstart

  Salget er i gang

 • Byggestart

  Etter frafall av forbehold

 • Overtakelse

  12-16 mnd etter byggestart

Nøkkelinfo

Boligtype
Enebolig
Soverom
2
Internt bruksareal
84 m² (BRA-i)
Bruksareal
113 m²

Les mer om bruksareal her

Visning

Dersom du planlegger å delta på annonsert visning bes du som kunde om å gi beskjed i forkant til eiendomsmegler, trykk på påmeldingsknappen i annonsen. Vi tilbyr også privatvisninger for de som ønsker det. Velkommen til en trygg visning!
Visningspåmelding

Beskrivelse

Beskrivelse av prosjektet

Katrines Minde er et boligprosjekt som inneholder 11 eneboliger over 2 etasje og 7 stk 1 etasjes eneboliger. Eneboligene over 1 etasje inneholder gang, stue, kjøkken, kombinert bad og vaskerom, 2 soverom og bod/teknisk rom. I tillegg har man carport med romslig sportsbod i bakkant.

Katrines minde ligger fint og landlig til på Bruborg. Beliggenheten er populær med nærhet til turområder, sykehuset Levanger, sentrum og Allti Magneten. Fra boligene vil man få utsikt mot Moan og Eidsbotn.

Området er pent opparbeidet med asfalterte veier, fotballbinge og en stor gressplen som kan brukes av fellesskapet.

Eneboligene har en gjennomgående god standard og har store vindusflater for masse dagslys.

Av mange foretrukne kvaliteter ønsker vi å fremheve:
- Helt ny bolig med 5 års garanti.
- Gjennomgående standard med gode materialvalg.
- Energivennlige boliger.
- Mulighet til å forme din egen bolig.
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
- Automatsikringer.
- Enkel adkomst, alt er på bakkeplan.
- Utgang til terrasse, samt egen hage.

Areal

Bruksareal (BRA): ca. 113,2 m²
Intern bruksareal (BRA-I): ca. 84,5 m²

Følgende rom vil inngå i BRA -i:
Kjøkken/ stue, gang, bod/ tekn, 2. stk soverom og bad/ vask.

For oversikt over de ulike boligenes areal, se vedlagte plantegninger og/eller prisliste.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/beregnet av selger/arkitekt, og er oppmålt etter tegninger datert 03.10.2017.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og intern bruksareal (BRA-I). Bruksarealet er arealet innenfor boligenhetens omsluttende vegger og inklusive delevegger, sjakter og faste innredninger/installasjoner. Medregnet i oppgitt bruksareal er også eventuell innvendig bod.

Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som følge av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et cirkaareal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Tomt / Tomteareal

Prosjekttomtens grunnareal er ca. 1 101 m². Felles eiet tomt.

Parkering

Boligene vil bli oppført med carport.

Boder

Det medfølger én utvendig bod per bolig. Boden er plassert i enden av carport.

Boder leveres iht. TEK17.

Internett / TV

Det blir trukket fiberrør inn i svakstrømskap. Kjøper er selv ansvarlig for bestilling av oppkobling og kostnad forbundet med dette. Selger har på vegne av kjøper anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler med leverandør av TV og bredbånd.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. bustadoppføringslova § 44.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider;
a) som vil endre kontraktssummen med 15% eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Se for øvrig nærmere informasjon om tilvalg/kundeendringer i selgers deklarasjon/leveransebeskrivelse.

Utenomhusarealer

Utomhusareal/ fellesareal er ferdigstilt og drives i dag av velforeningen.

Sameiet / Forretningsfører

Samtlige boliger eier en ideell andel i de uteomhusområder som er felles for hele feltet. Realsameiet består av lekeplasser, vei, fortau og gateparkering. Eierandelen vil bli tinglyst/etablert som et tingsrettslig realsameie.

Velforening

Det er etablert en velforening i Katrines Minde. Det betales kr. 200,- pr, mnd. i kontingent pr enhet.

Vei/Vann/Avløp

Boligene vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".

Når boligen er overtatt, kan man gå inn på skatteetatens boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen omfattes av reguleringsplan "Bestemmelser til detaljreguleringsplan, Kathrines Minde", plan id: L2006005.
Eiendommen er regulert til bolig.
Området eiendommen ligger i er regulert til boligbebyggelse.

Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.

I det tilfelle kjøper har anledning til å gjøre tilvalg, vil det være selgers ansvar å sende til meglerforetaket en bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for dette. Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevell selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova.

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Forbrukeren kan avbestille ytelsen eller deler av denne ifr. Bustadoppføringslova § 52-54.
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 10 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr fastsatt til 15 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Selger kan kreve utbetaling av forskudd/delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter dette punkt.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Katrines Minde 31, 7600, Levanger, Gnr. 276 bnr. 184 i Levanger kommune

Eier

Kathrines Minde AS

Oppdragsnummer

72-22-0157

Meglers vederlag

Markedspakke (Kr.16 900)
Meglerprovisjon prosjekt (forutsatt salgssum: 3 990 000,-) (Kr.139 650)
Kommunale opplysninger (BRL) (Kr.2 804)
Kommunale opplysninger (enebolig) (Kr.4 070)
Restansesjekk (Kr.879)
Tilsyn pipe eller ildsted (Kr.652)
Oppgjør (Kr.5 900)
Visninger pr. stk. (Kr.2 500)
Oppdragsgebyr (Kr.1 500)
Utlegg fotograf (Kr.2 800)
Totalt kr. (Kr.177 655)

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på Partners AS

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode345880540
Sist endret30. mars 2024 01:16
Referanse72220157

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.