Bildegalleri

Fugledalen Terrasse

Annet Fugledalen

Kart med kartnålFugledalen Terrasse, 5282 Lonevåg
Prisantydning8 200 000 kr
Totalpris
8 214 212 kr
Omkostninger
14 212 kr
 • Planlegging

  -

 • Salgsstart

  -

 • Byggestart

  Byggestart er besluttet.

 • Overtakelse

  Prosjektet var innflytningsklart siste kvartal 2023.

Nøkkelinfo

Boligtype
Andre
Etasje
5
Soverom
4
Primærrom
150 m²
Internt bruksareal
0 m² (BRA-i)
Bruksareal
150 m²

Les mer om bruksareal her

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Hjemmelshaver/ utbygger

Hjemmelshaver er Lonevåg Boligutvikling AS
Utbygger er Lonevåg Prosjektutvikling AS

Arealer og fordeling per etasje

Totalt BRA '0 kvm består av:
- BRA-i (internt bruksareal):
- BRA-b (innglasset balkong):
- BRA-e (eksternt bruksareal):
- TBA (terrasse-/balkongareal)

Det totale bruksarealet fordeler seg som følger:
Første etasje:
- BRA: xx m²
- BRA-i: xx m² (stue, to soverom, trimrom, vaskerom, bod)
- BRA-b: xx m² (innglasset balkong / vinterhage)Andre etasje:
- BRA: XX m²
- BRA-i: xx m² (entré, gang, bad, toalettrom, soverom, spisestue, kjøkken)

Garasje
BRA xx m²: Garasjeplass

[Tekst om eventuelle gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH)]
[Tekst om eventuelle spesielle rettigheter til fellesareal som ikke inngår i boligens BRA, eks.
takterrasse, bod, treningsrom mm.]

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i NS 3940:2023."

Beliggenhet

Leilighetene vil få en meget sentral beliggenhet i Lonevåg med "Osterøys beste beliggenhet".

Bygg A vil ligge vendt mot nordvest med pen utsikt over Lonevåg, mens bygg B vil få en sørvestvendt beliggenhet med flotte sol- og utsiktsforhold.

Nærmeste butikk er Coop Extra. Post, apotek, vinmonopol, Europris, treningssenter og bussterminal ligger innen gangavstand.

Rema 1000, Lonevåg handlesenter, helsestasjon, tannlege og båtmarina er også i nærheten.

Barnehage, grunnskole, idrettsplass, ungdomsskole, videregående skole - alle ligger innen gangavstand eller en kort kjøretur.

Bensinstasjon er en kort kjøretur unna. På 15 minutter med bil er du på Arna togstasjon, hvor det kun tar 7-8 minutter med tog til Bergen sentrum.

Det er ca 30 min å kjøre til Åsane.

Generelt om prosjektet

Boligprosjektet er lokalisert sentralt i Lonevåg. er planlagt å bestå av ca. leiligheter når prosjektet er ferdig utbygd.

Prosjektet

26 lekre leiligheter i terrasseblokk, hvor blokken består av av to terrasserte bygningsvolum (A og B) som er bundet sammen med overdekkede parkeringsplasser.

Bygg A har inngangsplan i 3. etasje, med heis og trapp til øvrige etasjer. Bygg B vil få 18 leiligheter fordelt over 6 terrasserte etasjer. Bygg B har også heis- og trappehus med direkte tilkomst til parkeringsgarasjen, og til sportsboder som er plassert i prosjektets 4.- og 5. etasje samt felles inngangsparti på byggets nordøstfasade.

Adresse

Fugledalen B 5-1 og 4-1

Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Eierforhold

Selveier

Boligtype

Annet

Tomtetype

Eiet tomt

Parkeringsplasser, boder og sykkelparkering

Felles garasje er plassert under terreng i bygg B i prosjektets 3. etasje. Det er avsatt 2 parkeringer pr. leilighet, med unntak av leilighet A 3-2 som har 1 parkeringsplass. Elbil ladeuttak på tildelt p-plass kan bestilles som tilvalg.

Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene og til å organisere kjøpte parkeringsplasser som evige bruksretter eller som tilleggsseksjon til leilighetene. Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ved organisering av parkeringsanlegg kan, på grunn av organisasjonsform og/eller byggeløsning, gis rett for styret eller sameiermøte til å kunne omfordele plasser dersom dette er nødvendig pga funksjonshemning eller andre særlige grunner.

Vei, vann og avløp

Eiendommen vil tilkobles offentlig vann og avløp.
Vann og avløp blir tilknyttet ledningsnettet via private stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring vil kunne bli tinglyst på eiendommen.

Sameiet

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt xxx boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har "tilknytning til hverandre". Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.
Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

1) Felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til ca. kr 20,- pr. kvm. pr. mnd. Endelige felleskostnader blir fastsatt av sameiet på første sameiemøte.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

2) Kommunale avgifter

Det vil tilkomme kommunale avgifter for boligen. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato. For nærmere opplysninger kontakt teknisk etat i Osterøy kommune.

Utleie

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager i året.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn i året er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn i året kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Boligene har ingen egen utleieenhet.

Forsikring

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen
vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Heftelser/ tinglyste bestemmelser

Eiendommen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er:

Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen, og kan ses hos megler:
-Dbnr. 990213 tgl. 16.07.1957 Elektriske kraftlinjer
-Dbnr. 5793 tgl. 26.10.1965 Bestemmelse om veg

Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen, og anses å kun ha historisk betydning. De kan innhentes på forespørsel.
-Dbnr. 900017 tgl. 03.03.1843 Utskifting
-Dbnr. 900018 tgl. 03.03.1843 Utskifting
-Dbnr. 900106 tgl. 07.04.1896 Utskifting
-Dbnr. 900107 tgl. 07.04.1896 Utskifting
-Dbnr. 900560 tgl. 15.03.1897 Utskifting
-Dbnr. 900561 tgl. 15.03.1897 Utskifting
-Dbnr. 900170 tgl. 16.03.1914 Utskifting
-Dbnr. 900171 tgl. 16.03.1914 Utskifting
-Dbnr. 905949 tgl. 21.06.1915 Utskifting

Forholdet til endelige offentlige planer og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse. For eiendommen gjelder følgende planer:
-Kommuneplan 2011-2023
-Reguleringsplan Fugledalen Bustad Hatland

Planopplysninger og -kart kan ses hos megler.
Det er ikke konsesjon eller odel på eiendommen.

Rammetillatelse for prosjektet er søkt. Kopi av rammetillatelsen/utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Betalingsplan

Hele kjøpesummen forfaller ved overtagelse. Alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto. Det er også megler som vil sende varsel om innbetaling etter fremdrift. Kjøper er pliktig å medbringe skriftlig finansieringsbevis til kontraktsmøte etter at kjøp er bekreftet.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Energimerking

Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv boligen er. Energiattester vil bli utarbeidet av selger etter at detaljprosjekteringen er gjennomført, og utleveres ved overtakelse av boligen.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Prosjektet er estimert innflyttingsklart siste kvartal 2023.

Byggestart er avhengig av at nødvendig offentlig godkjennelse vil bli gitt. Se ellers punkt om selgers forbehold.
Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsedato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en FDV-dokumentasjon som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i leiligheten i tillegg til adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider og vedlikehold.
FDV-dokumentasjon kan leveres som web-basert løsning eller annen databasert løsning.

Lovverket

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Beliggenhet

kart
Logo

Kaland & Partners - Vestland Eiendomsmegling

- Vi er din lokale eiendomsmegler!

Annonseinformasjon

FINN-kode296875036
Sist endret08. feb. 2024 12:35
Referanse3200079

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.