Bildegalleri

Solgt

Speidarvegen byggetrinn 2 - Nye tomannsboliger med to soverom, parkering og super utsikt!

Speidarvegen byggetrinn 2 - Nye tomannsboliger med to soverom, parkering og super utsikt!

Kart med kartnålSpeidarvegen, byggetrinn 2, 6230 Sykkylven
Prisantydning2 850 000 kr
Totalpris
2 858 670 kr
Omkostninger
8 670 kr

Nøkkelinfo

Boligtype
Tomannsbolig
Soverom
2
Primærrom
67 m²
Bruksareal
70 m²
Energimerking
B - Rød

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Balkong/Terrasse
Turterreng
Utsikt

Beskrivelse

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til byggetrinn 2 i Speidarvegen!

I Speidarvegen skal det nå i byggetrinn 2 bygges åtte halvparter av tomannsboliger, samtlige med nydelig sjøutsikt og sentrumsnær beliggenhet. Siste bolig i prosjektet nærmer seg ferdigstillelse og kan snart overtas nøkkelferdig av ny eier.

Boligene ligger i midtre rekke i boligprosjektet og har enkel adkomst fra biloppstillingsplassene foran boligen. Like utenfor blir det tillaget sportsbod på cirka 5 kvm.

Boligene går over to plan og inneholder følgende:
Hovedetasje: Stue/kjøkken, gang og bod.
Underetasje: Gang, bad/vaskerom og to soverom.

Boligen leveres nøkkelferdig, klar til innflytting. Siste bolig i prosjektet er oppgradert med listefri løsning mellom vegger og himling, gulvfliser på bad i 60x60 cm, terrassebord av Møre Royal, samt oppgradert elektroinnstallasjon. Det er også lagt opp til vann/avløp til bod i hovedetasje, om det skulle være ønskelig med wc-rom her i fremtiden.

Kontakt megler for ytterligere informasjon!

Forventet fremdrift

Estimert ferdigstillelse er august 2023.

Beliggenhet

Boligene har en flott og sentrumsnær beliggenhet, cirka 1 kilometer unna sentrum med de fleste servicetilbud/fasiliteter. Fra boligene kan man på sommerstid nyte kveldssol til cirka kl. 23:00. I umiddelbar nærhet finner man Sykkylven Regionale kunstgressbane, idrettshall, kulturhus med kino og svømmehall. Gangavstand til blant annet Krikane barnehage, samt ungdom- og videregående skole.

Like utenfor inngangsdøren finnes et mangfold av turmuligheter. Populære turmål som Aurenakken, Fagrefjellet eller Aurdalsnibba er bare noen av alternativene en finner i kort avstand fra boligen.

Adkomst

Eiendommene har adkomst fra kommunal vei via privat vei med tinglyst veirett. Adkomstveier er ferdig opparbeidet og kan fritt besiktiges.

Areal

Primærrom: 67 kvm, Bruksareal: 70 kvm

Bruksareal: 70 m².
Primærareal: 67 m².

Følgende rom vil inngå i primærrom: Stue, kjøkken, bad/vaskerom, gang og soverom.
Følgende rom vil inngå i sekundærrom: Bod.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 21.04.2021. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Boligene får selveiet tomt med eget bruksnummer, og det vises her til situasjonsplan. Tomtearealet per eiendom er estimert til cirka 240 - 560 kvm. Ved endelig oppmåling og fradeling vil arealet kunne avvike mer enn 10%.

Uteområdet blir opparbeidet med stedlige masser og asfalterte biloppstillingsplasser. Adkomstveier blir asfaltert når boligprosjektet er ferdigstilt. Såing av plen/grøntareal og annen beplantning er kjøpers ansvar.

Det blir opparbeidet lekeplass med grus, vippehuske, sandkasse, søppelbeholder og to benker.

Både adkomstvei og lekeplass blir organisert som et realsameie, dette er et fellesareal som eies av de ulike boligenhetene. Hver enkelt bolig vil ha en ideel andel i realsameiet og andelen i realsameiet følger automatisk med om boligene skulle selges på et senere tidspunkt. Eventuelle kostnader i realsameiet fordeles mellom andelseierne ihht. eierbrøken.

Parkering

Boligene vil få to biloppstillingsplasser på egen tomt.

Boder

En innvendig bod i hovedetasjen på cirka 3 kvm. I tillegg har hver enkelt enhet sportsbod på 5 kvm.

Internett / TV

Det vil bli tilrettelagt for fiber/TV fra NextGentel. Det må påregnes tilknytningsgebyr til fiberleverandør.

Ventilasjon

Boligene vil få balansert ventilasjon med varmegjenvinning iht. tekniske forskrifter. Ventilasjonsenhet blir plassert synlig på vegg i bod. I boligrom vil kanaler og rør kunne være synlig innkasset, og i enkelte rom som vaskerom, gang, bad, soverom og lignende kan himling senkes til lavere enn 2,4 meter. Det vil være mekanisk avtrekk på kjøkken, kjøkkenventilator er en del av kjøkkenleveransen.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført enkelte endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale direkte med entreprenør/leverandører. Kjøpers rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger, etc. Alle tilvalg- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Adgang til utleie

Boligene kan etter ferdigstillelse leies ut i sin helhet.

Pengeheftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil få adkomst fra offentlig vei, via privat vei med tinglyst veirett. Eiendommen skal tilknyttes kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier vil være ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er ihht. reguleringsplan for felt B2 og B3 i Aurelia regulert til frittliggende småhusbebyggelse, kjedehus og felles uteareal. Reguleringsplanen ble godkjent i kommunestyret 04.02.2013. Reguleringsplan med tilhørende plankart og føresegner medfølger som vedlegg til salgsoppgaven.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift/vedlikehold av energinettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Betalingsbetingelser er som følger:
Avdrag 1)
90% av kontraktssum ved signering av kjøpekontrakt: kr. 2 842 803,-
Avdrag 2)
10% ved overtakelse: kr. 315 867,-

Oppgjør

1) Oppgjør foretas mellom kjøper og selger ihht. betalingsbetingelser beskrevet i punkt foran. Megler fakturerer kjøper for beløpet.

2) Eventuelle tilvalg-/endringsbestillinger faktureres direkte fra selger til kjøper.

Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kjøpesummen før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringsloven §12.

Oppgjør ovenfor selger gjennomføres når skjøtet er tinglyst og etter verdiskaping tilført eiendommen ihht. avdragsplan.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt til selger må hjemmel til boligen være overført kjøper.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan i disse tilfellene velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 200.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Leilighetene har oppvarming via varmekabler på bad/vaskerom og balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Innhold

Boligene går over to plan og inneholder følgende:
Hovedetasje: Stue/kjøkken, gang og bod.
Underetasje: Gang, bad/vaskerom og to soverom.

- Sportsbod på 5 kvm.
- To biloppstillingsplasser på egen tomt.

Standard

Boligen leveres nøkkelferdig.

Kjøkken
Boligene leveres med kjøkkeninnredning til en verdi kr. 50 000,- inkludert montering fra HTH. Endelige kjøkkentegninger blir utarbeidet direkte med kjøkkenleverandør og eventuelle tilvalg/endringer avtales direkte med leverandør.

Stue
Stuen har store vindusflater som går til gulv noe som gjør at utsikten kan nytes fra sofakroken. Fra stue er det utgang til terrasse med flott utsikt mot Sykkylvsfjorden og videre mot Storfjorden. Midtsommers kan solen nytes til cirka kl. 23. Listefri løsning mellom vegger og himling.

Bad
Badet leveres med grå, keramiske fliser på gulv (60x60 cm) og veggoverflater med betonggrå baderomsplater. Det leveres 1 stk. hvit baderomsinnredning med tilhørende speil, vegghengt toalett, dusjvegger i klart glass, samt opplegg for vaskemaskin. Fronter på baderomsinnredning kan leveres enten slette eller profilerte. Badet har varmekabler i gulv.

Soverom
Boligens to soverom er plassert i underetasjen. Garderobeskap kan leveres mot tillegg i pris.

Materialvalg
Yttervegger av tre er isolert som standard enebolig trevegg. Utside av yttervegger er en kombinasjon av liggende og stående bordkledning. Bordkledning leveres som grunnet + mellomstrøk. Det må påregnes ett strøk beis som utføres av kunde. Innside av yttervegger er kledd med 13 mm gipsplater. Utvendig bod har gulv av plasstøpt betong og vegger som kombinasjon av betong og trevegger. Vegger leveres uisolert uten innvendig kledning.

Innervegger isoleres og kles med 13 mm gipsplater. Etasjeskille av bjelkelag med 150 mm mineralullisolasjon og plattformgulv av fuktbestandige sponplater. Skillevegger mellom boligene utføres som doble lydskillevegger av tre som kles med 13 mm gipsplater.

Leilighetenes himlinger leveres med gips, med listefri overgang mot vegger.

Terrasse/balkong blir levert med glassrekkverk ihht. fasadetegning og Møre Royal terrassebord på gulv.

Se vedlagte leveringsbeskrivelse for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Boligen har en flott og sentrumsnær beliggenhet, cirka 1 kilometer unna sentrum med de fleste servicetilbud/fasiliteter. Fra boligen kan man på sommerstid nyte kveldssol til cirka kl. 23:00. I umiddelbar nærhet finner man Sykkylven Regionale kunstgressbane, idrettshall, kulturhus med kino og svømmehall. Gangavstand til blant annet Krikane barnehage, samt ungdom- og videregående skole.

Like utenfor inngangsdøren finnes et mangfold av turmuligheter. Populære turmål som Aurenakken, Fagrefjellet eller Aurdalsnibba er bare noen av alternativene en finner i kort avstand fra boligen.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen er ihht. reguleringsplan for felt B2 og B3 i Aurelia regulert til frittliggende småhusbebyggelse, kjedehus og felles uteareal. Reguleringsplanen ble godkjent i kommunestyret 04.02.2013. Reguleringsplan med tilhørende plankart og føresegner medfølger som vedlegg til salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er som følger:
Avdrag 1)
90% av kontraktssum ved signering av kjøpekontrakt: kr. 2 842 803,-
Avdrag 2)
10% ved overtakelse: kr. 315 867,-

Endringsarbeider

Kjøper har mulighet til å få utført enkelte endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale direkte med entreprenør/leverandører. Kjøpers rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger, etc. Alle tilvalg- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Meglers uavhengighet

Det opplyses om at megler har relasjon til oppdragsgiver, men relasjonen er ikke i strid med god meglerskikk.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Speidarvegen 28, 6230, Sykkylven, Gnr. 14 bnr. 690 i Sykkylven kommune

Eier

Hjemmelkompaniet AS v. Knut Henning Aursnes

Oppdragsnummer

21-22-0050

Meglers vederlag

Markedspakke (Kr.7 500)
Oppgjør (Kr.5 000)
Meglerprovisjon prosjekt (Kr.35 000)
Tilrettelegging (Kr.2 500)
Totalt kr. (Kr.50 000)

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode263740306
Sist endret08. feb. 2024 09:39
Referanse21220050

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.