Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.
Høydalsmo

Høydalsmovegen

Firemannsbustader i Høydalsmo med landleg og idyllisk plassering ved Oftevatn

Kart med kartnålHøydalsmovegen, 3891 Høydalsmo

Prisantydning

3 250 000 kr

Totalpris

3 251 342 kr

Planlegging

Mai

Salgsstart

Mai/juni

Byggestart

Juni 2023

Overtakelse

Juni 2024

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Soverom
2
Eieform
Eier (Selveier)

Les mer om bruksareal her

Enheter i prosjektet

Sorter etter

EnhetEtasjeBRASoveromTotalpris
-1-23 251 342 kr
-2-23 251 342 kr
-2-23 251 342 kr

Visning

Ta kontakt med meglere ved eventuelle spørsmål eller ønske om visning.
Visningspåmelding

Beskrivelse

Ønskjer du å bu i ei fin og moderne leilegheit med flott plassering ved vatnet? Då kan ei leilegheit i dette prosjektet vera noko for deg. Prosjektet består av tre firemannsbustader med til saman tolv leilegheiter. Leilegheitene er på 75 m2 og har ein gjennomgåande god standard. I tillegg følgjer det sportsbod, garasjeplass til kvar leilegheit og avfallsrom i frittstående bygg.
Fyrste byggetrinn vil bestå av to firemannsbustad med åtte enheter. Andre byggetrinn vil bestå av en firemannsbustader med fire enheter. Andre byggetrinn blir igangsatt når dei fyrste firemannsbustadene er fullteikna.

Alle einingane har lik storleik, og inneheld gang, stove/kjøkken, tre soverom, bad og vaskerom. Det er også takoverdekket uteplass/balkong og vedovn i stua til alle leilegheitene.

Det er tre leilighetar igjen i bygg II mot vest. Desse leilighetane har to soverom og romsligare stoge.

Eigedommen vil få eit fint opparbeidd uteområde med utsikt til Oftevatn der det er både badeplass og fiskemoglegheiter.

Beliggenhet

Bustadområdet ligg sentralt i Høydalsmo med alle fasilitetane innanfor 5 minutts gonge, samtidig ligg området svært naturskjønt til ved Oftevatn og fine turområde.

Alle dei tre planlagde firemannsbustadene ligg direkte ut mot Oftevatn, med sydvestvend orientering på opphaldsrom og uteplass/balkongar. På landssida av bustadene ligg biltilkomst med parkering og garasjar, og dessutan eit grøntområde med uteplass.

Bustadene er organiserte som firemannsbustader og har tilkomst/inngang direkte på bakkeplan eller via eige takoverdekket trapp. Til kvar bustad høyrer det ein garasje og sportsbu i felles garasjebygg for firemannsbustaden.

Prisinformasjon

Bygg 1(Mot øst):
1.etasje A: 3 250 000,- + omkostninger. SOLGT!
1.etasje B: 3 250 000,- + omkostninger. SOLGT
2.etasje C: 3 250 000,- + omkostninger. SOLGT!
2.etasje D: 3 250 000,- + omkostninger. SOLGT!

Bygg 2(Mot vest):
1.etasje A: 3 250 000,- + omkostninger.
1.etasje B: 3 250 000,- + omkostninger.
2.etasje C: 3 250 000,- + omkostninger. SOLGT!
2.etasje D: 3 250 000,- + omkostninger.

Bygg 3:
1.etasje A: 3 250 000,- + omkostninger.
1.etasje B: 3 250 000,- + omkostninger.
2.etasje A: 3 250 000,- + omkostninger.
2.etasje B: 3 250 000,- + omkostninger.

Omkostninger

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte eiendom. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 160 000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 4000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
Gebyr for pantattest kr. 172,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som er ansvarlig for ev. mellomværende.

Ferdigstillelse

Eiendommen er forventet ferdigstilt 01.06.2024, basert på tidspunkt for bortfall av forbehold. Eiendommen skal dog være ferdigstilt senest 15 måneder etter at selgers forbehold er frafalt.

Dersom selger fullfører eiendommen i god tid før ovennevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Kopi av varsel om overtakelse skal selger sende megler.

Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.

Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.

Selger skal overlevere eiendommen i rengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.

Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.

Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen.

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

Beskrivelse av tomt

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Diverse

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Oppvarming

Oppvarming er basert på vedovn i stua. Det er varmekabler i gulv på bad, vaskerom og i gang. Ellers mulighet for elektrisk oppvarming.

Garasje/parkering

Garasjer utføres med støpt gulv, uisolerte stendervegger med lik utførelse i kledning, takoverflater og beslag som boliger. Elektrisk åpning på garasjeport, leveres med nødåpning. I garasjen blir det lagt opp til elbil-ladepunkt.

Organisasjonsform

Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Det er planlagt et sameie for hvert bygg, som består av 4 boligseksjoner pr bygg. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse.

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler.

Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23.

Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

Selger sørger for ferdigattest/midlertidig brukstillatelse innen overtakelsesdato.

Adgang til utleie

Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.

Forbehold fra utbygger

Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen/illustrasjonen.

Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. BRA er areal på innsiden av boligens omsluttede vegger. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan således ikke summere rommenes arealer og få BRA arealet.

Tilvalg og endringer

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Ta kontakt med megler for tilvalg.

Betalingsbetingelser

Ved kontraktsinngåelse/ mottagelse av §12-garanti innbetaler kjøper et forskudd til Viken Eiendomsmegling AS sin klientkonto som utgjør kr 100.000,-. Dette må være såkalt fri egenkapital. Beløpet blir stående på klientkontoen som en del av den endelige innbetalingen som skal skje ved overtagelse. Renter tilfaller kjøper med mindre utbygger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslovas § 47. Resten av innskuddet samt omkostninger betales i forbindelse med overtagelsen. Det kan kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Utbygger plikter å stille garantier ihht. Bustadoppføringslovas § 12 i forbindelse med kjøpers innbetaling av forskudd.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46, med mindre det er stilt § 47 garanti.

Beliggenhet

kart
Logo

Aktiv Midt-Telemark

Annonseinformasjon

FINN-kode306459751
Sist endret21. mars 2024 13:48
Referanse1308235002

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.