Utløpt

NY PRIS! - Hyttetomter med flott beliggenhet og nærhet til Røros i Galåen Hyttegrend!

Gamle Kongevei 684, 7374 Røros

Prisantydning
290 000 kr
Grunnflate
1 m²
Tomteareal
1 322 m² (eiet)

Fasiliteter

  • Fiskemulighet
  • Innlagt vann
  • Innlagt strøm
  • Turterreng
  • Alpinanlegg
  • Bilvei frem

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Beliggenhet

Nytt hyttefelt beliggende ved Fv 531 i Gammelvollia i Galåen. Galåen hyttegrend er et lite felt med totalt sju nye tomter. Feltet ligger fint til på nedsiden av fylkesveien, med flott utsikt mot Røros og Os. Området har småviltjaktterreng og fint turterreng sommer som vinter, med oppkjørt lysløype i Galåen, og turløype fra Galåen om setersjøen, fjellsjøen og Kletta. På Hedmarkssiden så er det også oppkjørte skiløyper. Det er kort vei til Galåvolden gård med gårdsutsalg. Det er ca 10 km til Røros sentrum og ca 7 km til Os sentrum. Røros Bergstad og Circumferensen er oppført på UNESCOs liste over verdensarvsteder. På Røros finner en alle fasiliteter og servicefunksjoner, med jernbane, buss- og flyforbindelse. Det er et bredt aktivitets- og kulturtilbud med oppkjørt løypenett, alpinbakke for barn i sentrum, golfbane, motorcrossbane, flerbrukshall med klatrevegg og turnhall, konserter, utstillinger og forskjellige sykkelritt som Røros Challenge og Jenterittet. I løpet av året er det flere store arrangementer som Røros martnan, Femundsløpet, Vinterfestspillene, Elden og Julemarked. På Røros finner en flere utsalgssteder for lokalmat. Fra Røros er det ca 3,5 mil til Femunden hvor Femunden II trafikkerer sjøen. Femundsmarka er et enestående område med uberørt natur som mange besøker for fot- og kanoturer.

På Os finner en Hummelfjell skisenter og TOS arena, som er en helårs ski- og skiskytteranlegg. På Os finner en de fleste fasiliteter og servicetilbud. med nærhet til Vingelen og Dalsbygda med Vangrøftdalen med seterliv og flott turterreng. Både Vingelen og Dalsbygda er innfallsporter til Forollhogna nasjonalpark med villreinjaktområder.

Bebyggelse

Noe skrånende naturtomter.

Adkomst

Fra Røros stasjon ta til høyre inn på Johan Falkbergetsvei/Rv 30, følg denne mot Os i ca 6,3km. Sving så til høyre mot Galåen, følg veien over brua og opp bakken. Ta så til høyre, ta så til venstre ved barnehagen. I krysset ta til venstre inn på Fv 531. Følg veien i ca 2,3 km. Avkjørselen er så til venstre inn på bomvei med en grønn bom.

Alternativt så kan du kjøre via Orvos/Sundet. Ta til høyre fra Rv 30 før Nyplassbrua før Orvos skiltet Sundet. Følg veien frem til krysset i Sundbakken, ta så til høyre mot Galåen. Følg så veien rett frem til avkjørsel til venstre med en grønn bom.

Tomtetype

Frtidstomter

Tomt G3: gnr. 150, bnr. 505
Tomt G4: gnr 150, bnr. 506
Resterende tomter vil bli fradelt gnr. 150, bnr. 8 i
Røros kommune, og har pt ingen registerbetegnelse.

Tomteareal

Noe skrånende naturtomter. Det er sju tomter som selges:
Tomt G3 (gnr/bnr 150/505): ca 1322kvm prisantydning kr 390 000,- + omk.
Tomt G4 (gnr/bnr 150/506): ca 1024kvm prisantydning kr 290 000,- + omk.
Tomt G5: ca 1100kvm prisantydnig kr 350 000,- + omk.

Selger har ennå ikke mottatt målebrev for G3 og G4. Da tomtene ikke er oppmålt ennå må dette betraktes som et cirka areal. Nøyaktig areal vil først
fremkomme når tomtene er oppmålt og målebrev er utstedt. Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende som følge av at endelig oppmålt areal blir mindre enn antydet, med mindre differansen er vesentlig. Grunneier vil stå for oppmåling og fradeling av tomtene. Røros kommune kan gjennomføre
oppmåling på stedet på vår/sommer/høst når forholdene tilsier det.

Vei/vann/avløp

- Privat helårsvei til tomtegrensen.
- Vann fra privat brønn til tomtegrensen.
- Privat avløp til tomtegrensen.
- Strømkabel til tomtegrensen.
Infrastruktur som vei, vann, avløp og strøm føres til tomtegrensene av grunneier. Kjøper plikter selv å sørge for tilknytning til vei, strøm, vann og avløp. Alle utgifter i forbindelse med på-/tilknytning av nevnte infrastruktur fra tomtegrensene er ikke inkludert i kjøpesummen og må betales av den enkelte tomteeier. Dette gjelder også evt gebyrer til det offentlige. I tillegg kommer påkoblingsavgift til grunneier på kr 20.000,- som betales direkte til grunneier ved påkobling til vann- og avløpsanlegget. Kostnader vedrørende brøyting og vedklikehold av veier, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg må påregnes.

Faste løpende kostnader

Kommunale avgifter vil bli fastsatt når tomtene er bebygd. Til informasjon så er det eiendomsskatt i Røros kommune.
Utover kommunale avgifter kommer normale kostnader knyttet til bruk av eiendommen, som ved, forsikringer etc. og brøyting/vedlikehold av vei

Konsesjon

Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet:
- tomten må bebygges innen 5 år
- tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter
Er tomten for eksempel regulert til bolig, er det ikke nok å sette opp en garasje. Oversittelse av fristen eller oppføring av bebyggelse i strid med plan vil utløse konsesjonsplikt.

Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser, geoteknisk rapport m.m. påhviler kjøperen.

Diverse

Igangsetting og ferdigstillelse av vei, vann, avløp og strøm forutsetter at 1 tomt er solgt. Igansettelse av arbeidene vil iverksettes straks en tomt er solgt, dog slik at arbeidet vil tidligst kunne igangsettes våren/ sommeren 2015. Arbeidet vil ikke kunne utføres på vinterstid. Igangsetting av arbeidene og endelig ferdigstillelse beror således på når den første tomten blir solgt. Erverv at tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet:
- tomten må bebygges innen 5 år.
- tomten må bebygges ihht gjeldende reguleringsplan for området.
Oversittelse av fristen eller oppføring av bebyggelse i strid med reguleringsplan vil utløse konsesjonsplikt. Det forutsettes at skjøte tinglyses på kjøper.
Det er pliktig medlemskap i "Galåen Hyttegrend". Årskontigentene fastsettes av årsmøtet.

Medlemmene i hytteforeningen har vederlagsfri rett til å bruke veien, dog slik at vedlikehold og drift av veien i hyttefeltet fordeles mellom bebygde - og ubebygde tomter med et forhold 2 til 1. Brøyting fordeles kun mellom bebygde tomter. Behov for ekstra brøyting knyttet til utbygging av tomter er et ansvar og en kostnad som påhviler den enkelte utbygger. Ve eventuell ønske om investeringern/oppgraderinger av/ veien av hytteforeningens medlemer, skal det skje i samarbeid med eier av veien (grunneier). Dersom utbygging av hyttetomtene fører til forringelse av veien, er utbygger ansvarlig for at veien tilbakeføres til den stand den var før utbyggingen. Det etableres felles vannforsyning og et biologisk renseanlegg til bruk for hytteforeningens medlemmer. Kostnadene til drift og vedlikehold fordeles likt på foreningens medlemmer. Kostnader knyttet til eventuelle investeringer/ oppgraderinger av vann- og renseanlegg samt vannforsyning fordeles likt på foreningens medlemmer. Grunneier av gnr. 150, bnr. 13 og gnr. 150, bnr. 8 har anledning til å koble seg til vannforsyningen. Ved tilkobling tilfaller de samme rettigheter og plikter som øvrige andelseiere. Ved en eventuell tilkobling til anlegget, er denne grunneier ansvarlig for eventuelle kostander for slik tilkobling, herunder oppgradering av lanlegget som følge av enventuell underkapasitet.

Foreningens medlemmer tilplikter å koble seg til kommunalt anlegg dersom kommunen i fremtiden skulle tilby og legge til rette for dette.

Reguleringsmessige forhold

Tomtene ligger innen reguleringsplanen "Gammelvollia hyttefelt" i område regulert til fritidsbolig. Reguleringsplan med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Ifølge reguleringsbestemmelsenes punkt 1. om bebyggelse og anlegg: så kan tomten bebygges medinntil 200kvm. Det kan oppføres inntil 3 bygninger, der hovedhuset maksimalt kan ha T-BYA på 150kvm, og øvrig bebyggelse er 50 kvm. Dette er inkl overbygd terasse/balkong. Det skal opparbeides biloppstillingsplass til minst 2 biler. Parkeringsarealet skal inngå i arealberegningen. Det tillates ikke å inngjerde tomtene. Det tillates oppstuggu, men mønehøyden skal ikke overstige 5,8 meter. Takvinkelen skal være mellom 22 og 32 grader, det skal være saltak med taktekking som er i et ikke reflekterende materiale. Grunnmurer skal ikke på noe punkt ha større høyde over terreng enn 0,5m, dette gjelder også pilarer til terrasse. Det skal fortrinnsvis benyttes materialer og mørke farger som har samhørighet med omgivelsene (naturstein, treverk, skifer og torv). Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg naturpreget i området med en enkel og god utforming, matrailbruk og fargevirkning. For nærmere opplysninger se vedlagt reguleringsplan med bestemmelser for området.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.

Eiendommens betegnelse

Gnr. 150 Bnr. 505 og Gnr. 150 Bnr. 506 og Gnr. 150 Bnr. 8 i Røros kommune

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Finansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Omkostninger

Prisantydning fra kr 350 000,- til kr 390 000,-:
Beregnet omkostninger ved kjøp av tomt til prisantydning kr 350 000:

Prisantydning kr 350 000
Omkostninger kr 9 972,-
Totalpris inkl. omk. kr 359 972,-
basert på prisantydning kr 350 000,-.

I tillegg kommer påkoblingsavgift til grunneier på kr
20 000, som betales direkte til grunneier ved
påkobling av vann- og avløpsanlegg.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1640
Gårdsnr: 150
Bruksnr: 505

Gamle Kongevei 684, 7374 Røros

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Annonseinformasjon

FINN-kode 55447281
Sist endret 14. mar. 2017 09:12
Referanse 72149011

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.