Årdal - Bolig / fritidstomt like ved sjøen til salgs. Mulighet for båtplass. Ingen byggeklausul.

Hortane, 4137 Årdal i Ryfylke

Prisantydning
1 290 000 kr
Omkostninger
43 192 kr
Totalpris
1 333 192 kr
Kommunale avg.
224 kr per år
Tomteareal
499 m² (eiet)

Fasiliteter

  • Fiskemulighet
  • Turterreng
  • Offentlig vann/kloakk
  • Utsikt
  • Bilvei frem
  • Båtplass
  • Bredbåndstilknytning

Visning

I DNB Eiendom ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredningen av koronaviruset holdes visningene åpne kun for de som har forhåndsavtale. Trykk på visningspåmelding eller kontakt megler for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppen eller faller innenfor Helsedirektoratets krav om karantene, gi megler beskjed før vi avtaler visning.

Garasje/Parkering

Parkeringsplass og garasje opparbeides på egen tomt.

Kort fortalt

Vi i DNB Eiendom Ryfylke har nå fått for salg 2 fantastisk kjekke tomter
i første rekke til sjøen med gode solforhold og fabelaktig utsikt til fjorden og opp dalen.
Mulighet for kjøp av båtplass i bryggeanlegget like foran tomten.

Årdal og Hjelmeland er et eldorado for friluftsfolk. Unike turområder i gåavstand fra tomt.
10 min kjøretur til flotte skiløyper i Lyngsheia
Til kjerag: 50 min (Årdal - Songesand - Lysebotn)
Sauda skisenter: ca 90 min

Tomtene har svært god utnyttelsesgrad og er enkel å opparbeide. Stikk til
vann & avløp ligger i tomtegrensen og strøm finnes like i nærheten.

Beliggenhet

Eiendommen har en fabelaktig beliggenhet ved sjøen. Her er flott utsikt over fjorden og opp dalen. Med de høye fjellene og gode solforholdene får Årdal en flott atmosfære hele året.

Årdal ligger fint til mellom Hjelmeland og Tau. Her er både matbutikk, bensinstasjon og kafe. Alt som trengs for helgen og hverdagen.

I nærheten er det mange flotte turstier og naturopplevelser. Liker du sjøen er det mulighet til å skaffe båtplass i moloanlegget like foran boligen. Ved moloen er det også fint å fiske og bade. Ved boligen er offentlig strand hvor de minste kan leke i sjøkanten. I Årdal er laksefiske en populær sport. Er du interessert i laksefisker er det mulighet å få fiskekort og fiske i Årdalselva. På vinteren er det kort vei opp til Lyngsheia. Her blir det kjørt opp langrennsløype som passer for hele familien. Lyngsheia har fint turterreng sommer og vinter. Gullingen ligger ca. 1 time unna. På Gullingen er det lysløype og skianlegg.

Stavanger
Etter att Ryfast stod ferdig tar det ca 45 minutter fra Stavanger til Årdal. Ferjefri ferdsel via Ryfast tilbyr en langt mer fleksibel transport til og fra regionen.
Kostnadene for å kjøre gjennom tunnelen er pdd. kr. 134,- for fossilbiler, og kr. 67,- for el-biler (priser er inkludert abonnementsrabatt og gjelder både Ryfast og Hundvågtunellen).

Tomten

Tomteareal: 499
Tomtetype: Eiet tomt

Fantastiske vestvendte sjøtomter beliggende ca 1 km fra Årdal sentrum.
Tomtene ligger i første rekke til sjøen med flott opparbeidet båthavn i front.
Tomten har svært gode solforhold og uhindret panoramautsikt til fjorden og opp dalen.
Mulighet for kjøp av båtplass i bryggeanlegget like foran tomtene.

Det er 2 stk tomter som selges:
Gnr 100, bnr 175 . 591 m2 (reservert)
Gnr 100, bnr 175 . 499 m2 (Til salgs)

Tomtene er flate og enkle å opparbeide.
Vei og stikk til vann & avløp ligger klart i tomtegrensen.

Tomten har veldig sentral beliggenhet med gangavstand til alle nærliggende fasiliteter.
Ca 1 km fra tomtene finnes bensinstasjon, cafè og butikker.
Ca 2,5 km fra tomtene finnes skole 1-7 klasse, barnehage 0-5 år og kirke.

Tomtene har god utnyttelsesgrad og det kan bygges romslig bolig på tomtene.
Ettersom det er samme eier på begge tomtene så kan det gis gjensidig tillatelse til oppføring av bolig nærmere
nabogrensen enn 4 meter.
Dette vil gi en langt bedre utnyttelse av tomten. Oppføring av bolig nærmere nabogrense enn 4 meter er søknadspliktig og kommunen må innvilge dispensasjon til slike tiltak.
Se vedlagt situasjonskart for hvordan bolig kan oppføres på tomten.

Det er ikke boplikt i Hjelmeland kommune. Det må bygges på tomten brukes derfor som en selv ønsker. I og med at tomten er regulert til boligformål, må det som oppføres på tomten følge krav til bolig i henhold til TEK17.
Det vil også være mulig å bygge hyttestandard, men dette må det søkes dispensasjon for.

Det er tidligere prosjektert en mindre bolig på 96 m2 på tomten. Tegninger av prosjektet kan fås ved henvendelse til megler.

Tomten inngår i område BE 8 i reguleringsbestemmelsene.
Dette området forvaltast direkte frå kommuneplan jf § 13 , obs byggegrense frå sjø.

§ 13:
"I desse områda er fortetting av nye bustadeiningar i tråd med plan; og dette kan skje som ordinære
byggesaker dersom fortettinga følgjer vilkåra i § 6. Bustadar i desse områda kan ha eit bebygd areal
inntil 200 m2 og totalt bruksareal inntil 300m2. Garasje er tillete med bebygd areal inntil 50 m2 og 70
m2 bruksareal"

§ 6: Unntak frå plankrav
Unntak frå plankrav i nåværande uregulerte byggjeområde dersom følgjande vilkår er oppfylt:
1) utbygginga er å rekne som enkel fortetting/utbygging med inntil 2 nye einingar.
2) utbygginga ikkje forringar viktige fellesareal, grøntareal, leikeareal eller automatisk freda
kulturminne. Der det er automatisk freda kulturminne skal søknader sendast på høyring til Rogaland
Fylkeskommune.
3) utbygging ikkje er i strid med viktige samfunnsinteresser.
4) tilfredsstillande veg og parkeringsløysingar er sikra.
5) utbygginga underordnar seg eksisterande bygningar m.o.t. høgde, volum, utnyttingsgrad
6) utbygginga kan nytte seg av eksisterande infrastruktur og transportsystem
7) fagkyndig ROS-analyse jf TEK 17
Til bustader skal det leggjast til rette for to parkeringsplassar pr. bueining. Krav om leikeplass gjeld
like fullt, jf § 12

§ 12 Leikeplassar
Ved utforming av bustadfelt skal ein ta særskilt omsyn til barns oppvekstvilkår og trygge/trafikksikre
løysingar . Leike- og opphaldsplassar ute skal inngå i reguleringsplanar for bustadfelt.
Desse skal ha ei skjerma plassering og ikkje vere skyggelagt større delar av dagen. Leike- og
opphaldsplassar ute skal ikkje plasserast i nærleiken av høgspent kraftleidning.
8 Vedtatt av Hjelmeland kommunestyre - sak 14/19 og 44/19
For kvar åttande bustadeining i tettbygd område skal det finnast ein opparbeidd nærleikeplass. Det
gis ikkje byggjeløyve til nye bustader i område der denne føresegna ikkje er oppfylt.
Ved utbygging av bustadfelt skal det etablerast nærleikeplass. Storleik skal tilpassast tal bueiningar i
bustadfeltet: 1-10 bueiningar: min 150 m2, 11-25 bueiningar: 400 m2, eller ei kvalitetsmessig like
god løysing som er tilfredsstillande i høve til barn, unge og universell utforming. For kvar bueining
over dette: auke med 10 m2. Nærleikeplassar skal plasserast i trygg, sentral og relativt solrik del av
bustadfeltet og vere skjerma for miljøulemper som td: vind/trafikk/støy/forureining/bratte skrentar
Beliggenhet og eventuelle offentlege leikeplassar i nærleiken skal òg vurderast i forhold til kravet om
nærleikeplass.
Nærleikeplassen skal minimum ha benk, sandkasse og noko fast dekke. Leikeplassar skal ha universell
utforming og vere tilpassa variert leik og opphald for ulike aldersgrupper. Ein skal bevare naturleg
vegetasjon og naturelement av verdi som kvalitetsskapande element på leikeplassen og som
supplement til leikeapparat. Plan for nærleikeplass skal godkjennast av kommunen.

Parkering

Parkeringsplass og garasje opparbeides på egen tomt.

Adkomst

Fra rundkjøringen på Tau, følg Ryfylkevegen østover i retning mot Årdal i ca 28,8 km.
Kjør noen hundre meter forbi Årdal sentrum og ta deretter av mot venstre inn på Sjøvegen.
Følg Sjøvegen til endes hvor den går over i Hortane.
Følg veien videre forbi bryggeanlegget i ca 50 meter,
Tomten kommer så på venstre hånd.

Eiendom

Hortane, 4137 Årdal i ryfylke
Gnr. 100 bnr. 176 i Hjelmeland kommune

Eierform

Selveier

Finansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Konsesjon

Søknad om konsesjon påkrevet: Nei.
Egenerklæring om konsesjonfrihet påkrevet: Ja.

Oppdrag

372-21-0113

Kontaktperson:
Joachim Johannessen
Eiendomsmegler MNEF
Epost: joachim@dnb-eiendom.no
Mobil: 92 45 10 72

Avdeling: DNB Eiendom Ryfylke
Adresse:
4100 Jørpeland
Tlf: 41 21 60 00

A Megler AS
918563326

Overtagelse

Tomten kan overtas omgående.
Avtales i forbindelse med budgivning.

Reguleringsmessige forhold

Tomten ligger i område regulert til boligformål i kommuneplanen.

Saksopplysninger

Salgsoppgavedato: 04.05.2021

Tinglyste bestemmelser

1959/1881-2/45 Bestemmelse om gjerde
17.10.1959
Overført fra: 1133-100/55
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på andre eiendommer:
På eiendom 1133-100/175

Det vil bli tinglyst rettighet for mulighet til å bygge bolig nærmere nabogrense enn 4 meter på nabotomten for best mulig utnyttelse av tomten i henhold til vedlagt situasjonskart.
Bygging nærmere enn 4 meter fra nabogrense er dispensasjonsberettiget og må søkes om hos kommunen.

Det vil også bli tinglyst veirett over nabotomten i henhold til situasjonskart.

Vedlegg

Planopplysninger
Målebrev
Kartskisse
Tinglyste avtaler
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg

Vei, vann og avløp

Vann og avløp ligger klart med stikk i tomtegrensen.
Vei er opparbeidet like nedenfor tomten.

Visning

Etter avtale med megler.

Salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

- Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt.

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmeloverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. Selger har tegnet eierskifteforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for alg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven 1). Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. avhendingslovens § 3-10 kjøpslovens §20).

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter forbundet med juridisk bistand, fagkyndig uttalelse og saksomkostninger, dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen innen 5 år fra overtagelsen. Forsikringen må bestilles senest ved kontraktsignering. Ta kontakt med eiendomsmegler for mer informasjon.

Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Formidling

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden.

Budgivning

Ifølge forskrift om eiendomsmegling §6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på budskjemaet.

Meglers vederlag

Når handel er kommet i stand, har megler krav på følgende vederlag:
Tilrettelegging : 5 000,-
Avtalt fast pris : 40 000,-
Inklusiv mva

ANSVARLIG MEGLER ER: Eiendomsmegler Dag Soppeland

Utlegg

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av kommunale avgifter kr 2519,-
Rettsgebyr tinglysing sikringsobligasjon kr 585,-
Grunnpakke markedsføring kr 3000,-
Trykk/utskrift av salgsoppgaver kr 500,-
Digital annonsering kr 4900,-

Totalt kr 11 504,-
Beløp er inkl mva.

Omkostninger

1 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
32 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000,-))
9 600,- (Boligkjøperforsikring If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
43 192,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 333 192,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1133
Gårdsnr: 100
Bruksnr: 176

Hortane, 4137 Årdal i Ryfylke

Joachim Johannessen

Eiendomsmegler MNEF

Telefon
412 16 000
Mobil
924 51 072

Visning

I DNB Eiendom ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredningen av koronaviruset holdes visningene åpne kun for de som har forhåndsavtale. Trykk på visningspåmelding eller kontakt megler for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppen eller faller innenfor Helsedirektoratets krav om karantene, gi megler beskjed før vi avtaler visning.

Annonseinformasjon

FINN-kode 217930639
Sist endret 6. jun. 2021 19:46
Referanse 372210113

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.