Utløpt

Fantastiske tomter i solrike og barnevennlige Ørnvika Vest!

Ørnvika Vest, 6522 Frei

Tomteareal
696 m² (eiet)

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Om prosjektet

Ørnvika Vest er et tomtefelt i stadig utvikling og som er godt i gang. Flere har flyttet inn i sine nye hjem, mens andre er i planleggingsfasen. Det er få tomter igjen i Byggetrinn 1, men det er fortsatt gode tomter igjen til gode priser! Tomtene leveres som råtomter med asfaltert vei, samt vann, kloakk, strøm og kabel-tv inntil tomtegrense. Alle kommunaltekniske anlegg skal utføres etter kommunal standard i Kristiansund kommune. Det gjøres oppmerksom på at kostnader i forbindelse med tilknytningsavgifter til kabel-tv og kommunaltekniske anlegg må dekkes av kjøper. Ta kontakt med megler for mer informasjon om tomtene!

Realiser drømmen om et familiehjem med panorama mot fjell og fjord, bare et drøyt kvarter fra sentrum. På en solrik åskam med gangavtsand til skole og barnehager planlegges 129 helstøpte hjem med barnefamilien i tankene. Idyllen blir komplett med nærliggende badestrand, friområder, lekeplasser og fotball på løkka. Her skapes fremtidens minner.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Nyttig informasjon: Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøper har en sterk forpliktelse til både å undersøke eiendommen fysisk, samt gjøre seg kjent med all skriftlig dokumentasjon i forbindelse med handelen. Når det skal vurderes om det foreligger mangler ved en eiendom, må det også tas hensyn til eiendommens alder og generelle tilstand. Eiendommen kjøpes i henhold til beskrivelsen i prospektet, og forøvrig slik den fremstår på visning. Ta kontakt med megler, eventuelt der det er tegnet boligselger-/boligselgerforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.

Beliggenhet

Ørnvika Vest er et nytt boligområde under utbygging som er beliggende langs åskammen vest for Ørnvika sentrum (avkjøring ved kontor, lager og butikk for malermester Jostein Skjetne), bare et drøyt kvarter fra Kristiansund sentrum. Boligområdet er regulert for inntil 129 boenheter og planlegges utbygd med både spredt og tettere småhusbebyggelse (eneboliger, vertikal- og horisontaldelte boliger).

Kjør forbi Rensvik-krysset og følg Kvalvågveien inn til Ørnvika. Ørnvika Vest befinner seg på høyre side av hovedveien. Avkjøring ved kontor, lager og butikk for malermester Jostein Skjetne. Se også karthenvisning på gulesider.no for nærmere beskrivelse.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terrorfinansiering er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal også kartlegges. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon kan megler ikke etablere kundeforhold. Er det mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 til 136A kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre. Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Diverse

Kommuneplanen gjelder foran reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, i den grad slik plan strider mot kommuneplanens innhold.

Generell orientering

Kjøper er selv ansvarlig for å få godkjent egen byggesøknad samt kostnader og utarbeidelse av dokumenter i forbindelse med dette. Reguleringsplanen angir bestemmelser for utforming av bebyggelsen i de ulike delområder. For område BF 1 og BF 2 foreligger godkjent (14.10.13) detaljplan som legger føringer for hvordan bebyggelsen skal utformes.
Blant annet:
- Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel på mellom 32-40 grader.
- Bebyggelsen må bygges med underetasje, da denne skal må ta opp terrenget. Det er imidlertid ikke krav om full underetasje.
- Tomt BF 2-1 kan bygges uten underetasje.
- Bebyggelsen kan bygges i underetasje, hovedetasje og loftsetasje. Maksimal mønehøyde er påført detaljplanen. Planen viser retning på hovedmønen.
- Garasjer kan stå utenfor byggegrensen.
- Ved etablering av våtrom i underetasje må egen privat pumpeløsning for avløpet etableres, da offentlig ledningsnett i vei ligger høyere enn denne etasjen.

Beskrivelse av tomt

Tomtene er fra 696 kvm til 799 kvm.

Enkelttomter er fradelt fra hovedgårdsnummer og er gitt eget g.nr/bnr. Noe avvik kan forekomme mellom tomtenes størrelse vist på reguleringskartet og matrikkelbrevet. Matrikkelbrevet inneholder endelig tomtestørrelse. Endelig grensefastsetting av tomter i marka (nedsetting av grensemerke) gjennomføres i forbindelse med oppmåling og utstikking.

Regulering

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1505
Gårdsnr: 120
Bruksnr: 506

Ørnvika Vest, 6522 Frei

Logo

Nem Eiendomsmegling As

Erik Ulseth

Partner og Eiendomsmegler MNEF

Send melding

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Annonseinformasjon

FINN-kode 168956668
Sist endret 16. feb. 2021 14:32
Referanse NEM1.195018

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.