Allerede 4 solgt: Påskedagsheia - Nye boliger meget sentralt på Nedenes - Sol og flotte omgivelser

Påskedagsheia Trinn 2, 4823 Nedenes

Pris fra 4 390 000 kr Pris til 5 690 000 kr
Omkostninger
27 592 – 46 342 kr
Totalpris
4 417 592 – 5 736 342 kr
Areal
119 - 130 m²
Soverom
4
Boligtype
Enebolig
Eieform
Eier (Selveier)

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Bredbåndstilknytning

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
4 - - 130 m² 5 736 342 kr
4 - - 130 m² 5 636 342 kr
4 - - 119 m² 4 417 592 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Påskedagsheia Trinn 2, 4823 Nedenes

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Prosjektet/selskapet/eiendommen

Påskedagsheia er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn.
Trinn 2 består av 3 eneboliger og 4 eneboliger i kjede som ligger på felt B 1.1. og B 1.4 i områdets reguleringsplan.

Forventet fremdrift

Salget er i gang - Snart byggestart - Allerede 4 solgt!

Beliggenhet

Området er meget sentralt og solrikt beliggende på Nedenes. Påskedagsheia med tilhørende område er et nytt boligområde med alt du trenger i umiddelbar nærhet. Her er det bl.a flotte turområder, barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og butikker.

Byggetrinn 2 er vestvendt og blir opparbeidet med fine fellesarealer, tun og uteplasser og området blir uten gjennomgangstrafikk.

Fra Påskedagsheia er det opparbeidet en egen gangvei ned til bl.a. Kiwi butikken like nedenfor. Her er også god bussforbindelse til både Arendal, Grimstad og Kristiansand.

Natvigverven med båthavn og badeplasser ligger kun en kort spasertur unna.

Forøvrig er området etablert som boligområde og Nedenes er definert som bydelssenter og et område i sterk vekst pga sin sentrale beliggenhet mellom Arendal og Grimstad og med enkel adkomst til E-18 med god forbindelse til begge byene.

Påskedagsheia ligger midt i smørøyet på Nedenes og det blir lagt vekt på trivelige grøntområder samt å bevare de flotte turområdene i nærheten, bl.a. selve Påskedagsheia hvor det er utsikt til havet og Torungen fyr.

Adkomst

Fra Arendal til Nedenes. Fra rundkjøringen tar man mot Nedeneshallen/skolen. Videre inn Påskeveien og følg veien til Påskesvingen. Se forøvrig vedlagte kart.

Byggemåte og standard

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Boligene oppføres i gjennomgående god standard. Utvendig impregnert og beiset trekledning. Bærende konstruksjoner leveres med lette bindingsverkskonstruksjoner i tre. Vinduer i sort utførelse med energiglass. Saltak tekket med flat takstein type Skarpnes flat eller tilsvarende.

Areal

Enebolig Felt B 1.1 : BRA 130 m2 (+ carport 48,3 og utvendige boder 9,9 m2). P-rom: 123 m2.

Enebolig i kjede Felt B 1.4: BRA 119 m2 (+ carport 39,2 m2 og utvendig bod 7,3 m2). P-rom: 116 m2.

Se tegning og prisliste for aktuell bolig for eksakt areal.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal

Tomteareal: fra 393 til 467 m2 for enebolig. Fra 360 til 468 m2 for eneboliger i kjede.

Tomtene leveres i.h.t. leveransebeskrivelse, og ferdig opparbeidet med ferdigplen, asfaltert innkjørsel og brostein i carport. Øvrig fellesareal leveres ferdig opparbeidet med asfalterte adkomstveier, lekeplasser m.m.

Tomtene er ikke nøyaktig oppmålt og det tas forbehold om eventuelt arealavvik. Tomtedeling skjer i.h.t. forevist situasjonsplan.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Parkering

Dobbel carport for alle boliger. I tillegg er det gjesteparkering på egen grunn.

Boder

Boligen får innvendig bod, samt utvendig bod i carport. Eneboligene får dobbel bod i carport.

Utstyr

Boligene leveres nøkkelferdig med alt av overflater, innredninger og belysning i.h.t romskjema og leveransebeskrivelse.

LED spotter på bad og i entrè. Det leveres utelys samt lys i boder og på soverom. 200 l vvs tank samt utekran leveres.

Elektro i.h.t. NEK 400.

Internett/TV

Det leveres felles digital nettverk for tv, telefon og bredbånd. Kjøper bestiller selv abonnement og kan velge mellom Telia og Telenor.

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Priser

Fra Kr. 4.090.000,- + omk. Se prislisten for detaljer.

Eneboliger:

Bolig 1.1. A: Kr. 5.690.000,-
Bolig 1.1. B: Kr. 5.590.000,-
Bolig 1.1. C: SOLGT!

Eneboliger i kjede:

Bolig 1.4. A: Kr. 4.390.000,-
Bolig 1.4. B: SOLGT!
Bolig 1.4. C: SOLGT!
Bolig 1.4. D: SOLGT!

Kommunale avgifter

Ikke fastsatt. Estimert fra 15 - 20.000,- avhengig av boligtype.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør 4 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

Oppgjør

Kr. 100.000,- ved kontraktsunderskrift. Restoppgjør innen overtagelse finner sted.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for eventuell forskuddsinnbetaling. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Utleie

Boligen kan fritt leies ut

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Kjøper er forpliktet til å egen innbo- og boligforsikring fra overtakelse.

Eiendommens betegnelse

Parseller av Gnr. 430, Bnr. 138 i Arendal.

Vei/vann/avløp

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via Arendal kommune. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Reguleringsmessige forhold

Regulert boligområde. Plan for Påskedagsheia, vedtatt 01.11.2018, revidert 04.05.20. Formål: Boligformål.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Konsesjon/odel

Det er ikke konsesjon på eiendommen.
Det er ikke odel på eiendommen.

Forbehold

Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse (bygningsarbeider). Igangsettelse av prosjektet forutsetter 50 % forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut eventuelle usolgte enheter.

Salg av kontraktsposisjon

Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30.000,- inkl. mva.

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Finansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4203
Gårdsnr: 430
Bruksnr: 138

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Påskedagsheia Trinn 2, 4823 Nedenes

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 219372415
Sist endret 20. jun. 2021 03:50
Referanse 100209008

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.