Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde Galleribilde

Kom og se vårt visningshus! 5 Eneboliger med utleie. En av boligene er innflytningsklar!

Katrines Minde, 7600 Levanger

Pris fra 4 890 000 kr Pris til 5 490 000 kr
Omkostninger
39 212 kr
Totalpris
4 929 212 – 5 529 212 kr
Areal
134 m²
Soverom
4
Boligtype
Enebolig
Eieform
Eier (Selveier)

Boliger

Boliger
Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
4 - 134 m² 146 m² 4 929 212 kr
4 - 134 m² 146 m² 5 429 212 kr
4 - 134 m² 146 m² 5 429 212 kr
4 - 134 m² 146 m² 5 429 212 kr
4 - 134 m² 146 m² 5 529 212 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Katrines Minde, 7600 Levanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Katrines Minde

Katrines Minde er et utbyggingsområde på Bruborg som består av 11 frittstående eneboliger og 7 eneboliger i kjede. Eneboligene selges en og en, og bygging igangsettes umiddelbart etter budaksept. Byggetid er beregnet til 10-12 mnd fra budaksept. Boligene vil i hovedsak leveres like, men med mulighet for tilvalg. Eneboligene leveres med utleie. Erfaringsmessig vil utleie av en slik størrelse gi en leieinntekt på ca kr 7500,- pr mnd. for området.

Vi har en ferdigstilt enebolig som kan vises frem etter avtale, samt overleveres til ny kjøper fortløpende. Ta kontakt i dag for å avtale visning!

Innhold

1. Etasje/utleie: Bad, stue/kjøkken/soverom.
1.Etasje: Entrè, 2 soverom og bad/vaskerom.
2. Etasje: Soverom, bad, kjøkken og stue.
Sekundærrom: bod og utendørs bod.

Beliggenhet

Eneboligene ligger i et populært område på Bruborg. Området oppleves som fredelig og rolig, med store grøntarealer som gjør dette til et familievennlig sted.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Aktiv. Velkommen til visning!

Byggemåte og standard

Boligen leveres nøkkelferdig med kvaliteter i henhold til leveransebeskrivelsen. Plantegninger og leilighetstegninger er illustrasjoner, og møblering og innredning kan ikke oppfattes som standard leveranse. Leveransebeskrivelsen i prospektet gjelder foran tegninger, illustrasjoner, brosjyrer og internettopplysninger.

Areal

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Tomt/tomteareal

Alle boligene har adskilte tomter, tomtene varierer noe i størrelse. I tillegg er man deleier av fellesareal med bl annet ballbinge.

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Parkering

Boligene vil leveres med carport og tilhørende sportsbod. I tillegg er det godt med plass til biler utenfor carport.

Boder

Romslig sportsbod i tilknytning til carport.

Internett/TV

Det er lagt opp til kabel-tv og internett.

Ventilasjon

Det er skap for koblingspunkt for "rør i rør" system med sikkerhetsavrenning inn til bad, samt styringsenhet for ventilasjonsanlegg i boden. Sikringsskap har automatsikringer.

Tilvalg

Kjøper vil bli innkalt til et felles tilvalgsmøte med utbygger/entreprenør for gjennomgang av leveranse og bestilling av eventuelle kundetilvalg. Kostnader knyttet til kundetilvalg forfaller til betaling sammen med kjøpesummen for leiligheten og skal senest betales dagen før overtakelse av leilighet.

Utomhusarealer

Utomhusareal og areal mellom og rundt byggene vil bli opparbeidet.

Priser

Pris fra kr. 4 890 000,- + omk.

Omkostninger kr 39 217,-

Omkostningene inkuderer:
- Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi kr 22 875,-
- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 585,-
- Tinglysingsgebyr pantedokument p.t.kr 585,-
- Panteattestkr 172,-
-Startkapital realsameie kr 15 000,-
Totaltkr 39 217,-

Tilknytting og abonnement kabel-tv/internett/telefoni bekostes av kjøper.
En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes av kjøper.

Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko.

Kommunale avgifter

Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i områdets velforening/realsameie som ev. blir etablert i boligfeltet. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter. Realsameiet/ velforeningen vil ha eget budsjett og vedtekter.
Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i velforeningen.

Utbygger forbeholder seg retten til å beslutte ev. overskjøting av fellesareal om det skjer som opprettelse av realsameie eller overskjøting til velforening. Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien, og betales ved overskjøting. Det tas forbehold om at overskjøting kan skje på et senere tidspunkt enn boligen. Utomhus og fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel eller velforening ikke er overskjøtet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til et contra avregning for påløpte kostnader, herunder offentlige gebyrer, avgifter og eiendomsskatt.

Utleie

Boligene bygges med mulighet for utleie. Boligene kan også i sin helhet fritt leies ut.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Vei/vann/avløp

Offentlig. Det må påregnes tinglyste erklæringer vedr. rettigheter for drift og vedlikehold av ledningsnett (vann, avløp, elektriskeledninger, trafostasjoner, mv).

Reguleringsmessige forhold

Prosjektet omfattes av reguleringsplan Kathrines Minde med plan ID L2006005. Området er under utbygging og kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Miljøtorg/renovasjon

Det er avsatt en felles utvendig plass for avfallsplassering. Nedgravd avfallssystem med elektronisk åpning.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

Salg av kontraktsposisjon

Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 25 000,- inkl. mva.

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 5037
Gårdsnr: 276
Bruksnr: 172

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Katrines Minde, 7600 Levanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 186918935
Sist endret 31. mai 2021 03:56
Referanse 21199004

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.