Bildegalleri

Lager og forretningsbygg til salgs i Nord-Lenangen

Kart med kartnålLenangsveien 1107, 9068 Nord-Lenangen
Prisantydning3 050 000 kr
Totalpris
3 127 490 kr
Omkostninger
77 490 kr
Verditakst
3 050 000 kr
Kommunale avg.
13 675 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
952 m²
Bruttoareal
998 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
952 m²
Tomteareal
17 559 m² (eiet)

Type lokale

Lager/Logistikk

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Eiendom

Lenangsveien 1107
9068 Nord-lenangen

Oppdragsnummer

53-24-0025

Totalvurdering

Eiendom med utviklingsmuligheter til salgs i vakre Lyngen.

Eiendommen kan passe flere forskjellige type virksomheter, håndverkerbedrifter, maskinentreprenører og virksomheter som har stort behov av lagerkapasitet.

Det er står tre bygg på eiendommen. I butikk/forretningsbygget har det tidligere vært drevet byggevarehandel, her er det etablert buktikkflate, lager, garasje med kjøreport samt kjøkken og wc.

Det større av de 2 lagerbyggene har ca. 140kvm isolert varmlager av byggets totale 586kvm BTA. Her er det kjøreport etablert til både kald- og varmlager.

Grovlager på 150kvm BTA er uisolert og har etablert kjøreport. 3 av ytterveggene har fått ettermontert fasadeplater av stål.
Tilstanden på byggene er varierende, men det må påregnes oppussing.

Ca. 7 mål av eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritids- og turistformål. Se vedlagte reguleringsbestemmelser for ytterligere informasjon.

Det isolerte lagerlokalet er per i dag leid ut til Lyngen Aurora AS og genererte ca. 118 000kr i leieinntekt i 2023 . Se vedlagt leieavtale for utdypende informasjon.

Salget skal foregå som en hjemmelsoverdragelse av eiendommen.

Matrikkel

Gnr. 113, Bnr. 9 i Lyngen kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger inntil fylkesvei 7922 i nordre del av Lyngenhalvøyas vestside. Fra eiendommen er det ca. 10km til Joker Engenes, 25km til Svensby fergekai og 46km til Lyngseidet som er administrasjonssenter i kommunen.

Adkomst

Adkomst til eiendommen skjer direkte fra offentlig vei.

Tomt/beskaffenhet

Eiendommen er opparbeidet kring bygningene på tomten. Øvrige deler av tomten er å betegne som naturtomt. Tomten skråner svakt mot sjø og fylkesvei.

Boligtype, og eierform

Selveier Næringsbygg

Byggeår

Butikk/forretningsbygg er oppført 1971 og omfattende pusset opp i 2003

Lagerhall er oppført i 1971 og utvidet med isolert lager i 1994.

Grovlager er oppført i 1967 og har gjennomgått noe oppussing i 1995.

Byggeår er hentet fra vedlagt takst.

Areal

Butikk/forretningsbygg: 262kvm BTA

Lagerhall: 586kvm BTA

Grovlager: 150kvm BTA

Arealangivelser er hentet fra takst og er ikke kontrollmålt av SNE Næringsmegling.

Byggemåte

Se vedlagt takst for beskrivelse av byggemåte.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for utvidelse av lagerbygg fra 1989.

At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.

Oppvarming

Butikk/forretningsbygg oppvarmes med luftvarmepumpe.

Parkering

Godt om parkering og oppstillingsareal på eiendommen.

Tomten

Areal: 17 559 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Adkomst direkte fra fylkesvei. Eiendommer er tilkoblet privat vann og avløp.

Regulering

Kommuneplan:
Planidentifikasjon: 1938201701
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Planstatus: Planforslag
Plannavn: Kommuneplan Lyngen

Arealformål:
Planidentifikasjon: 1938201701
Arealbruk: Forretninger
Arealbrukstatus: Nåværende
Områdenavn: BF2

Arealbruk: Fritids- og turistformål
Arealbrukstatus: Framtidig
Områdenavn: BFT43

Hensynsone:
Planidentifikasjon: 1938201701
Hensynssone: Hensyn landbruk
Hensynsonenavn: H510_1

Utdrag fra kommuneplan:

"I området som på plankartet er merket BF1, -2 og -3 kan tiltak tillates uten godkjent reguleringsplan under følgende forutsetninger:
- nye bygninger skal tilpasses omgivelsens karakter og utforming.
- krav til avkjørselsforhold i henhold til statens vegvesens vegnormaler.
- bebygd areal skal ikke overstige 70 % av tomtearealet.
- forhold som er tilstrekkelig sikret mot fare og støy, og heller ikke selv bidrar til fare og støybelastning. Jf. grenseverdier T-1142."

"I områdene som på plankartet er merket med BFT3, -4, -6, -11, -13, -17 -18, -21, -26, -34, -43 og -47, kan tiltak tillates uten godkjent reguleringsplan, under forutsetning at det er utarbeidet en situasjonsplan som viser følgende:
- tiltakets plassering
- størrelse (maks. 100 m2)
- høyde (1 etasje)
- tilfredsstillende avkjørselsforhold
- utomhusplan
- grunnforholdene
- Det skal foreligge uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Troms fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan settes i verk, jf. Kulturminneloven §§ 3, 8 og 9."

Konsesjon

Det må leveres egenerklæring om konsesjonsfrihet grunnet tomtens størrelse.

Sentrale lover

Handelen reguleres av avhendingsloven med fravikelser som fremkommer av salgsoppgave med vedlegg.

Eiendomsmeglingsloven fravikes utenfor forbrukerforhold jf. emgl. § 1-4, samt jf. § 1-2 i forskrift til eiendomsmeglingsloven.

Prisantydning

3 050 000,-

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Oppgjør

Oppgjør mellom partene foretas av SNE Næringsmegling AS i samarbeid med:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Takst / tilstandsrapport

Takst utført av Bjørnar Elvemo den 25.10.23

Takster og verdier

Teknisk verdi 5 850 000,-
Verdi takst 3 050 000,-

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter: Kr. 13 675,- pr. År.

Energiforbruk

Det foreligger ikke energimerke eller energiattest på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er ikke tinglyst noen rettigheter eller servitutter på eiendommen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.

Budgivning

Eiendommen selges i den forfatning den er under kjøpers forutgående besiktigelse / gjennomgåelse.

Ved en eventuell mangels vurdering fravikes avhendingsloven § 3 - 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:
- dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, og kjøpslovens § 19, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.

Selger kan av kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2)). Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap.

Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. §3-9 ved budgiving.

Reguleringen i dette medfører ingen begrensning i kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lovanvendelse

Eiendommen selges i den forfatning den er under kjøpers forutgående besiktigelse / gjennomgåelse.

Ved en eventuell mangels vurdering fravikes avhendingsloven § 3 - 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:
- dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, og kjøpslovens § 19, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.

Selger kan av kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2)). Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap.

Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. §3-9 ved budgiving.

Reguleringen i dette medfører ingen begrensning i kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Hvitvasking

Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Vedlegg

Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

1 - Ubekreftet grunnboksutskrift
2 - Matrikkelrapport med kart
3 - Verditakst Lenangsveien 1107
4 - Kopi av leieavtale
5 - Ferdigattest og byggesøknader mottatt fra kommunale arkiver
6 - Reguleringsbestemmelser med kart
7 - Utkast kjøpekontrakt

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Mangler

Tak bør utbedres på butikk/forretningsbygg samt den store lagerbygningen. Selger antar det er behov for oppgradering av det elektriske anlegget.

Beliggenhet

kart
Logo

SNE Næringsmeg­ling AS

Gustav Karlsson

Eiendomsrådgiver

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode354224412
Sist endret27. mai 2024 00:26
Referanse53240025

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.