Bildegalleri

Neiden: Fossheim skole - nedlagt skolebygg ved bredden av Neidenelva! Bud ønskes!

Kart med kartnålMikkelsnesveien 122, 9930 Neiden
Prisantydning1 200 000 kr
Totalpris
1 231 240 kr
Omkostninger
31 240 kr
Verditakst
2 600 000 kr
Kommunale avg.
8 930 kr per år

Nøkkelinfo

Primærrom
1 927 m²
Bruksareal
2 207 m²
Bruttoareal
2 298 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 927 m²
Byggeår
1962
Tomteareal
39 353 m² (eiet)

Type lokale

Andre

Visning

Ta kontakt med megler for å avtale visning på denne eiendommen!
Visningspåmelding

Adresse

Mikkelsnesveien 122, 9930 Neiden.

Matrikkel

Gnr. 7 bnr. 72 i Sør-Varanger kommune.

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger idyllisk til i Neiden, ca 45 km fra Kirkenes sentrum. Eiendommen har Neidenelva som nærmeste nabo og har en flott strandlinje mot elva. Fra eiendommen er det kort vei til flotte turområder, skiløyper, skuterløyper og populære jaktområder.

Nærområdet

Området rundt er stort sett bebygd med eneboliger og fritidsboliger.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1962.

Bygninger og byggemåte

I følge matrikkelrapporten er det registrert fire bygg på eiendommen:

Barne- og ungdomsskole
Naust/båthus
Annen lagerbygning
Annen lagerbygning

Skolebygget er oppført etter datidens byggeskikk og byggeforskrifter fra 1948.

Skolebygget var først oppført som statlig internatbygg og ble overtatt Sør-Varanger kommune i 1996 som har benyttet bygget som skole og barnehage.

Med ombygging har skolebygget stort potensiale for annen næringsvirksomhet f.eks innen reiseliv og turisme. Det må påtegnes utarbeidet reguleringsplaner for omregulering og utvikling av eiendommen.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 1 927 kvm, Bruksareal: 2 207 kvm, Bruttoareal: 2 298 kvm

1. etasje: Grendehus/peisestue, spisesal og kjøkken, garderober, korridorer, bibliotek, 6 klasserom herunder skolekjøkken, pauserom med minikjøkken, kontorer. I tillegg er det en barnehagedel bestående av kjøkken, toalettrom, lekerom, vaskerom.
2. etasje: 3 klasserom, gang, dusj/toalettrom, hybel.
3. etasje: Trapperom, korridorer adskilt med brannvegger, gymsal, 4 toalettrom, 3 garderober, 2 dusjrom, sauna,
vaskerom, verksted, sløydsal m/verksted, 2-vf, grovkjøkken, kontorer.

I alle etasjer er det i tillegg sekundærrom. Det vises til vedlagte tilstandsrapport.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Standard

Bygningen har en hensiktsmessig utforming ut fra tidligere bruksområde og fremstår i alminnelig god stand sett i forhold til alder. Det er foretatt flere utbedringer de siste år, bl.a. på teknisk anlegg.

Eiendommen har ikke vært i bruk på flere år. Bygget ble stengt ned i 2022, vann tappet ned og varme skrudd av.

Følgende må (minimum) påregnes utskiftet:
Taktekking
Takrenner og nedløpsrør
Eldre doble vinduer fra byggeår.
2-ytterdører i 1. etg, fasade øst.
Eldre utslagsvasker og 2-greps tappebatterier.
Eldre vinylbelegg og fliser på golvoverflater. Fliser som inneholder asbest (eternittfliser) må håndteres på forsvarlig måte under riving og deponeres som spesialavfall.
Gamle våtrom tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom og må utbedres for eventuell framtidig bruk.

Følgende er utbedret:
Nye vinduer i mellomfløy og dels klasserom 1. etg nordfløy.
Ny ytterdør i aluminium med 2-glasssidefelt, inngang mellomfløy.
Dels nye golvoverflater av vinylbelegg.
Skolekjøkken 1. etg pusset opp i 2014-2015 med blant annet nye innredninger og avtrekk.
Nye veggmonterte dusjer og blandebatterier i sokkeletg hhv. herrer og damer.
Nytt ventilasjonsanlegg for gymsal sokkeletg.
Ny elektrisk tavle med automatsikringer i sokkeletg.
Teknisk rom/fyrrom er oppgradert i 2011 med SD-anlegg med sentral driftsovervåking. Elektrisk kjele montert med oljekjele som back-up løsning.
Brannvarslingsanlegg med direkte varsling til Sør-Varanger brannvesen.
Deler av avløpsledning til slamavskiller er utbedret i 2008 som følge av brudd.
Ventilasjonsanlegg for gymsal.

Parkering

Det er opparbeidet parkeringsområder på eiendommen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 39 353 kvm, Eierform: Eiet tomt.

Vannverket vil bli fradelt ifm overdragelsen, og følger ikke med ved handelen., jf også nedenfor under andre opplysninger.

Tomt og hage

Utearealene er opparbeidet med parkeringsplasser, utebelysning og lekearealer.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyningsanlegg med trykkpumpe og renseanlegg.

Privat septikanlegg på eiendommen med slamavskiller og avløp til Neidenelva.

Vannverket blir fradelt som egen matrikkel og følger således ikke med ved handelen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til offentlig- og privat tjenesteyting (OP20), gjennom kommuneplanens arealdel.

Det må påregnes omregulering av eiendommen. Kjøper overtar all risiko og alle kostnader forbundet med en slik prosess, herunder om det blir gitt tillatelse.

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen

Ferdigattest

Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Prisantydning

2 600 000,-.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Biti Takst og Byggservice / Hermod Biti.
Takstdato : 12.04.2019.
Markedsverdi : 2 600 000,-.

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 8 930 pr. år.
På grunn av at eiendommen ikke er i bruk er kommunale avgifter redusert. Ved aktiv bruk/drift/omregulering av eiendommen må det påregnes vesentlig økning i kommunale avgifter.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
---

Det anbefales å gå gjennom eiendommen med fagkyndig.
---

Det er fattet slikt vedtak i kommunestyret vedrørende salg av eiendommen: Kommunedirektøren gis myndighet til å selge bygg inkludert tomt/eiendom, og at også næringsområder, opparbeidede tomter og råtomter kan selges inkludert tomt. Det skal være mulig for folk og næringsliv å velge mellom å feste tomter og kjøpe tomter.
---

Eiendommen selges med følgende forutsetninger
- Det selges som eiet tomt, og alt utenom vannverket og området rundt følger med.
- Det skal i forbindelse med overdragelsen tinglyses en servitutt på eiendommen som sier følgende:
Sør-Varanger kommune har rett til å komme fram til offentlig vannforsyningsanlegg over grunneierens eiendom for bygging, ettersyn og vedlikehold. Samt legge nødvendige rør og annen infrastruktur over grunneierens eiendom til og fra vannforsyningsanlegget.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

På grunn av at at det er en kommunal eiendom vil ta tid å få avklart eventuelle forbehold fra budgivere og eventuell aksept fra selgers side. Det må derfor settes lange akseptfrister.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Eiendommen er klar for snarlig overtakelse etter at enighet er oppnådd.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Beliggenhet

kart
Logo

Advokatfirmaet Herstad AS

Advokat ​/​ Eiendom / Rådgiving

Annonseinformasjon

FINN-kode353077459
Sist endret30. mai 2024 01:03
Referanse22190054

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.