Bildegalleri

Solgt

Næringseiendom med utviklingspotensial

Kart med kartnålEkebergveien 48, 1912 Enebakk
Prisantydning2 000 000 kr
Totalpris
2 051 240 kr
Omkostninger
51 240 kr

Nøkkelinfo

Bruksareal
666 m²
Bruttoareal
746 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
666 m²
Byggeår
1950
Tomteareal
2 433 m² (eiet)

Type lokale

Kombinasjonslokaler

Matrikkel

Gnr. 115 Bnr. 62 i Enebakk kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Kirkebygda i Enebakk kommune.
Sydvendt med gode sol- og lys-forhold og utsyn over lavereliggende terreng.
Landlig til i tilknytning til et etablert boligområde, langs hovedferdselsvei for nærområdet i Enebakk kommune.
Kort vei til sentrum av Kirkebygda med butikk, næringsareal og offentlig virksomhet med kommunehus og legevakt.
Bussholdeplass ved eiendommen med bussforbindelse rute 2932.
500 meter gangavstand til bussholdeplass med avgang til Oslo

God tilgjengelighet til flere byer:
Oslo - 40 km
Busslinje 550 går 2 ganger i timen - 1 time
Ca. 40 min med bil

Lillestrøm - 28 km
Busslinje 350 går 2 i timen - 50 minutter
Ca. 30 min med bil

Ski - 28 km
Busslinje 550+515 går 2 ganger i timen - 56 minutter
Ca. 30 min med bil

Askim - 31 km
Ca. 35 min med bil

Nærområdet

Nord og vest for planområdet ligger eksisterende, frittliggende småhusbebyggelse, mens det mot øst er en bekk og dyrket mark før man kommer til sentrum av Kirkebygda med offentlig virksomhet og mindre næringsvirksomhet. Mot sør ligger elven Igna, og sør for denne er det dyrket mark. Omkringliggende bebyggelse består hovedsakelig av trehus med saltak over 2-3 plan og noen flermannsboliger. Husene er plassert langs fylkesveien og oppover i det skrånede terrenget mot nord, uten bestemte føringer for tak og fasadehenvendelser mot vei og naboer. Foruten typologien og bebyggelsens plassering på enkelttomter, anses boligstrukturen som frittliggende. I noe større avstand finner man flere gårdsbygninger/-tun samt bygninger

Kort om eiendommen

Næringseiendom på 2 433 m2 med utviklingspotensial for salg i Kirkebygda, Enebakk.
Eiendommen er nylig regulert til sentrumsformål som åpner for benyttelse til både nærings- og boligformål.
Bebygget med et eldre næringsbygg på 746 m2 BTA, og inneholder bla. en romslig parkeringsgarasje
Det er behov for vedlikehold og oppgradering dersom eksisterende eiendomsmasse skal benyttes videre.
Transaksjonen gjennomføres ved overdragelse av eiendommen.

Eiendommen er hovedsakelig bebygget med to sammenhengende bygg, hvorav det ene er en hall (1975) som har blitt benyttet som garasje for brannbiler av Nordre Follo Brannvesen. Det andre bygget er et eldre kombinasjonsbygg (1950-tallet) bestående av kontor og lager, oppført over to etasjer. Hallen består videre av en nyere del og en eldre del med til sammen tre kjøreporter. Videre har hallen et tilbygg i form av et tårn som tidligere var bruk til tørking av brannslanger. Øst på eiendommen er det også plassert en trafo, samt en nodestasjon som eies av Viken fiber.

Ekebergveien 48 har blitt benyttet til ulike former for virksomhet, både emaljeverk, brannstasjon og lokaler for Enebakk skyteklubb og ungdomsklubb, samt lagerarealer. Nå leies bygningen ut, bl.a. til Røde Kors og benyttes som verkstedgarasje. Eiendommen ligger i gangavstand fra sentrum av Kirkebygda, hvor det er butikk og noen næringsarealer, samt offentlig virksomhet.

Området reguleres til sentrumsformål. Innenfor området tillates boligblokk eller terrasserte leiligheter, bevertning, hotell/overnatting, tjenesteyting, kontor, forretning og næring som håndverksbedrifter og småvareindustri. Næring som inkluderer plasskrevende varer og lager-/engrosvirksomhet tillates ikke. Det tillates heller ikke virksomheter som er til vesentlig ulempe for nærområdet når det gjelder forurensing, brann- og eksplosjonsfare eller støy.

Eiendommen har opparbeidede utearealer med asfaltert gårdsplass utenfor lokalene og direkte inn-/utkjøring langs hovedveien. Det er meget god eksponering mot hovedveien som går gjennom området og lett tilgjengelighet fra adkomstveien. Ved en utvikling av eiendommen vil en del av eiendommen langs hovedveien måtte benyttes til gangvei.

Fra tiden med emaljedrift kan det antas at grunnen er blitt forurenset. Det er ikke er undersøkt for forurensing i grunnen. Selger påtar seg ikke ansvar for eventuell grunnforurensing som ikke kommunen selv har påført eiendommen (iht. forurensingsloven). Det er kjent av deler av bygningsmassen har asbestplater på taket. Kjøper er selv ansvarlig for å gjøre nødvendige undersøkelser av bygningsmassen.

Eiendommen er utsatt for flom fra den nærliggende elven Igna, flomsikrende tiltak må påregnes.

Standard

Bygningene har eldre standard med behov for oppgradering. Den eldste delen er å anse som nærmest kondemnabel innvendig og er ikke i bruk, foruten lagring i garasjen nede. Tilbygd del anses som verkstedgarasje og er i bedre stand, men har også noe vedlikeholdsbehov.

Areal og eierform

Tomten er selveiet, 2433 m², bebygget med et eldre næringsbygg fra 1950-tallet og påbygd som brannstasjon i 1975. Tomten er opparbeidet med asfaltert gårdsplass med parkeringsplasser i front av bygningen, og delvis inngjerding av skrånende terreng ned mot bygn. på baksiden, bestående av naturgress. Det er ikke nøyaktig kjennskap til hvilken type byggegrunn det er på denne eiendommen, men i flg. planbeskrivelsen er det utført grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet, og totalsonderingene viste sprøbruddsmateriale/kvikkleire i massene. Det er derfor utført områdestabilitetsvurdering, som konkluderer med at det er behov for stabiliserende tiltak Eiendommen er beliggende sydvendt med gode sol- og lysforhold og utsyn over kulturlandskap.

Reguleringsforhold

Kommuneplan
Kommuneplanstatus: Avsatt til sentrumsformål

Reguleringsplan
Reguleringsplan: Plan-ID: REG462 Nesset/Ekebergveien - Vedlegg 2 og 3 til salgsprospekt.
Reguleringsformål: Sentrumsformål
Innenfor området tillates boligblokk eller terrasserte leiligheter, bevertning, hotell/overnatting, tjenesteyting, kontor, forretning og næring som håndverksbedrifter og småvareindustri.
Reguleringsplanen omfatter også naboeindommen med gnr 115, bnr 64. Dette inngår ikke som en del av salget.

Vei, vann og avløp

Privat vannverk. Vei og avløp offentlig tilknyttet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. Det er tinglyst én heftelse på eiendommen; Bestemmelse om vann/kloakkledning.

Prisantydning

Kr. 2 000 000,-

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is". Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Bud på eiendommen avgis på basis av den informasjon som følger av salgsprospekt med vedlegg, samt befaring av eiendommen. Det forutsettes at interessenter har lest og satt seg inn i all informasjon tilgjengelig før det eventuelt legges inn bud. Bud skal sendes skriftlig og inneholde opplysninger om eiendommens adresse, matrikkelnummer, budsum, budgivers navn, adresse og telefonnummer, akseptfrist og overtakelsesdato. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp. Selger vil ikke akseptere bud med forbehold knyttet til forhold ved eiendommen. Eventuell risiko knyttet til eiendommens tilstand eller øvrige forhold må være hensyntatt i eventuelle bud. Budgivere uten finansieringsforbehold vil bli foretrukket.
I den grad budgivere tar forbehold om fremmedkapitalfinansiering, så skal dette forbeholdet løftes 14 dager etter inngåelse av budaksept.

Megleren kan ikke binde oppdragsgiveren overfor tredjemann uten særskilt fullmakt, jfr. Lov om Eiendomsmegling av 29. juni 2007, nr. 73, § 6 - 6.
Selger trenger noe tid til å behandle bud, slik at bud med kort vedståelsesfrist kan ikke behandles.

Megler har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Meglerstandarden for næringseiendom vil bli benyttet som kjøpekontrakt. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Beliggenhet

kart
Logo

RE/MAX MEGLERHUSE­T BORG

Eivind Westby

Næringskonsulent

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode352939238
Sist endret19. mai 2024 13:44
Referanse17240011

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.