Bildegalleri

Skogeiendom i Aurskog-Høland på 2564 mål

Kart med kartnålSterkerudveien 199, 1930 Aurskog
Prisantydning9 500 000 kr

Nøkkelinfo

Areal
2 564 000 m²

Type lokale

Gårdsbruk/Småbruk

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Om eiendommen

Her har du muligheten til å skaffe deg din egen skogeiendom på Mangen i Aurskog! Skogen har et samlet areal i en teig på 2564 mål, pluss 22 festetomter. Eiendommen ligger ca. 10 kilometer fra Bjørkelangen, under en times kjøretur fra Oslo S. Det er bommet bilvei hele veien inn til skogeiendommen fra Søndre Mangen vei. Det er jaktmuligheter, stor andel hogstmoden skog og kjempefine varierte skogspartier.

Hovedtall skogbruksplan fra 2022 (tall nedenfor er benevnt i kubikkmeter)
Produksjonsevne: 438
Tilvekst: 403
Stående tømmervolum: 19467, av dette er 16312 furu, gran utgjør 2380 og lauv 505
Tømmervolum i hogstklasse 5: 14252
Det ble høsten 2023 hogd ut 2000 kbm som går til fratrekk på ovennevnte volum.

Tømmerprisene er meget solide om dagen sammenlignet med hvordan de har vært de siste 20 årene. Avvirkning høsten 2023 hadde følgende priser i kroner per kubikkmeter:
furu sagtømmer 730
furu småtømmer 690
furu & gran massevirke 480
gran sagtømmer 800
gran småtømmer 690
Driftsutgift var 185,- kr. pr. kubikkmeter.
Småtømmer er i realiteten sagtømmer med noe lavere toppmål og diameter enn sagtømmer. Rotnettoen beløp seg til hele 553,- kr. per kubikkmeter. Etter dette har prisene lagt på seg ytterligere. Det er i hovedsak furu som er hogd, så her slipper man tilplanting, furua frør seg fint av seg selv. Det er mottatt virkestilbud på en ny hogst med enda høyere tømmerpris enn hva som er nevnt ovenfor.

Topografien i området gjør at det er enkle forhold for tømmerdrift, få høydekurver, greie snuplasser for tømmerbil og jevnt over korte driftsdistanser. Det er også verdt å nevne at en andel av furutømmeret egner seg godt til spesialvirke, det ble nylig solgt et lass med furu til 1250,- kr. pr. kbm til en båtbygger. Mye malming og tettvokst virke kan gi muligheter for en fin ekstrainntekt.

Produktivt skogsareal
Produktivt skogsareal som ikke er berørt av Miljøregistrering i skog eller verneområde: 1515 dekar. Av disse er 1313 klassifisert som middels bonitet, resten lav bonitet. De 22 festetomtene som følger eiendommen ved hyttefeltet kommer i tillegg til skogsarealet på 2564 dekar. Grunneier har hogstrett på festetomtene, dog slik at tomtenes naturlige stand ivaretas.

Om taksten
Den vedlagte taksten er utarbeidet av Ole Stubberud vinteren 2023 i samarbeid med Norsk Landbrukstakst A / S, med følgende oppdeling:
Skogverdi= 7.045.000,- kr.
Bygninger= 1.900.000,-
Hyttefelt= 1.600.000,-
Jaktverdi= 455.000,-
SUM= 11.000.000,- kr.

Etter taksten ble satt har det blitt hogd ut 2000 kubikkmeter i skogen høsten 2023, også nevnt ovenfor i teksten. Opplyser om at det selvsagt også har vært tilvekst i skogen i samme periode som må hensyntas. Tømmeret ble ikke avvirket et spesielt enkelt sted på eiendommen og det er realisitisk å kunne drive ut tømmer til samme rotnetto også ved de andre bestandene i skogeiendommen.

Hyttefeltet
Det er 22 festetomter som følger skogeiendommen. Her er det ingen årlig inntekt på festekontraktene. Kontraktene er inngått for 99 år og en vil ikke kunne motta festeavgift på tomtene før disse 99 årene er omme. Kontraktene er inngått på 70-tallet. Grunneier har hogstrett på festetomtene, det er en hel del stående hogstmoden skog her. Som nevnt ovenfor vil hogst bli spesiell ettersom tomtenes naturlige stand skal i varetas. Av totalt 35 tomter på feltet har 12 stykker kjøpt ut tomta og blitt selveiere, disse har da eget bruksnummer. Av de 26 festetomtene igjen som følger skogeiendommen i følge Kartverkets opplysninger, så er 3 stykk allerede solgt og venter kun på eget bruksnummer i fra kartverket. Innløsningssummen for disse tomtene ble satt til 18,9 kr per kvadratmeter. Tomtefesteloven angir at innløsningssummen skal settes etter enten 40% av råtomtverdi eller 25 ganger indeksregulert festeavgift, her er det ingen festeavgift så 40%-metoden ble valgt. Tomtene hadde størrelse på henholdsvis, 12 dekar, 8,1 dekar og 8,6 dekar. Det ga til eksempel inn 248.000 kr. for tomten på 12 dekar. inkl. frafall av grunneiers hogstrett. Ytterligere enda en festetomt innløses nå slik at fester her blir selveier, dette gjelder 168 / 23 – 24.

Bygningsmasse
Hytte pent beliggende ved Oppsjøen med båthus og skjul, det er også enda et båthus i nordre del av Oppsjøen og kondemnabel traktorgarasje ved hyttefeltet. Det er også en enkel liten hytte på øya ute i Oppsjøen. All bygningsmasse på eiendommen har betydelig oppussingsbehov. Oppfordrer interessenter til å besiktige bygningene ved selvsyn.

Jakt
Eiendommen er en del av et større elgjaktlag på 18.000 dekar. Det følger med tre plasser på dette jaktlaget. De siste årene har det vært 5 rådyr per sesong på kvoten, i tillegg til småvilt. Jaktinntekter for 2023 beløp seg til 18.000,- kr. Rådyrjakta ble ikke utleid.

Veier
Det er hytteforeningen som har tatt alle utgifter ved vedlikehold av bilveien inn i skogeiendommen i den søndre delen av skogeiendommen. Jeg har ikke hatt noen utgifter tilknyttet bilveiene i sin eierperiode på 11 år.

Skogfond
Skogfondet følger skogeiendommen, i dag 10.05.24 er det kr. 164.844,- på kontoen.

Faste utgifter
Skogbrand forsikring (kan dekkes med midler fra skogfondet) 1750,- kr.
Regnskapsførsel enkeltmannsforetak 8000,- kr.
Renovasjon Oppsjøhytta 1700,- kr

Vedlegg
Takst fra Ole Stubberud fra Mars 2023 er vedlagt som PDF-fil, det samme er skogbruksplanen utarbeidet av GlommenMjøsen Skog SA i 2022.

Konsesjon, oppgjør og odel
Jeg ønsker at kjøper selv skal ta risikoen for om konsesjon gis eller ikke. Kjøper må derfor tilplikte seg til å foreta fullt oppgjør selv om konsesjon – mot formodning – ikke skulle oppnås. Kjøpesummen vil bli frigitt til meg uavhengig av overskjøting til ny eier, dersom konsesjon ikke oppnås er kjøper forpliktet til å selge eiendommen til noen andre som kan få konsesjon.

Jeg har engasjert advokat Svein Aalling i advokatfirmaet Seland Rödl & Partner AS for å bistå med kontraktsutarbeidelse og forestå oppgjøret. Kostnadene ved dette dekkes av meg, men kjøper må selv betale dokumentavgift (2,5% av kjøpesummen), tinglysningsgebyr (500,- kr. pr. dokument som skal tinglyses) og gebyr for konsesjonssøknad (normalt 5000,- kr.).

Det opplyses at det er odel på eiendommen. Odelsgaranti gis i fra 7 000 000,- kr. Det vil si; alt over 7 000 000,- kr. låses på klientkonto hos advokatfirmaet Seland Rödl Partner AS i 6 måneder etter at kjøper har fått hjemmel til eiendommen, for å sikre kjøper mot et eventuelt tap dersom en odelstakst skulle bli lavere enn kjøpesummen. Om odelssøksmål ikke reises vil summen på klientkontoen utbetales meg. De odelsberettigede har 6 måneder på seg fra datoen hvor hjemmelsdokumentet tinglyses til å kreve eiendommen løst på odel.

Bud
Jeg som selger forbeholder meg retten til å forkaste ethvert bud. Kjøper må kunne bevise finansiering før bud kan aksepteres.

For spørsmål ta kontakt her på finn.no, eller på telefon 90 96 77 72 direkte til meg.
Eventuelle spørsmål knyttet til kontrakt og oppgjør kan rettes til advokat Svein Aalling. Da finn.no ikke tillater mailadresser i teksten så fås hans e-post på melding.

Beliggenhet

kart

Profilinfo

Du må være logget inn for å se profilen

Annonseinformasjon

FINN-kode350828634
Sist endret15. juni 2024 10:28

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.