Bildegalleri

Høyanger - Det gamle bankbygget selges. Flott eiendom med meget god eksponering og beliggenhet. Salg av AS.

Kart med kartnålHans Hygensgate 1, 6991 Høyanger
Prisantydning7 500 000 kr
Totalpris
7 688 500 kr
Omkostninger
188 500 kr
Kommunale avg.
22 000 kr per år

Nøkkelinfo

Bruttoareal
932 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
932 m²
Byggeår
1971
Tomt
Eiet

Type lokale

Produksjon/Industri

Visning

Alle våre visninger har påmelding. På denne måten sikrer vi at megler har god oversikt og tid til å imøtekomme alle interessenter på beste måte. Dette er veldig verdifullt for potensielle kjøpere og for oss. Det er enkelt å melde seg på, og du kan like enkelt melde deg av. Kontakt også gjerne megler i forkant av visning dersom du har spørsmål.
Visningspåmelding

Oppdragsnummer

280-24-0015

Eier

LTO Partner AS
Terje Bach Holding AS

Eiendomstype

Næringsbygg

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 60 Bnr. 38 i Høyanger kommune

Byggeår

1971

Areal

Bruttoareal: 932 kvm

Arealer og fordeling pr. etasje

Bruttoareal: 932 kvm


Underetasje: BTA 357 kvm
Trapp/gang, WC-rom, 2. stk bøttekott, herregarderobe (med WC-rom), Damegarderobe (med WC-rom), lagerrom, bod, fotostudio. Del tilhørende apotek: Trapp/gang, teknisk rom, pauserom, WC-rom.

1.etasje: BTA 355 kvm
Apotek med butikklokale og kontorer. Resterende del av etg består av kontorer/kontorlandskap.

2.etasje: BTA 240 kvm
Trapp/gang, kontorer, møterom, spiserom, teknisk rom.
Altan på ca 50 m2.

Tomtetype/areal

Eiet tomt / kvm

Salg av aksjeselskap

Det er 100% av aksjene som tilbys for salg.
Prospektets første del inneholder informasjon om eiendommen som eiendomsselskapet eier. Andre del inneholder informasjon om eiendomsselskapet. Tredje del inneholder informasjon om salgs- / kjøpsvilkår.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i sentralt i Høyanger sentrum ved Sognefjorden. Bygget er det gamle Bankbygget i bygden og er å anse som et signalbygg i Høyanger. Tettstedet er kommunesenteret i Høyanger kommune i Ytre Sogn. Per 01.01.2023 var innbyggertallet 1931.

Like i nærheten av eiendommen finner man Kiwi, Coop Extra, Vinmonopolet og Høyanger Industristadsmuseet.

Industribygden Høyanger
Høyanger er bygd opp rundt industri, og store arbeidsgivere er Hydro Aluminium og Bilfinger.

Noen kjøreavstander:

Lavik Ca. 43 min.
Vadheim: Ca. 23 min.
Balestrand: Ca. 39 min.
Sogndal: Ca. 1 time og 30 min.
Bergen: Ca. 2 timer og 45 min.

Bygningen

Næringsbygg over 2 plan, pluss kjeller, oppført i 1971.

Byggemåte

Betongkonstruksjoner. Flatt tak, antatt tekket med asfaltpapp (tak er ikke besiktiget). Yttervegger av naturbetong . Bærende konstruksjoner av betongdragere.

Standard

Enkel standard i u.etg., 1. og 2. etg. normal god utleiestandard (deler er nylig oppusset).

Utstyr

Bygget har ventilasjonsanlegg.

Parkering

Offentlig parkering på naboeiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Vei: Offentlig gate
Vann: Tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger.
Avløp: Tilknyttet offentlig avløp via private stikkledninger.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan:
Eiendommen er regulert gjennom eldre
reguleringsplan "Reguleringsplan for
Rådhuskvartalet og Byporten"".
PlanID 199602. Ikrafttredelsesdato: 23.04.1996.
Eiendommen er i reguleringsplanen avsatt til
forretning.

Kommuneplan:
Eiendommen er i kommuneplan for Høyanger - Kommuneplanens arealdel 2016 - 2028
PlanID 201601 avsatt til sentrumsformål - framtidig.

Leieforhold

Eiendommen er p.t. utleid til 5 ulike leietakere som tilsammen leier et brutto areal på ca. 434 kvm. Total årlig leie utgjør kr 704 600,-.

Andre faste løpende kostnader

Estimerte faste kostnader:
Kommunale avgifter Kr. 22 000 pr. år
Eiendomsskatt: kr 15 000,-
Forsikring i IF Forsikring, kr 26 422,- (polisenummer SP3697553.3.1)
Vedlikehold/administrasjon: ca. kr 75 000,-

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Det er 100 % av aksjene i eierselskapet som tilbys for overdragelse. Dette får flere konsekvenser; bla. i form av ulik verdifastsettelse, ulik skatteposisjon og ulike rettsregelsett. Budgivere / Kjøpere anses som profesjonelle, og må egenhendig avklare alle slike forhold, herunder oppfordres kjøpere til å engasjere egne fagkyndige for nødvendige avklaringer og bærer selv kostnader forbundet med dette. Bindenede avtale om salg av aksjer anses ikke inngått før endelig avtale er fremforhandlet og signert av signaturberettiget eller fullmaktshaver hos Selger.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Del 2: Informasjon om eiendomsselskapet

Foretaksnavn: Høyang Eiendom AS
Organisasjonsnummer: 927 586 193
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Stiftelsesdato: 29.06.2021
Registrert i Foretaksregisteret: Ja
MVA registrert: Ja
Forretningsadresse: c/o QualiTech Group AS Sandslimarka 35, 5254 Sandsli
Kommune: Bergen
Land: Norge
Aksjekapital NOK: 1 000 000
Styrets leder: Arvid Lønne
Signatur: Styrets medlemmer hver for seg
Vedtektsfestet formål: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ansatte: Nei

Aksjonær og selger av 100% av aksjene i Høyang Eiendom AS - er LTO Partner AS (66,66%) og Terje Bach Holding AS (33,33%)

For LTO Partner AS
Styreleder: Arvid Lønne
Signaturrett: Styrets medlemmer i fellesskap

For Terje Bach Holding AS
Styreleder: Terje Bach
Singaturrett: Styrets leder alene

Regnskap for Høyang Eiendom AS for 2022 følger vedlagt.

Eiendommenes bokførte verdi i regnskapet for 2022 er kr 3 845 444,-.

Eiendomsselskapet og driftsselskapets evt. lån til aksjonærer og evt. gjeld med pant i eiendommen innfris av oppgjørsadvokat ved oppgjørsgjennomføring. Dvs. at kjøper innbetaler kjøpesum for aksjene samt gjeld som skal innfris ved oppgjøret til oppgjørsadvokat. Kjøper må selv sørge for finansiering av kjøpet av aksjene

Budgiving

Bud ønskes inngitt til megler med minimum 24 timers vedståelsesfrist. Det tas utgangspunkt i en åpen budrunde. Dette hindrer ikke at selger og megler i en avsluttende fase kan tilrettelegge for en lukket budrunde.

Bud skal gis som bud på eiendomsverdi med et bestemt kronebeløp og skriftlig til megler. De enkelte tilbud må inneholde en referanse til oppdragsnummeret i dette prospektet, og ved mottagelse av bud legges det til grunn at prospektet med bilag og vedlegg er gjennomgått i sin helhet før bud gis.

Budgiveren må ved inngivelse av budet hensynta at eiendommens skattemessige verdi vil være lavere enn den eiendomsverdi som legges til grunn ved beregningen av aksjeverdien. Det skal ikke gjøres fradrag for skattemessige mindre avskrivninger eller latent skatt som følge av differansen mellom avtalt eiendomsverdi og skattemessig verdi. Det gjøres ikke justeringer for fremførbart underskudd.

Alle eventuelle forbehold forutsettes å fremgå av budet. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler.

Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Det tas forbehold om endelig godkjenning av salget av selgers styre.

Forskrift om eiendomsmegling §§ 6-3 og 6-4 vedrørende budgivning fravikes.

Bud på eiendomsverdi skal sendes skriftlig til megler og inneholde informasjon om budgivers navn, kontaktdata og eventuelle forbehold. Bud inngis på vilkår som følger av salgsoppgave, herunder kjøpekontrakt og oppgjørsavtale.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på oppgjørsadvokats klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Oppgjør gjennomføres av Advokatfirmaet Jespersen as v/advokat Mads Jespersen.

Selskapsfinansiering

Eiendomsselskapet evt. låneforhold med aksjonærer og evt. gjeld med pant i eiendommen innfris av oppgjørsadvokat ved oppgjørsgjennomføring. Dvs. at kjøper innbetaler kjøpesum for aksjene samt gjeld som skal innfris ved oppgjøret til oppgjørsadvokat.
Kjøper må selv sørge for finansiering av kjøpet av aksjene. Dersom Selskapet skal stille sikkerhet for kjøp av aksjene, f.eks i form av pantsettelse av Eiendommene, må vilkårene i aksjelovens § 8-10 oppfylles. Kjøper må gjøre seg kjent med bestemmelsene og bærer det hele og fulle ansvaret for finansiering.

Betingelser/reklamasjonsbestemmelser

Selgers garantier:
Selger garanterer at følgende vil gjelde aksjene, selskapene og eiendommene pr. selskapsoverdragelsen:

For eiendommene:
Det foreligger ikke heftelser utover det som evt. fremgår av fremlagte salgsdokumenter, grunnbokutskrifter og evt. leieavtaler knyttet til bygget.

For selskapene:
1. Selskapene er gyldig stiftet og registrert
2. Skatter er gjort opp korrekt og rettidig
3. Årsregnskapene, og balanse er korrekt og gir et fullstendig bilde av selskapenes økonomiske stilling pr. 31.12.2022.
4. Selskapet har ikke ansatte eller pensjonsforpliktelser
5. Selskapet er ikke involvert i tvister eller det er grunnlag for tvister.
7. Selskapet etterlever offentlige regler og pålegg.

For aksjene:
1. Det hviler ikke krav, begrensninger eller heftelser på aksjene
2. Aksjene er gyldig, rettmessig og korrekt utstedt.

Se kontrakt for nærmere beskrivelse av garantier.

Reklamasjonsbestemmelser:
Kontrakt skal inngås med "Meglerstandard for salg av AS med oppgjørsansvarlig versjon 2020" med nødvendige tilpasninger og justeringer for den aktuelle transaksjonen samt overdragelse av driftsselskap.

Annet:
Kjøper har risikoen for alle eventuelle offentlig rettslige krav tilknyttet gjennomføringen av transaksjonen.

Kjøper bærer kostnader for enhver type undersøkelser ved handelen og samtlige egne omkostninger ved transaksjonen. Dette gjelder også gjennomføring av, og eventuelle kostnader knyttet til, etterlevelse av Aksjelovens § 8-10 (om oppkjøpsfinansiering ) der dette er aktuelt for kjøper.

Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven ("emgll") §§ 6-4, 6-5, 7-1,7-2 første til tredje ledd og 8-8 er fraveket jfr. Bestemmelsen i emgll § 1-3. Emgll §§ 4-4, 6-2, 6-4, 6-5, 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 samt tilhørende bestemmelser i eiendomsmeglingsforskriften er fraveket, jfr. eiendomsmeglingsforskriftens § 1-2.

Megler er underlagt lov om hvitvasking.
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kundekontroll på grunnlag av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte. Dersom kunden er et foretak, skal megler kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere i foretaket, og gjennomføre ID-kontroll av disse. Kjøper og selger har plikt til å bidra til at megler får gjennomført kundekontroll.
Megler har i enkelte tilfeller, herunder tilfeller hvor megler ikke får gjennomført kundekontroll av kjøper før overtagelse og oppgjør, plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Konsekvensen av at kjøper ikke vil bidra til gjennomføring av kundekontroll, er at transaksjonen må stanses. Overtagelse og oppgjør kan ikke gjennomføres før kjøper bidrar til at megler kan gjennomføre kundekontrollen. Når kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundekontroll, og oppgjør til selger derfor blir forsinket, utløser dette rettigheter for selger etter avhendingslovens kapittel 5. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundekontroll underveis i oppdraget, f.eks. dersom det etter oppdragsinngåelsen har vært endring av hvem som er reelle rettighetshavere i foretaket som selger, må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. I disse tilfellene er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Kjøpers rettigheter ved selgers mislighold følger av avhendingslovens kapittel 4. Eiendomsmeglingsforetaket har også andre prosedyrer knyttet til hvitvaskingsregelverket.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Interessenter oppfordres til å foreta teknisk, juridisk og økonomisk gjennomgang av eiendommen og selskapet. Megler oppfordrer også interessenter til å kontrollere opplysninger ved direkte kontakt mot offentlige instanser, gjennomgang av originale dokumenter hos megler eller lignende.

Salgsoppgaven er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger som er mottatt av selger samt offentlig tilgjengelige opplysninger. Meglerforetaket har ikke sjekket skatte-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Dette må gjennomgås av partenes rådgivere og eventuelt selskapets revisor. Megler kan ikke garantere at prospektet ikke inneholder feil eller mangler, og påtar seg intet ansvar i forbindelse med dette. Megler påtar seg intet ansvar for eventuelle økonomiske tap som følge av noen sitt bruk av prospektet, dets informasjon eller vurderinger.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Vedlegg til salgsoppgaven

- Grunnboksutskrift
- Ferdigattest
- Matrikkelrapport
- Byggtegninger
- Leieavtaler
- Selskapsinformasjon
- Firmaattester
- Vedtekter
- Leiekontrakter
- Regnskap 2022
- Kommunal informasjon
- m.m

Beliggenhet

kart
Logo

Privatmegleren Næring Vest

Kun det beste på dine vegne

Annonseinformasjon

FINN-kode349129710
Sist endret21. apr. 2024 00:15
Referanse280240015

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.