Bildegalleri

Næringseiendom beliggende sentralt i sentrum av Henningsvær

Kart med kartnålDreyers gate 56, 8312 Henningsvær
Prisantydning5 900 000 kr
Totalpris
6 048 500 kr
Omkostninger
148 500 kr
Verditakst
5 900 000 kr

Nøkkelinfo

Bruttoareal
156 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
147 m²
Byggeår
1930
Tomteareal
240 m² (eiet)

Type lokale

Butikk/Handel

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger i et godt etablert område for maritimt miljø med butikker, fiske, restauranter og næring i et område som er svært populært for turisme.

Henningsvær er et fiskevær med et lite lokalsamfunn og er i betydelig utvikling.

Eiendommen består av ett næringsbygg som pr. i dag benyttes til restaurant- og delikatessebutikk med eget uteområde og takterrasse.
Eiendommen ansees som attraktiv med god beliggenhet, enkel adkomst og av normalt god standard.

Beskrivelse

Eiendommen består av et næringsbygg i 1 etasje, innredet som restaurant- og serveringslokale med sitteplasser, kjøkken, toalett, lager, kjøl og frys. Takterrasse over del av bygg. Garasje i bakkant av bygg.

Innhold

Areal fordeler seg i 1.etasje på:
Serveringslokale, kjøkken med oppvasksone, vinstue, 3 stk toalettrom, lager med kjøle. Dirkete utgang til garasje med fryserom.

Garasje med:
Det er adkomst dirkete fra bygg til garasjedel. Fryserom
er plassert i garasje.

Standard

Selve bygningskroppen ble betydelig oppgradert både inn og utvendig i 2015 og har i hovedsak av normalt god standard.

Oppvarming

Bygget har i hovedsak elektrisk oppvarming.
Varmepumpe i restaurantdel fra Panasonic, pumpen er fra 2015.

Beskaffenhet

Tomten er i hovedsak flat og bebygget. Det er pr. i dag ikke parkering på eiendommen, offentlig parkering i området.

Beliggenhet

Denne eiendommen ligger sentralt i Henningsvær i Vågan kommune og i et svært populært område for turisme. Forholdsvis kort vei til Svolvær som blir nærmeste by og Leknes. Område som er i utvikling.

Parkeringsforhold

Det er ikke parkering på eiendommen. Gateparkering forøvrig.

Adgang til utleie

Eiendommen har vært benyttet til egen virksomhet. Selges uten leieforhold.

Regulering

Regulert område. Bolig/Forretning.

Eiendommen ligger i et værnet område:
242638 Fiskevær-sjøbruksanlegg.

Forskriftsfredet Bebyggelse-Infrastruktur.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 10.08.2015. Kopi av denne følger vedlagt. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Søknad om ferdigattest fra ansvarlig søker Tre Team Entreprenør AS for følgende tiltak; bruksendring og fasadendring av bygg fra lager til delikatesseforretning med servering, gbn 5/313 Henningsvær.

Beskrivelse (type bolig)

Næringseiendom

Bygningsinformasjon / byggemåte

Ingen krypkjeller.
Næringseiendom bestående av et restaurantlokale med kjøkken med oppvask sone, vinstue m/vinrom, 3 wc rom, lager m/
kjølerom og teknisk rom. Direkte utgang til garasje med fryserom.
Bygget ble oppgradert både inn og utvendig i 2015 hva gjelder overflater, teknisk anlegg som rør, el og utstyr.

Eiendommen er tilkoblet offentlig avløp.

Privat vannverk.

Takterrasse for uteservering.

Generelt fremstår bygget som i normalt god stand.
Opprinnelig bygget en gang på 1930 tallet men byggeår er noe usikkert.

Grunn og fundamenter:
Fundamenter av betong direkte på mark, støpte gulv.
-Fundamentering er ikke synlig.

Ytterveggskonstruksjon:
Yttervegger er oppført i isolert bindingsverk.
Utvendig er fasader pusset og malt. Stedvis noe mindre felt med trekledning.
-Det er registrert noe sår, sprekker/riss i puss og avflaket maling.

Takkonstruksjon:
Flat takkonstruksjon i tre ( svakt fall mot bakside ), etablert med takterrasse over.
-Konstruksjon ble forsterket i forbindelse med arbeider i 2015.

Taktekking:
Taktekking av asfaltpapp/derbigum. På del av tak(over lager ) er det tekking av malte metallplater.

Renner, nedløp og beslag:
Takrenner og nedløp i metall for hoveddel. Dær hvor det er tekking av metallplater mangler det takrenner, nedløp og fotbeslag.

Utvendige trapper:
Utvendig trapp i betong, øvre del i impregnert trevirke, håndlist i metall mot vegg. For nedre del av trapp mangler det rekkverk/sikring.

Terrasser og balkonger:
Romslig takterrasse over store deler av hovedtak etablert i 2015. Dekke av impregnerte trallbord, rekkverk mot gate i glass og
stål. Levegger i trevirke med malt panel. På bakkeplan er det markterrasse bygget i trykkimpregnerte materialer, rekkverk med stakitter og håndlist.

Innvendige overflater gulv:
Innvendig er det overflater på gulv i hovedsak av støpte gulv med fliser.

Innvendige overflater vegg:
Overfalter på innvendige vegger i hovedsak av malte plater og tapet. Baderomsplater i kjøkkensone og 2 toalettrom.

Innvendige overflater himling:
Himlinger i hovedsak av malte plater og malte slette overflater.

Kjøkken:
Industrikjøkken med arbeidsbenker, gasskomfyr, kjøl og oppvasksone. Avtrekk.

Sanitær primæranlegg:
Det er totalt 3 toalettrom i bygget, herre og dametoalett samt personal toalett. Toalettrom av normalt standard og er fra 2015.
Rør i rørinstallasjoner med rørfordelerskap. Noe kobber rør.
Varmtvannsbereder på ca. 300 l. fra 2015. Bygget er tilkoblet fettutskiller med tank plassert på baksiden av bygg.

Elektrisk primæranlegg:
Moderne el/sikringsskap med automatsikringer. Utvendig hovedinntak med sikringer. El-installasjoner er i hovedsak fra 2015 og er tilpasset dagens bruk av bygg. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring for anlegget.

Ventilasjon primæranlegg:
Bygget er utstyrt med ventilasjonsanlegg fra Systemair, motor plassert i bakrom/lager. Anlegget er tilpasset bygg og dagens bruk.
Anlegget er fra 2015. Eget avtrekk fra kjøkken/kokesone.

Bygget har i hovedsak elektrisk oppvarming.
Varmepumpe i restaurantdel fra Panasonic, pumpen er fra 2015.

Kjøl/fryserom:
Bygget er utstyrt med kjølerom i lagerdel og fryserom plassert i garasjedel. Begge er bygget som rom i rom og med kjølemotor.

Informasjon hentet fra vedlagte næringstakst utført av Fokus Takst datert 08.04.2024.

Forbehold

Eiendomsmeglingsoppdraget reguleres i henhold til lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73 (eiendomsmeglingsloven). I tilfelle hvor meglers oppdragsgiver ikke er forbruker kan loven fravikes slik det er hjemmel for i § 1-3. Oppdragsgiver i dette oppdraget er ikke forbruker, og eiendomsmeglingsloven § 6-4, § 6-5, § 7-1, § 7-2 første til tredje ledd, § 7-4 første og tredje ledd og § 8-8 er fraveket med hjemmel i § 1-3.

For eiendom som ikke helt eller delvis er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål kan eiendomsmeglingsloven fravikes slik det er hjemmel for i § 1-4 tredje ledd, jf. Forskrift om eiendomsmegling § 1-2 (næringsmegling). Dette oppdraget gjelder næringsmegling, og eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes med hjemmel i forskriftens § 1-2.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger, selgers representant, takstmann, kommune, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. All informasjon forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommen(e) forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig.
Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige.

Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

Dersom kjøpers bankforbindelse krever utvidet forsikringsattest for EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS, eller stiller annet krav til sikkerhet utover meglers normale sikkerhetsrutiner ved salgsoppgjør, belastes kjøper omkostninger forbundet med dette.

Rettsforholdet mellom kjøper og selger reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 07.03.1992 nr. 93 (avhendingslova).

Ved salg til profesjonell/næringsdrivende kjøper (ikke forbruker - fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet) er avhendingsloven fravikelig. Kjøper fraskriver seg så langt gjeldene rett tillater det, enhver rett til å gjøre gjeldene krav mot selger som følge av at eiendommen ikke er som den skal være i medhold av avhendingsloven §§ 3-3, 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger er ikke kjent med feil eller ufullstendigheter i rapporter som er utarbeidet av tredjemann.

Selger kjenner ikke til grunnforurensing, arkeologiske forhold eller andre spesielle forhold tilknyttet tomtegrunnen, men gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper holdt opp mot dette dersom det i ettertid skulle bli avdekket denne type forhold.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Selgers eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet eiendommen overføres til kjøper per overtakelse.

Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den
enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Utkast til kjøpekontrakt ligger i vedleggsmappen som fås av megler på forespørsel.
Interessenter bes gjennomgå kontraktsutkastet før inngivelse av bud, da kontraktsutkastet kan være tilpasset og inneholde bestemmelser og vilkår som ikke fremkommer av salgsoppgaven.

Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger

Tinglyste heftelser

Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Fredningsvedtak - Tinglyst dato 27.10.22
Forskrift om fredning av Henningsvær kulturmiljø
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Rettighet - Tinglyst dato 10.08.54
LEIEAVTALE
Gjelder denne registerenheten med flere

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Nord-Norge - Næring

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Annonseinformasjon

FINN-kode347866285
Sist endret15. mai 2024 12:15
Referanse6240006

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.