Bildegalleri

TRØGSTAD - 16 prosjekterte lagerseksjoner med sluk/oljeutskiller - 3 solgt!

Kart med kartnålGrav Lagerseksjoner, 1860 Trøgstad
Prisantydning990 000 kr

Nøkkelinfo

Bruttoareal
60 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
60 m²
Byggeår
2024
Tomt
Eiet

Type lokale

Lager/Logistikk

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

| Bebyggelse

Totalt 16 lagerseksjoner under oppføring. Godt egnet for opplag av båt/campingvogn/bobil, ekstra lagerplass eller for entreprenører som ønsker å eie sitt eget lager. Muligheter for flere seksjoner søylefritt ved rask avtaleinngåelse.

Seksjoner leveres som isolert kaldtlager hvor Borga er valgt som entreprenør. Innvendig fri høyde til takplater er 6 meter. Underliggende dragere ligger i aksene. Selvbærende takplater i stål. Yttervegger i isolerte sandwichelementer. Permanente mellomvegger (~140 lpm) på tvers av bygningen (isolert iht. Borgas standard, plater - isolering - plater). Støpte gulv med sluk og oljeutskiller.

Det leveres utvendig belysning montert på fasade. Det blir nummerering over porter.

En elektrisk leddheisport med b x h = 4m x 4,3m pr. seksjon. Port leveres med vindu og en fjernkontroll. 12 av seksjonene leveres med sidedører av stål, isolerte 1000x2100. Resterende får dør i port.

Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling, intern vannmåler for seksjonen og sanitærutstyr er tilvalg.

Det leveres underfordelingsskap for strøm, hovedsikring på 32 amp. Ett 3-fas stikk og ett 1-fas stikk monteres i umiddelbar nærhet av skapet. Det leveres stikk til port. Egne strømmålere for hver seksjon.

| Innhold

- Topp moderne lagerhaller med automatisk kjøreport, sluk/oljeutskiller og 6 meters takhøyde.
- I etablert næringspark med gode adkomstforhold.
- Estimert overtagelse høsten 2024 - lave omkostninger.

| Beliggenhet

Prosjekterte lagerseksjoner rett syd for Skjønhaug/Trøgstad sentrum. Sentral beliggenhet med kort vei til dagligvareforretninger, bank, skole, lege, tannlege, bibliotek, serveringssteder m.m. Kort vei til offentlig kommunikasjon med buss til Lillestrøm, Askim og Mysen. Reiseavstand med bil: Båstad (5 minutter), Mysen (10 minutter), Askim (15 minutter), Ski (35 minutter) og Oslo (60 minutter).

| Adkomst

Nye lagerseksjoner langs fylkesvei 22 rett syd for Skjønnhaug/Trøgstad sentrum. 10 minutters fra Mysen/E18 - 15 minutter reisevei til Askim.

| Parkering

Parkeringsplass til hver seksjon iht. vedtekter for sameiet.

| Regulering

Eiendommen ligger i område avsatt til industri/lager. Plannavn: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKJØNHAUG SYD, sist revidert 09.02.2010. Eldre reguleringsplan med endelig vedtatt arealplan, ikrafttredelsesdato 07.02.2018. Eiendommen ligger under delfelt I/L hvor maksimal tillatt gesimshøyde for bebyggelsen er 11 meter. Tillatt utnyttelse er inntil 60 prosent bebygd areal (% - BYA). Eiendomsinformasjon fra Indre Østfold kommune følger som bilag til prospekt.

| Diverse

Felleskostnader er beregnet til ca kr 120/kvm/år + mva. Det vil være et sameie per byggetrinn. Det vil være mulig for kjøper å justere MVA i forbindelse med kjøp dersom kjøper oppfyller nødvendige krav.

Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Bygget er godkjent til bruk som lager og garasje. Bygget er prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), og er godkjent som lagerbygning. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

Det tas forbehold om fradeling av tomt, godkjennelse fra Indre Østfold kommune, oppnådd forhåndssalg, finansiering og endelig ferdigstillelsesdato. Stipulert ferdigstillelse høsten 2024.

| Beskrivelse av tomt

Lagerseksjoner blir satt opp på fradelt tomteparsell skilt ut fra gnr. 628, bnr. 79. Eiendommen blir overlevert med asfalterte oppstillingsplasser og adkomstveier. Tomten er felles for sameiet og sameievedtektene vil regulere bruken av utearealet. Utkast til sameievedtekter ligger vedlagt i prospektet.

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn kr 50.000,-. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under kr 20.000,-.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & contra:
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Bud og budskjema
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.

Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på 2,5% av tomtekostnad. Tomtekostnad pr. seksjon er estimert til kr 250.000,-.

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Beliggenhet

kart
Logo

Metra Næringsmeg­ling AS

Torkil Krange

Næringsmegler

Send melding

Roy Hugo Øren

Næringsmegler

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode331744808
Sist endret23. mai 2024 06:16
ReferanseMTRA1.23144

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.