Bildegalleri

Spennende utviklingseiendom i hjertet av Sarpsborg by til salgs.

Kart med kartnålRoald Amundsens gate 19 og 21, 1723 Sarpsborg
Prisantydning20 800 000 kr
Totalpris
21 321 342 kr
Omkostninger
521 342 kr
Verditakst
20 800 000 kr

Nøkkelinfo

Grunnflate
1 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 m²
Tomteareal
1 523 m² (eiet)

Type lokale

Kontor

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Matrikkel

Gnr. 1 Bnr. 2547 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Sarpsborg sentrum i den østlige enden av St. Olavs gravlund like ved Sarpsborg sykehus og består i dag av en asfaltert parkeringsplass og en eldre bebyggelse som omtales som Søsterboligen.

Eiendommen ligger i overgangen mellom småhusbebyggelse og sentrumsbebyggelse i form av nevnte sykehus, Storbyen kjøpesenter, leilighetsbygg og ulike næringsbygg.

Det er kort vei til det meste av servicefunksjoner, forretninger, bevertning m.m.

Det er videre gode offentlige kommunikasjonsmuligheter med buss med Sarpsborg bussterminal beliggende under Storbyen kjøpesenter.

Eiendommens tilstand

Eiendommen er bebygget med en eldre bebyggelse, men grunnet standarden og tilstanden til bebyggelsen er denne oppgitt å være kondemnerbar.

Det er derfor forutsatt at eksisterende bebyggelse rives og eiendommen utvikles i henhold til gjeldende plansituasjon.

Eiendommen er avsatt til framtidig sentrumsformål i gjeldende plan, kommunedelplan Sentrum 2019-2031. Det er kun enkelte føringer henført til tillatt utnyttelse og det er således noe usikkerhet henført til hva som kan tillates bebygget på eiendommen.

Kort om eiendommen

Eiendommen har hatt en sentral rolle i Sarpsborg by og omtales som Søsterboligen på bakgrunn av at den tidligere hadde en funksjon som boliger for sykepleier ol for tidligere Sarpsborg sykehus som er nærmeste nabo. Eiendommen har i etterkant vært benyttet til kontorformål og har de siste årene stått tom. Det antas at eiendommen skal/bør rives.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier

Oppvarming

Det er lagt fjernvarme inn i bygget, se vedlagte kart.

Areal og eierform

Ca. 1523 kvm. Eiet tomt. Foruten bebyggelsen er det opparbeidet en parkeringsplass sydvest på tomten. Tomten er flat og avgrenses av gjerder mot St. Olavs gravlund, fortau mot Roald Amundsens gate og Sarpsborg sykehus i nord.

Grunnforhold

Det er påvist forekomst av kvikkleire i grunnen flere steder i Sarpsborg. I henhold til temakart viser områder i blått aktsomhetsområder hvor det er mulighet for marin leire, som tilsier at det kan være en risiko for kvikkleire i grunnen, mens områder i rødt er faresoner hvor det er påvist forekomst av kvikkleire. Eiendommen ligger i krysningen mellom lys- og mørkeblått som tilsier en middels/stor mulighet for marin leire.

Selger er ikke ansvarlig for grunnens beskaffenhet, grunnforhold mm. Interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med tiltaksanalyse mm, konf. megler for kopi.

Vann, avløp og fjernvarme

Kommunal vannforsyning ligger i Roald Amundsens gate - se kart.
Kommunal avløpsledning ligger i Roald Amundsens gate - se kart.
Fjernvarmeledning ligger i tomtegrense mot vest.
Konferer megler for kartutsnitt om ønskelig.

Parkering

Med mindre det kan dokumenteres et annet behov, skal det for nye utbyggingsprosjekter avsettes maksimalt parkeringsplasser som følger:
- Maksimalt 1 parkeringsplasser per leilighet.
- Maksimalt 2 parkeringsplasser per 100 m² forretning/kontor/admin.
- Maksimalt 1 parkeringsplasser per 100 m² tjenesteyting.

Parkering skal ved større byggeprosjekter etableres i parkeringskjeller. Der parkering etableres under bakken, kan maksimumsnorm fravikes. Om det bygges ut parkeringskjeller og krav til boder, avfallsløsning, sykkelparkering, lek og MUA er ivaretatt, kan ekstra gjesteparkering tillates utover maksimalt antall parkering per boenhet, dersom det er plass til dette i kjeller.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er uregulert, men er omfattet av kommunedelplanen sentrum 2019-2031 revidert 14.04.2021.
I planen er eiendommen avsatt til framtidig sentrumsformål og omfattet av bestemmelsene for felt S1 og bestemmelsesområde urban-høy bebyggelse kategori C.
Feltet S1 skal reguleres før ny bebyggelse eller vesentlig endring av eksisterende bebyggelse tillates. Rivning av søsterboligen tillates ikke før det foreligger igangsettingstillatelse for ny bebyggelse, med mindre det er fare for helse og sikkerhet, se forøvrig sentrumsplan § 5-2. Rammer for utvikling i området er satt av til urban-høy bebyggelse kategori C og det tillates således bebyggelse med maksimal gesimshøyde 15 meter og mønehøyde 21,5 meter eller ytre gesimshøyde 15 meter og indre gesimshøyde 21,5 meter. Det kan vurderes innslag av punktvis høyere bebyggelse med gesims opp til 28,5 meter. Grunnflaten for punktvis høyere bebyggelse skal ikke overstige 30 % av kvartalets areal.

En mindre endring av sentrumsplanen ble vedtatt 17.11.2022. Endringen gjaldt innskrenking av feltet S1 ved Søsterboligen, slik at gjenværende areal blir S1 (markert i svak brun). Dette medfører ingen endringer for den angjeldende eiendommen.

Interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med planstatus for eiendommen.

Gjenkjøpsklausul ved et salg

I kommunes vedtatte retningslinjer for salg av fast eiendom fremgår at det ved salg av eiendommer alltid skal vurderes en gjenkjøpsklausul. En slik gjenkjøpsklausul skal sikre kommunen en tilbakekjøpsrett til samme verdi dersom eiendommen ikke er bebygd til en fastsatt frist. For salg av denne eiendom skal denne fristen være 5 år fra tinglyst skjøte.

Bakgrunnen og hensikten med en slik gjenkjøpsrett er at kommunens Plattform for eiendomsforvaltning har som mål at kommunen som grunneier skal være en aktiv pådriver for å bidra til gjennomføring av politiske mål herunder fortettingsprosesser.

Et salg av eiendommen innebærer som nevnt at kommunen har begrensede verktøy for å påskynde en utbygging. Det vil være opp til en utbygger om og når det vil skje utvikling på egen eiendom. Dersom en kjøper lar bygning og tomt bli stående i sin tomtebank uten konkrete planer og utvikling, har kommunen ved en gjenkjøpsrett en mulighet til å agere. Tomten kan tas tilbake, enten til eget bruk eller for salg til andre.

Tilbakekjøpsretten tinglyses i skjøtet med denne ordlyd:
Selger har tilbakekjøpsrett dersom tomten ikke er påbegynt bebygget innen 5 år fra tinglyst skjøte. Selgers tilbakekjøp skal i så fall skje til en verdi lik kjøpesummen justert for siste tilgjengelige KPI - indeks på tidspunkt for et eventuelt tilbakekjøp. I tillegg kommer dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen::
- Dok. 900116, tinglyst 20.01.1919 - Bestemmelse om gjerde.
- Dok. 900121, datert 02.04.1928 - Bestemmelse om gjerde.
- Dok. 900238, datert 19.08.1935 - Bestemmelse om bebyggelse (kommunen jobber med å slette denne).
- Dok. 904164, datert 18.07.1962 - Bruksrett, gravlund og tomt for Sarpsborg kommune, sykehus (kommunen jobber med å slette denne).
- Dok. 225436, datert 08.05.2006 - Erklæring-avtale, bestemmelse om bebyggelse og vedlikehold (kommunen jobber med å slette denne).
- Dok. 520281, datert 28.06.2012 - Erklæring-avtale om fremføring av fjernvarmenett, bestemmelse om adkomstrett og bebyggelse.
- Dok. 78202, datert 28.01.2015 - Bestemmelse om veg (kommunen jobber med å slette denne).
- Dok. 1173764, datert 23.08.2018 - Bestemmelse om elektriske ledninger, adkomstrett, byggeforbud og beplantning (kommunen jobber med å slette denne).
- Dok. 600663, datert 09.05.2023 - Bestemmelse og veg og vedlikehold på gnr 1, bnr 1743.

Innhentede erklæringer/tinglyste avtaler kan fåes av megler.

Prisantydning

Kr. 20 800 000,-

Leieforhold

Eiendommen selges ledig for kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Eiendommen skal ligge ute i markedet til minimum 07.09.23. Om det inngis bud før dette må budet være gjeldende til minimum kl 14 nevnte dag.
Det første budet som mottas av megler må ha en varighet på minimum 1 døgn.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen.
Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode309991654
Sist endret21. jan. 2024 01:27
Referanse17230046

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.