Bildegalleri

Inaktiv

Næringseiendom med gode utviklingsmuligheter nær Husnes sentrum og Hydro Husnes.

Kart med kartnålBogsnes 13, 5460 Husnes
Kommunale avg.
6 275 kr per år

Nøkkelinfo

Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
11 475 m² (eiet)
Overtakelse
Innen 4 uker etter at endelig kjøpekontrakt er inngått.

Type lokale

Andre

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et mindre næringsområde nær Husnes sentrum og Hydro Husnes. Deler av nærområdet er under transformasjon.

Tomt

Tomten er i sin helhet planert og gruset. Det er fremlagt vann og avløp, samt el. (400v) inn på tomten. Tomten har de siste årene vært utleiet til flere virksomheter.

Bebyggelse

Det er to garasjer/verksteds-/lagerbygg på eiendommen.
Det ene er oppført i betong og har et areal brutto (BTA) ca. 250 m2. I tilknytning til bygget er det satt opp en betongmur som ringer inn et areal på ca. 380 m2.
Det andre bygget er et stålbygg, areal brutto (BTA) ca. 90 m2.
I tillegg er det satt opp et takoverbygg fra en gammel bensinstasjon, arelaet utgjør ca. 160 m2.

Adkomst

Enkel adkomst for alle typer kjøretøy.

Overtakelse

Innen 4 uker etter at endelig kjøpekontrakt er inngått.

Sentrale lover

KONTRAKTSGRUNNLAG
LOVANVENDELSE
"As is"-klausul
Eiendommen overtas som den er, jfr. avhendingsloven § 3-9.
Dog fraviker selger seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Selger fraviker avhendingsloven § 4-19 (2) og setter reklamasjonstiden til 2 år.
For Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre enn NOK50.000,-.
Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre kjøpers samlede tap overstiger NOK500.000,-, men hvis kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har kjøper rett til erstatning fra første krone.
Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Eiendomsverdien. For eventuelle andre brudd på avtalen settes reklamasjonstiden til 12 måneder.

Når det gjelder rapporter fra andre - f.eks. salgsoppgave, takst o.l. - er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingslovens § 3-7 og §3-8. Opplysninger gitt i slike rapporter kan under ingen omstendigheter danne grunnlag for mangelsansvar. Tilsvarende gjelder også for eventuelle opplysninger gitt muntlig av megler eller på vegne av selger i forbindelse med transaksjonen. Heller ikke slike opplysninger kan under noen omstendighet danne grunnlag for mangelsansvar.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommens arealer - innvendig og/eller utvendig - skal ikke under noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd.

Risikoen for eventuell forurensning i grunnen tilligger kjøper. Kjøper er følgelig ansvarlig for eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som følge av forurensning i grunnen eller i bygget eller andre mangelskrav ved bygget.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved salg av denne næringseiendommen regnes kjøper som profesjonell, slik at avhendingslovens §3-9 fravikes. Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt.

Megler oppfordrer derfor til å kontrollere faktaopplysninger ved direkte kontakt mot offentlige myndigheter, vurdere hvilken informasjon som skal innhentes, gjøre nødvendige undersøkelser for å kunne bruke/utnytte eiendommen slik de ønsker, samt besiktige dokument hos megler/eiendommens datarom eller benytte andre pålitelige kilder. Det presiseres at kjøper må selv verifisere opplysninger gitt i salgsoppgaven eller annen informasjon. Prospektet er utarbeidet av Eiendomsmegler Vest.

Forholdet til eiendomsmeglingsloven med forskrift
Bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 6-5, § 6-7 til § 6-10, inkludert bestemmelsene i eiendomsmeglingsforskriften §§ 6-3 og 6-4 vedrørende budgivning, kapittel 7, og § 8-8, fravikes.

Due diligence
Kjøper oppfordres til å gjennomføre en teknisk, økonomisk, juridisk og miljømessig due diligence av eiendommen etter budaksept og før endelig avtale inngås.
Gjennom slik due diligence vil budgiver gis anledning til å verifisere forutsetningene for sitt bud. Selger vil stille til rådighet all tilgjengelig informasjon og dokumentasjon kjøper ber om fremlagt, og som enten er i selgers besittelse eller tilgjengelig via offentlige registre.
Det forutsettes at due diligence gjennomføres umiddelbart etter budaksept og innen 4 uker deretter, og at budgiver presenterer eventuell skriftlig spørsmålsliste straks og senest 4 virkedager etter budaksept.
Kun dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra de forutsetninger som har dannet grunnlaget for budet, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende.
Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen fremsetter krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til avgitt bud, eksempelvis i form av prisavslag, særskilte garantier eller inneståelser fra selger, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår eller ansvarsfritt trekke seg fra transaksjonen uten at kjøper kan gjøre krav gjeldende mot selger.
Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende feil/mangel som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Forutsetninger for salgsprospektet
Dette salgsprospektet er utarbeidet av Eiendomsmegler Vest AS på vegne av selger, og er basert på informasjon mottatt av selger og offentlig tilgjengelig informasjon.
Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig og budgiver anmodes om å gjøre egne vurderinger. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt.

Eiendomsmegler Vest AS eller øvrige rådgivere av selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av selger eller direkte fra selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom salgsprospektet med vedlegg og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Disclaimer
Salgsprospektet er utarbeidet av Eiendomsmegler Vest, og alene utarbeidet på grunnlag av informasjon mottatt fra selger og øvrig offentlig tilgjengelig informasjon. Salgsprospektet er utelukkende ment som et informasjonsdokument vedrørende eiendommen, og skal ikke under noen omstendighet anses som et tilbud.

Eiendomsmegler Vest har forutsatt at alle opplysninger og premisser som følger av slik informasjon er korrekte og ikke misvisende på noen måte. Det er ikke foretatt selvstendige verifiseringer av korrektheten av slik informasjon. Det kan også være ytterligere informasjon som gjelder eiendommen som kan være relevant for kjøpers vurderinger. Slik informasjon vil eventuelt bli fremlagt i en due diligence etter forespørsel fra kjøper.

Kjøper oppfordres derfor til å gjøre egne vurderinger av informasjonen som er inkludert i salgsprospektet, og benytte egne rådgivere til å vurdere forutsetningene for en mulig transaksjon. Eventuelle bud bør derfor ikke utelukkende baseres på informasjon i dette salgsprospektet.

Eventuelle estimater som fremgår av salgsprospektet og som vedrører fremtidige forhold er basert på beste estimat og vurderinger av tilgjengelig informasjon.

I den grad salgsprospektet inneholder subjektive vurderinger eller analyser av tekniske, kommersielle eller juridiske forhold, både av eksisterende forhold eller estimater for fremtiden, oppfordres kjøper og dennes rådgivere til å foreta egne vurderinger av dette. Eiendomsmegler Vest kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av den informasjon som følger av salgsprospektet. For ordensskyld presiseres det også at informasjon som følger av salgsprospektet heller ikke skal anses å utgjøre rådgivning til potensiell kjøper.

Eiendomsmegler Vest frasier seg derfor ethvert ansvar for mulige kjøperes bruk og vurdering av salgsprospektet.

Salgsprospektet er konfidensielt mellom Eiendomsmegler Vest og budgiver. Salgsprospektet er alene utarbeidet for at spesifikke budgivere skal kunne benytte denne i sine selvstendige vurderinger av transaksjonen.

Kopier av salgsprospektet kan gjøres tilgjengelig for budgiver sine rådgivere, forutsatt at rådgiverne er innforstått med at Eiendomsmegler Vest ikke påtar seg noe ansvar overfor rådgiverne og forutsatt at salgsprospektet utelukkende skal brukes i forbindelse med vurdering av transaksjonen.

Salgsprospektet kan dermed ikke gjøres tilgjengelig for, eller kopieres helt eller delvis til, noen annen person enn det som fremgår ovenfor uten forutgående skriftlig samtykke fra Eiendomsmegler Vest. Eiendomsmegler Vest har ikke under noen omstendighet ansvar overfor noen andre enn de som direkte har mottatt salgsprospektet, med mindre det er akseptert gjennom eksplisitt forutgående samtykke.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen.

Budgivning

Bud skal baseres på verdien på Eiendommen, og for øvrig inngis på de vilkår som følger av dette salgsprospektet.

Selger tar forbehold om å legge opp og eventuelt endre prosessen slik han finner det formålstjenlig. Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Selger kan gå i forhandlinger/akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til andre budgivere/interessenter.

Det inviteres til å inngi bud på Eiendommen basert på følgende forutsetninger:
At budgiver gjennomgår det fremlagte salgsmateriale og befarer Eiendommen før bud inngis.
Eiendommen overtas as-is
Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.
Kjøpekontrakt forutsettes inngått på markedsmessige vilkår med utgangspunkt i Meglerstandard mars 2020, med nødvendige tilpasninger og justeringer.
Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpstilbudet og forutsettes gjennomført før inngåelse av bindende kjøpsavtale, se eget pkt. om due diligence. DD-prosessen forutsettes gjennomført innen 4 uker fra bud/aksept.
Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om Eiendommens matrikkelnr., adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold.
Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere.
Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler.
Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt.
Bud uten vesentlige forbehold foretrekkes. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold.
Bud og budforhøyelser bør ha en akseptfrist på minimum 60 minutter fra budet inngis.
Kjøper er selv ansvarlig for finansiering av kjøpet og kostnader til overholdelse av gjeldene regelverk forbundet med finansieringen.

Vedlegg til salgsoppgaven

Reguleringsføresegner til reguleringsplan for Bogsnes /Røssland del 2, deler av gnr.:144 og 145.
Utsnitt av kommuneplankart.
Matrikkelutskrift.
Planopplysninger.
Info om vann og avløp med info om vannmåler.
Kommunale gebyr for 2021.
Utsleppsløyve med kart
Vegstatuskart.
Grunnboksutskrift, datert 02.01.2023.
Tinglyste bestemmelser om veg og vann, dagboknr.:1140/1964.
Tinglyste bestemmelser om veg, vannledninger mm, dagboknr.:11467/1983.
Reguleringskart og -bestemmelser for naboeiendommer, gnr.:144, bnr.:64, 55 m.fl.

Diverse

Matrikkelutskriften vedlagt salgsoppgaven inneholder 5 bygninger. Tre av disse omhandlet brakkerigger som er fjernet fra tomten.
De to andre, bygningsnr.:174400970 og 174400989 er eksisterende bygg.

Om enheten

Eiendommens beliggenhet er i et mindre næringsområde som er under transformasjon. Tomten har tidligere vært benyttet til entreprenørvirksomhet. Tomten har de siste årene vært utleiet til ulike virksomheter.

Regulering

Eiendommen er regulert til næringformål/industri. Arealplanid: 19850003 - Bogsnes/Røssland del av gnr.:144 og 145. Del 2. Eldre reguleringsplan. Reguleringsbestemmelsene §7: Bygningar kan oppførast i inntil 2 etasjar + underetasje, eller med maks. gesimshøgde 12 meter. Kommunen opplyste pr. telefon at de ønsker å "rydde" i reguleringsplanen for å bedre avkjøringen til tomten. Det vurderes om det skal bygges nytt kryss med rundkjøring/utbedre krysset ved Bogsnes 9, gnr.:144, bnr.:194. Kostnadene til utbedringen av krysset kan bli gjort gjennom en utbyggingsavtale med nabo. Det anbefales at interessenter gjør egne undersøkelser hos kommunen. Kommunen utelukker ikke at området kan omreguleres til boliger. Interessenter må gjøre egne undersøkelser dersom slik omregulering vurderes. Det arbeides med ny kommuneplan for Kvinnherad kommune. Denne er planlagt lagt ut på høring sommeren/høsten 2023. På naboeiendommene, gnr.:144, bnr.:64, 55 m.fl. ble det den 26.11.2020 vedtatt en detaljreguleringsplan med formål boliger - blokker, garasjeanlegg for boligene, øvrige kommunaltekniske anlegg, småbåtanlegg, naust, lekeplass, boliger/kontor kombinert med næringsbygg. Reguleringskart og -bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.

Beliggenhet

kart
Logo

Eiendomsme­gler Vest

Pål Huun Monsen

Eiendomsmegler MNEF

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode289636348
Sist endret05. juni 2024 12:39
Referanse15220143

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.