Bildegalleri

Inaktiv

Sentralt plassert næringstomt langs FV 402 og med kort avstand til E18. Tomten er grovplanert.

Kart med kartnålStoremyr, 4790 Lillesand
Prisantydning7 500 000 kr
Totalpris
7 688 670 kr
Omkostninger
188 670 kr

Nøkkelinfo

Grunnflate
1 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 m²
Tomteareal
6 183 m² (eiet)

Type lokale

Tomter

Visning

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Visningspåmelding

Beskrivelse

Sentralt plassert tomt langs FV 402, meget god eksponering mot vei og mulighet for god utnyttelse. Kort avstand fra E18.

Oppdragsnummer

9-23-0003

Salgsobjekt

Storemyr, Gnr. 30 Bnr. 115 i Lillesand kommune.

Beskrivelse av selskapet og mandat

Lillesand Utleiebygg AS søkes solgt 100%. Selskapet er ett SPV selskap med eiendommen 30/115 i Lillesand kommune som selskapets eneste vesentlige eierandel.

Beliggenhet

Meget sentralt plassert på Storemyr. Tomten ligger med meget god eksponering mot fv 402 mot Birkeland, ved inngang til Storemyrlia. Tomten ligger med kun kort avstand fra E18 (ca 700meter) med god ankomst til akse øst/vest.

Næringstype

Tomt, Industriformål.

Eierform

selveier

Areal

Tomt på 6183 kvm. Tomten er opparbeidet og selges som den er. Tomten må bearbeides noe før den er byggeklar. Tillatt utbygningsareal er 4637 kvm BTA med industriformål. Se vedlagte bilder for dokumentasjon.

Standard

Selger som den er. Kontakt megler for informasjon

Regnskap, vedtekter

Fås ved henvendelse megler

Tomt

Areal: 6 183 kvm, Eierform: Eiet tomt

Kjøpekontrakter

Det vil bli utarbeidet en kjøpekontrakt for kjøp av selskap basert på Forum for næringsmegleres siste standardavtale tilpasset objektet. Kontakt megler for mer infromasjon om avtalen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Industri, tilhører reguleringsplan for Storemyr Industriområde, datert 06.09.00. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Iht. byggesaksavdelingen i Lillesand kommune er det lagt inn vann og avløp + overvann til tomtegrense ved rundkjøringen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Ingen leieforhold på tomtegrunnen som overtas klar til egen bruk.

Eiendomsverdi

Eiendomsverdi NOK 7 500 000,- (Prisantydning) -Utregning av aksjekjøpesum basert på eiendomsverdi - kontakt megler for info.

Ingen dokumentavgift ved kjøp av selskap, etablering av kjøpers banks evn pantedokument kommer i tillegg til kjøpesum.

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger med kart
- Reguleringsplaner,
- Grunnbok
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Beliggenhet

kart
Logo

Sørmeglere­n AS, avd. Næring

Annonseinformasjon

FINN-kode288436376
Sist endret23. jan. 2023 01:15
Referanse9230003

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.