Bildegalleri

Inaktiv

Salg Longum Næringspark AS - Kontorfelleskap for teknologibedrifter m.m - Arendal

Kart med kartnålTeknologiveien 9 og 11, Salg Longum Næringspark AS, 4846 Arendal

Nøkkelinfo

Bruttoareal
4 856 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
4 856 m²
Byggeår
1988
Tomteareal
13 600 m² (eiet)

Type lokale

Kontor

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg i Longum Park næringspark rett øst for Arendal sentrum. I Longum Næringspark er det skapt et tverrfaglig miljø av etablerte og nye bedrifter, enmannsbedrifter og større firma. Her er en spennende sammensetning av IT/teknologibedrifter, regnskapskontor og revisorer, advokater, arkitekter og rådgivende ingeniører, konsulent/rådgivingsselskap innen IT/forretningsutvikling, forlag, personalrekruttering etc. Konseptet her er også meget spennende i forhold til batterifabrikken som skal bygges kort vei fra hvor selskapet er lokalisert. velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-21-0084

Salgsobjekt

Teknologiveien 9 og 11 - Kontorlokaler (seksjoner) til salgs., Gnr. 24 Bnr. 254, Snr: 1, 2, 4, 6 ,7, 8 og Gnr. 24 Bnr. 268 i Arendal kommune

Beskrivelse av selskapet

Deler av Longum næringspark AS som skal selges består av de to eiendommene Teknologiveien 9 og 11. Når det gjelder eiendommen i nr. 9 så er denne seksjonert slik at selskapet eier 6 av 8 seksjoner her. Nr. 11 er ikke seksjonert. Pr. idag så omfatter også selskapet Teknologiveien 13 som skal utfisjoneres fra selskapet og følger ikke med ved salg av selskapet. Det foreligger forslag til reseksjonering og fradeling. Det tas forbehold om godkjenning av ny seksjonering og fradeling. Seksjonering vil dog ikke skje uten ny kjøpers samtykke.

Selger

Longum Invest AS

Beliggenhet

Beliggende like ved E18 øst for Arendal og med kort avstand til sentrum, Harebakken butikksenter og Stoa. Meget sentral lokasjon i forhold til batterifabrikken Morrow som skal bygges på Eyde energipark ikke langt unna lokasjonen til dette selskapet.

Næringstype

Kontorlokaler

Byggeår

1989 og 1994.

Bygninger og byggemåte

Murbygg i teglstein

Areal

4792 kvm.

Innhold

Kontorbyggene er i 3 etasjer med underetasje.
Eiendommen er delt opp i 18 seksjoner. (Seksjoneringen ligger som et forslag, men er ikke tinglyst)
Det er heis i vært bygg.

Standard

Gjennomgående god standard. Noen av lokalene er pusset opp i den senere tid.

Diverse

Longum Næringspark i dag:

- Bredbånd/fiber.
- Kontorsenter med over 30 kompetansebedrifter og ca.250 ansatte.
- Beliggende like ved E18 og med kort avstand til Arendal sentrum.
- Vi tilbyr enkeltkontorer eller lokaler fra 2 til 50+ ansatte til konkurransedyktige priser.
- Vi kan tilby kortere eller lengere leieforhold.
- God standard med ventilasjon.
- Rikelig med gratis parkeringsplasser for ansatte og besøkende.
- Fellestjenester/vaktmestertjeneste.
- Alarm og vakthold.
- Stor, felles kantine som driftes av ISS.
- Dusj- og garderobeanlegg for damer og herrer.
- Auditorium med 60 plasser. (Kan utvides til ca. 80)
- Flere felles møterom.
- Noen av kontorene tilbys delvis møblert

Parkering

Stor parkeringsplass.

Oppvarming

Elektrisk/balansert vent. anlegg.

Regnskap, vedtekter

Se vedlegg.

Tomt

Areal: 13 600 kvm, Eierform: Tomten er under fradeling og sammenslåing. Det tas forbehold om endelig fastsettelse av tomtegrenser og areal.

Ferdigattest

Hei. Det finnes ikke ferdigattest på dette bygget i våre arkiv. .

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Kombinert bebyggelse og anleggsformål, 2011 - Kjøreveg, 2018 - Annen veggrunn, tekn. anla. 2082 - Parkeringsplasser, 3001 - Grønnstruktur,
Annen veggrunn , Gangveg, tilhører reguleringsplan del av Longum park, datert 25.11.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off. Kommunale avgifter og eiendomsskatt blir fastsatt senere.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1988/9704-2/36 Seksjonering Tinglyst 12.10.1988
Opprettet seksjoner: .formål: Næring

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

Oversikt fåes ved henvendelse megler:

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Årlige leieinntekter er p.t. Kr. 2.362.000,-
2.617 kvm. (55%) er utleid . 2.175 kvm er ledig og ikke utleid.
Potensiale leieinntekter ledige lokaler kr. 2.253.600,-
Totalt oppsette fåes ved henvendelse megler.

Energiattest

Ikke fremlagt.

Skattemessig formuesverdi

Blir fastsatt ved DD.

Skattemessig verdi

Blir fastsatt ved DD.

Eiendomsverdi

Ingen dokumentavgift ved overdragelse av AS

Offentlige avgifter

Blir fastsatt ved DD.

Merverdiavgift

Selskapet Longum Næringspark AS er registret som merverdiavgiftspliktig.

Budgivning

Salgsobjektet er Longum Næringspark AS, org nr.964 391 734. Selskapet er 100% eier av eiendommen som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Pr. idag er Teknologiveien nr. 13 også en del av selskapet. En del informasjon på det regnskapsmessige inkluderer nr. 13. Det må hensynstas at regnskapet vil se annerledes ut når nr. 13 blir utfisjonert av selskapet.
Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig.
Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kjøpekontrakt/kontakt megler.
Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakten spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning.
Det enkelte bud må inneholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi), samt hvilke forbehold som settes og frist for midlertidig bud aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept.
Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang, herunder gjøre de nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.
Eiendommen overtas fri for pengeheftelser, forutsatt at gjeld gjøres opp eller refinansieres

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode239875668
Sist endret21. apr. 2022 10:39
Referanse9210084

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.