Bildegalleri

Næringstomt - Utviklingseiendom på 21.406 kvm midt mellom Porsgrunn og Skien

Kart med kartnålLyngbakkvegen, 3736 Skien
Prisantydning10 700 000 kr
Omkostninger
268 740 kr
Totalpris
10 968 740 kr

Nøkkelinfo

Tomteareal
21 406 m² (eiet)
Boligtype
Næringstomt

Visning

Visning gjennomføres etter avtale med megler.
Visningspåmelding

Oppdragsnummer

103-23-0214

Eier

Kai Tommy Rød
Janne Gunn Røed
Ken Simon Røed
Mariette Røed Torjussen

Eiendomstype

Annet

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 221 Bnr. 2549 i Skien kommune

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 21406 kvm

Beliggenhet

Eiendommen ligger strategisk til, syd for det veletablerte Kjørbekk industrimråde, med enkel tilgang til både Porsgrunn og Skien. Tomten har sandtaket som nærmeste nabo. Ett flott område for næringsutvikling!

Innhold

Næringstomt på over 21 mål med stort utviklingspotensiale. Eiendomsområdet har en variert topografi som gir fine muligheter for ulike næringsformål. Med både flatt terreng og steder med skrånende og bratt terreng, kan du tilpasse eiendommen til dine behov og visjoner. Det står i dag to eldre lagerbygg på eiendommen, disse er regulert til annen næring. Ellers består tomten av parkeringsplasser, veiareal og grøntområder.

Tomten er under utfylling og opparbeidelse. Videre opparbeidelse vil bli i samråd med ny eier.

Eiendommen kort fortalt:
- 21,406 kvadratmeter næringstomt.
- Variert terreng for fleksibel utvikling.
- Strategisk beliggenhet mellom Porsgrunn og Skien.

Tomten ble i bystyrets møte 8 februar 2024 vedtatt som næringstomt i kommuneplanen.

Adkomst

Se vedlagt kart. Det vil bli skiltet med PrivatMegleren skilt ved felles visning.

Tomten har pr d.d. adkomst via Lyngbakkvegen, men kommunen ønsker adkomst løst annerledes i fremtiden, og dette blir en del av ny reguleringsprosess.

Ved ytterligere spørsmål vedrørende dette kan det tas kontakt med næringsavdelingen i Skien kommune. Kontaktinfo kan oppgis ved forespørsel til megler.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1955/268-1/101 Bestemmelse om veg
07.02.1955
rettighetshaver:Knr:0806 Gnr:221 Bnr:831
rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:221 Bnr:345
Overført fra: 3807-221/345
Gjelder denne registerenheten med flere

1955/855-1/101 Erklæring/avtale
05.05.1955
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: 3807-221/345
Gjelder denne registerenheten med flere

1965/81-1/101 Bestemmelse om veg
08.01.1965
rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1280
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: 3807-221/345
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/10416-2/101 Jordskifte
27.06.1988
Overført fra: 3807-221/345
Gjelder denne registerenheten med flere

1995/424-1/101 Erklæring/avtale
11.01.1995
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Rettighetshaver: SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Inneholder diverse rettigheter/plikter
Overført fra: 3807-221/345
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/16170-1/101 Rettighet
12.11.1999
Rettighetshaver:TERNE DRIFT FIRE AS
Org.nr: 981213211
LEIE AV GRUSTAK
Leietid 10 år
Fra dato 01/10/1999
Leie kr. 350.000,- pr. år
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke overdras uten samtykke avhjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3807-221/345
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/112050-1/200 Jordskifte
07.02.2008
0800-2006-0014 Bjørntvedt Nordre
Overført fra: 3807-221/345
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/1531894-1/200 Bestemmelse om vannledning
06.12.2021 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:SKIEN KOMMUNE
Org.nr: 938759839
rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1280
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

2021/1531886-1/200 Bestemmelse om veg
06.12.2021 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:SKIEN KOMMUNE
Org.nr: 938759839
rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2549

Alle servitutter og rettigheter er innhetet av megler og kan oversendes ved forespørsel.

Vei / Vann / Avløp

Det er felles avkjørsel til kommunal vei og det er i dag adkomst til eiendommen via Lyngbakken. Ut fra en av selgerne sine samtaler med Skien kommune vil det uansett måtte drøftes hvilke næringstype som i fremtiden søkes etablert. Skien kommune har derigjennom sikret seg retten til å godkjenne eller avvise type etablering. Dette først og fremst for å begrense visse typer tungtrafikk med Lyngbakkveien som adkomstvei. Men virksomheter med lite belastning på Lyngbakkveien vil høyst sannsynlig få klarsignal for etablering. Adkomst ut Kjørbekkdalen vil høyst sannsynlig ligge noe frem i tid

Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig vann og avløp, men det opplyses at det ligger tilkoblingsmuligheter i umiddelbar nærhet.

Reguleringsforhold

Eiendommen er ikke regulert.

Bystyret behandlet oppfølgingssak for arealdelen den 8. februar. N14 og N15 ble vedtatt som ved høring. Tomten er nå vist som næringstomt.

Møteprotokoll fra bystyret kan oversendes fra megler ved forespørsel.

I kommuneplanen er område opprinnelig avsatt til:
Hovedvei - Framtidig, Byggegrenser/utbyggingsvolum/funksjonskrav, Gul sone iht.T-1442, Råstoffutvinning - nåværende.

Opprinnelige planer for RV36 er avlyst. (dokumenter fra kommunen er ikke oppdaterte og viser fortsatt planen)
Det er ellers ingen kjente planer som berører eiendommen.

BYA: Her er det arealdelen som gjelder og dette må søkes om i hvert tilfelle. Det vises til sammenlignbare reguleringsplaner som for eksempel Rødmyr øst fra 2010. I dette området er BYA (bebygd areal) satt til 70%, og 50% for selve fotavtrykket til bygget og 10m mønehøyde.
For den vurderte tomten som har et areal på 21406,4 m2., vurderes en påregnelig utnyttelse til å ligge lavere

Andre faste løpende kostnader

Det er ingen kommunale gebyrer registrert på eiendommen.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

All fremtidig reguleringsrisiko på tomten ligger på ny kjøper, og nåværende selgere selger en uregulert tomt.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Kjøpsforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Kjøpsforsikring fra If. Produktet inneholder boligkjøperforsikring, hus-/hytteforsikring med superdekning og innboforsikring med superdekning. Les mer om Kjøpsforsikring i vedlagte materiell.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven (avhl.).

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven (avhl.).

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Vedlegg til salgsoppgaven

Budskjema
Egenerklæringsskjema selger
Energiattest
Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Reguleringsplaner og bestemmelser
Informasjon og eventuelle vedtekter fra velforening eller liknende
Viktig informasjon til kjøper og selger

Beliggenhet

kart
Logo

PrivatMegleren Telemark

Kun det beste på dine vegne

Annonseinformasjon

FINN-kode342913109
Sist endret05. apr. 2024 00:24
Referanse103230214

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.