Bildegalleri

Stor utbyggingstomt på 11 dekar. Ferdig regulert for ca. 35 boliger. Veletablert boligområde mellom Skien og Porsgrunn

Kart med kartnålHans Kleppens veg, 3711 Skien
Prisantydning20 000 000 kr
Omkostninger
501 172 kr
Totalpris
20 501 172 kr

Nøkkelinfo

Tomteareal
11 140 m² (eiet)
Boligtype
Næringstomt

Visning

Tomten kan fritt besiktiges på egenhånd, eller ta gjerne kontakt med megler for å avtale møte og/eller visning på tomten.
Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Eiendommen har en meget attraktiv og barnevennlig beliggenhet i godt etablert boligområde på Borgestad i Skien. Eiendommen grenser til IF Borgs flotte anlegg, og det er umiddelbar nærhet til barneskole og kort gange til ungdomsskole. Fine turmuligheter i nærområdet.

  • Detaljreguleringsplan vedtatt 02.03.23.
  • Mulig utnyttelse ca. 35 enheter; 27 rekkehus/kjedet bolig og 2 firemannsboliger (8 leiligheter).
  • Rolig sidegate og skjermet for trafikkstøy. Eiendommen grenser til skogholt både i syd og i nord.
  • Det foreligger Geoteknisk datarapport fra DMR Miljø og Geoteknikk AS.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget attraktiv og barnevennlig beliggenhet i godt etablert boligområde på Borgestad i Skien. Eiendommen grenser til IF Borgs flotte anlegg, og det er umiddelbar nærhet til Buer barneskole og også kort avstand til Menstad ungdomsskole, barnehager og matbutikk. Fra dette populære boligområdet er det kort vei til turområder og fritidsaktiviteter som bla. skiløyper, akebakken Olufbakken, ridning og tennisbane. IF Borg byr på et aktivt idrettsmiljø innen fotball, turn og håndball. For øvrig er det gode bussforbindelser fra Gregorius Dagssons gate og Håvundvegen.

Tomt

Stor og plan eiet tomt tilrettelagt for utvikling. Tomten er skilt ut fra IF Borg sitt anlegg.

Utdrag fra Geoteknisk områdevurdering: "Basert på en helhetlig vurdering av terreng og grunn- og laboratorieundersøkelser, kan vi konkludere med at det ikke er fare for områdeskred i henhold til NVE veileder 1/2019. Det er boret i antatt berg i alle sonderingene. Dybde til antatt berg varierer mellom 24,3 32,7 meter".

Regulerings og arealplaner

Utdrag fra gjeldende reguleringsplan:

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
3.1.1 Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (BKS1, BKS2 og BKS3)

3.1.1.a Estetikk
Ny bebyggelse skal tilpasses omkringliggende bebyggelse, samtidig som den skal gis et moderne og nåtidig formspråk. Det skal legges vekt på god bokvalitet med tanke på lokalklimatiske forhold, solforhold og arkitektonisk kvalitet i utforming og materialbruk både for bebyggelse og utomhusanlegg. Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Trekledning skal
være hovedmateriale for bebyggelsen.

3.1.1.b Formål
Innenfor formålet BKS1 og BKS2 kan det etableres småhusbebyggelse i form av rekkehus og kjedede eneboliger med tilhørende uteareal. Innenfor formålet BKS3 kan det etableres småhusbebyggelse i form av firemannsboliger med tilhørende uteareal. Det kan etableres boder eller uthus med maks høyde 3 meter over ferdig planert terreng. Bodene skal tilpasses boligenhetens materialbruk og farge.

3.1.1.c Grad av utnytting og antall boenheter
Maksimum tillatt bebygd areal %-BYA for delfeltene er følgende:
- BKS1: Maksimum 70 %
- BKS2: Maksimum 60 %
- BKS3: Maksimum 40 %
I utrekningen av %-BYA inngår bl.a. parkeringsplass for bil og sykkel.

3.1.1.d Byggehøyde og takform
Maksimal tillatt byggehøyde for bebyggelsen i BKS1 og BKS2 er kote +82,5.
Maksimal tillatt byggehøyde for bebyggelsen i BKS3 er kote +79.
Det tillates bruk av flatt tak, saltak og pulttak. Byggehøyder og fargebruk skal fremgå av byggesøknad og godkjennes av kommunen. Takhøyde og form skal variere for å unngå monotoni.

3.1.1.e Bebyggelsens utforming
Bebyggelsen innenfor BKS1-BKS2 skal brytes opp mellom hver boenhet i utforming og uttrykk ved hjelp av ulike bygningshøyder, takform og fargebruk på materialer. Bebyggelsen skal likevel fremstå samstemt og helhetlig med varierte uttrykk. Dette skal fremgå av situasjonsplan og godkjennes av kommunen.

3.1.1.f Parkering
For områdene BKS1 og BKS2 skal det etableres 2 biloppstillingsplasser og min. 4 sykkelparkeringer per boenhet på egen tomt. For området BKS3 skal det etableres 1,2 biloppstillingsplasser per boenhet i et fellesanlegg (formålsområde f_SPA), og min. 3 sykkelparkeringer per boenhet i et fellesanlegg.

3.1.1.g Leke- og uteoppholdsareal
Det skal finnes minimum 50 m2 uteoppholdsareal per boenhet for delområdene BKS1-3, hvor 50% av arealet skal være felles leke- og uteoppholdsareal på terrengnivå.

Innenfor BKS1 og BKS2 skal det sattes av gjennomgående areal til lek og uteopphold, som bryter opp bebyggelsen. Arealene skal ha en minimumsbredde på 6 meter. Tiltak som bygger opp under lek og rekreasjon tillates.

Uteoppholdsarealene (f_BUT1-2) kan medregnes i uteoppholdsregneskapet som felles leke- og uteoppholdsareal. Deler av uteoppholdsarealet kan dekkes gjennom private balkonger/terrasser. Det skal utarbeides en utomhusplan som viser hvordan dette er tenkt løst inkl. utforming på lekeplass.

3.1.2 Energianlegg (BE)
Innenfor arealformål BE tillates etablert frittstående nettstasjon på opptil 15 m2. Nettstasjonen skal stå 5 meter fra bygning med brennbare overflater.

3.1.3 Renovasjon (f_BRE)
Innenfor felt f_BRE skal renovasjon løses med nedgravde containere. Renovasjonsanlegget skal være felles for beboere innenfor BKS1, BKS2 og BKS3. Anlegget skal etableres i henhold til gjeldende retningslinjer gitt av Renovasjon i Grenland (eller gjeldende renovasjonsselskap på det aktuelle
byggetidspunkt)

3.1.4 Uteoppholdsareal (f_BUT)
Arealene er felles for alle beboere innenfor planområdet.
Innenfor både f_BUT1 og f_BUT2 skal det opparbeides en lekeplass på min. 150 m2, resterende arealer skal ha kvalitet som uteoppholdsareal. Hver lekeplass skal inneholde minimum 3 ulike typer utstyr til lek og aktivitet (for eksempel dobbelhuske med ett småbarnssete, klatreaktivitet/sklie, lekehus), i tillegg til sandkasse på minimum 10 m² og sittemøbler. Av dette skal minst ett apparat og ett sittemøbel være universelt utformet.

Leke- og uteoppholdsarealene kan skjermes mot veg ved hjelp av gjerde/hekk eller lignende. Gjerder tillates oppført i formålsgrenser.

Kjøperen er selv ansvarlig for å byggemelde samt å framskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, eventuelle tilknytningsgebyrer, nye grunnundersøkelser og geotekniske rapporter m.m. påhviler kjøperen.

Heftelser / servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4003/72/279:
09.03.1964 - Dokumentnr: 400583 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:4003 Gnr:72 Bnr:19
Gjelder denne registerenheten med flere

23.05.1990 - Dokumentnr: 7767 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:4003 Gnr:72 Bnr:19
Gjelder denne registerenheten med flere

28.12.2020 - Dokumentnr: 3537598 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4003 Gnr:72 Bnr:19

01.01.2024 - Dokumentnr: 450856 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:3807 Gnr:72 Bnr:279

Diverse

Utdrag fra Geoteknisk notat:
DMR Miljø og Geoteknikk AS er engasjert til utførelse av grunnundersøkelser og en vurdering av områdestabilitet på 72/279 gnr/bnr. i Skien kommune, i forbindelse med oppføring av nytt beboelses område. Datarapporten 21-0254 Hans Kleppens veg, Skien Datarapport viser resultater av grunn- og laboratorieundersøkelser. Prosedyre for utredning av områdestabilitet er gjennomgått i henhold til NVE-veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred .

Basert på en helhetlig vurdering av terreng og grunn- og laboratorieundersøkelser, kan vi konkludere med at det ikke er fare for områdeskred i henhold til NVE veileder 1/2019. Det er boret i antatt berg i alle sonderingene. Dybde til antatt berg varierer mellom 24,3 32,7 meter.

Det gjøres oppmerksom på at Borg IF forbeholder seg retten til å ha lys i forbindelse med sine fotballbaner.

Adkomst

Fra Skien følger man Håvundvegen og tar til høyre inn ved Borg idrettsanlegg, inn Borgevegen. Følg vegen rett frem og ta første til høyre, inn Hans Kleppens veg. Eiendommen ligger på høyre side og er merket med "til salgs" plakat fra Nordvik.

Overtakelse

Overtakelse skjer etter avtale med selger.

Før boligen overleveres kjøper, skal fullt oppgjør og omkostninger være mottatt på meglers klientkonto.

Sentrale lover

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.

Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår annen relevant informasjon om eiendommen.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i eiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene.

As is -klausul:
Eiendommen overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 mnd. etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Kredittvurdering
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Vilkårene for kjøpet skal reguleres av avtale om kjøp av eiendomsselskap, utarbeidet av Forum for næringsmeglere m.fl, siste versjon ("Meglerstandarden"). Dersom kjøper tilbyr kjøp på andre betingelser enn Meglerstandarden eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av dette prospektet med vedlegg må de avvikende vilkårene spesifiseres i tilbudet. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av Meglerstandardens regulering. Kjøpekontrakt basert på dette vil bli oversendt fra selger etter budaksept.

Det forventes at prospektet med vedlegg gjennomgås grundig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Ved eventuelt avvik mellom prospektet og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen som er gitt i kjøpekontrakt med vedlegg foran prospektet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundekontroll og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.

Bud kan legges inn på eiendommens finn-annonse ved å trykke på knappen gi bud eller via vår hjemmeside. Ved elektronisk budgivning legges bud inn ved å benytte BankID. Bud kan også inngis på budskjema vedlagt i salgsoppgaven.

Før megler formidler bud til selger, skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til megler.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Senere bud må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist til at megler, så langt det er nødvendig og mulig, kan videreformidle budet og eventuelle forbehold til alle involverte parter og legge til rette for at disse får tid til å områ seg, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser bør skje senest 10 minutter før fristens utløp. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selgeren, når budet er gitt innenfor akseptfristene ovenfor.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

For mer informasjon om budgivningsprosessen, se Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.

Beliggenhet

kart
Logo

Nordvik Skien Porsgrunn

Annonseinformasjon

FINN-kode342901862
Sist endret05. mars 2024 15:07
Referanse24-0025/24

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.