Bildegalleri

Solgt

Næringstomt på 2 889 kvm i Holmestrand!

Kart med kartnålNattfiolen, 3086 Holmestrand
Prisantydning1 990 000 kr

Nøkkelinfo

Tomteareal
2 889 m² (eiet)
Boligtype
Næringstomt

Kort om eiendommen

Tomten er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Beliggenhet

Tomten ligger i et meget populært, etablert og ettertraktet boligområde på Kleivan i Holmestrand. Kort avstand til, barnehage og Kleiverud barneskole. Videre er det kort avstand til både ungdomsskole og videregående skole.

Kleivan er et meget sentralt boligområde. Nærmeste bussholdeplass ligger i Kleivanveien som er i gangavstand fra tomten. Det tar ca. 8 minutter med bil til fjellheisen (Roveheisen), som tar deg direkte ned til Holmestrand sentrum og jernbanestasjonen med hyppige avganger mot Oslo, Drammen og videre sør i Vestfold. Videre er det meget flott og praktisk å ta turen til fjellheisen på Rove med sykkel. Fra Holmestrand tar det ca. 55 minutter med tog til Oslo S og ca. 20 minutter til Drammen og Tønsberg. Med bil tar det ca. 35 minutter til Tønsberg, ca. 20 minutter til Drammen og ca. 60 minutter til Oslo.

Er man glad i natur og friluftsliv, byr Holmestrand på utallige muligheter. Botnemarka befinner seg kun et steinkast unna boligen, og her finner man et stort sti- og løypenett med topp preparerte langrennsløyper så fort snøen legger seg. Her er det to åpne turisthytter på vinteren. En kort kjøretur fra tomten finner man også golfbane, ridesenter, svømmehall, fotballbane og håndballbane. For øvrig finner vi blant annet flotte turområder som Bergskogen og kyststi langs sjøen fra Holmestrand til Sande, hvor det er flotte og varierte turstier. Holmestrand byr på utallige turmuligheter med flotte opplevelser året rundt.

Fra tomten er det kort avstand til dagligvareforretninger på Holmestrandstoppen og Coop Extra på Gullhaug. For øvrig tar det ca. 10 minutter med bil til Holmestrand sentrum med et stort utvalg av forretninger. Holmestrand er en idyll om sommeren med badestrender og båthavn. Her finner man et stort utvalg av forretninger, bank, post, caféer/restauranter og underholdningstilbud. Får man lyst til å ta seg et bad er det to badestrender i byen (Dulpen og Hagemann). Holmestrand grenser mot fjorden og byr på et yrende liv om sommeren med et flott båtliv i havna.

Innhold

§ 4.7 Kombinert formål bolig/forretning/tjenesteyting/kontor (B/F/N 1-3)
Innenfor felt B/F/N 1-3 tillates formålene bolig/forretning/tjenesteyting/kontor. Det tillates å
benytte et av de tillatte formål eller en blanding av to eller flere. Det tillates parkeringskjeller
innen delområdene.
Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på over 3000 m2 eller utvidelse til
over 3000 m2 samlet bruksareal er bare tillatt i sentrumssoner og andre områder for handel,
slik disse er lokalisert og avgrenset i den til enhver tid gjeldende kommuneplans arealdel
eller kommunedelplam, jf. retningslinje 1 til 8.
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %BYA=60% av tomtens nettoareal.
B/F/N 1: Bebyggelsen tillates oppført med maksimal møne/gesimshøyde på 8,0/7,0 meter
målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

§ 5.2 Torg (f_T)
Området avsettes til felles torg og oppholdsareal.
Torget skal være felles for områdene B/F/N 1-2.

Rekkefølgebestemmelse:
§ 9.4 B/F/N 1-2
Før brukstillatelse gis for B/F/N 1-2, skal delområdene f_T og f_P3 være opparbeidet

Tomt

Tomten er forholdsvis flat og ligger i etablert boligområde, med nyere boliger fra 2019.

Parkering

Delfelt B/F/N 1-3: Det skal avsettes maksimalt 1,5 biloppstillingsplasser pr boenhet
hvorav 1 skal være i pkjeller/ garasje/ carport. Det skal avsettes minimum 1
oppstillingsplass for sykkel pr boenhet.

Offentlig kommunikasjon

Gangavstand

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

As is -klausul
Selskapets hovedaktivum Eiendommen og Selskapet for øvrig overtas som den/det er , jfr. avhendingsloven § 3-9 og kjøpsloven § 19. Dog fraviker selger seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, b og c, avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 mnd. etter overtakelse.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Kredittvurdering
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Ansatte
Det er ingen ansatte eller lønns- og pensjonsforpliktelser i selskapet.

Hvitvaskingsregelverk

henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig leg. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Budgivning

Det forventes at salgsoppgaven med vedlegg gjennomgås grundig. Avvik fra vilkår og betingelser i dette prospektet skal tydelig fremkomme av ethvert bud.

Bud må inngis skriftlig og minst inneholde budgivers navn og kontaktinformasjon, budets størrelse, frist for selger til å akseptere budet (akseptfrist), ønsket overtakelse samt eventuelle forbehold. Bud må inngis av korrekt person i henhold til firmaattest eller ved fullmakt.

Budet må beskrive finansieringen av transaksjonen og eventuelt indikere en ønsket tidslinje og plan for due diligence.

Det må angis den pris som bys for Eiendommen i form av brutto eiendomsverdi før justering for latent skatt , dvs. kostnaden ved redusert avskrivningsgrunnlag som følge av at Eiendommen erverves ved kjøp av Selskapet. Kjøper må selv beregne verdien av latent skatt før bud inngis. Dersom det ikke beregnes latent skatt forutsettes det at budet er netto eiendomsverdi.

Eventuelle forbehold må klart fremkomme av budet.

Det tas utgangspunkt i en åpen budrunde hvor selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse, åpne for forhandlinger med en eller flere budgivere, tilrettelegge for flere budrunder, terminere salgsprosessen etc. Megler kan formidle avslag eller aksept på vegne av selger.

Lov om eiendomsmegling § 6-10 fravikes, herunder forskriftenes § 6-2, 6-3 og 6-4 som blant annet omfatter regler for budgiving og innsyn i opplysninger om bud og budgivere. Etter at handel har kommet i stand, kan Kjøper på forespørsel få kopi av budjournalen, men hvor budgiverne er anonymisert.

Vedlegg til salgsoppgaven

Kommunale opplysninger med reguleringsbestemmelser/kart, eiendomsopplysninger, tomtekart og budskjema.

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næringsmegling

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode328573691
Sist endret21. apr. 2024 08:19
Referanse7071230151

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.