Politifaglig etterforskningsleder innen cyberstøttede seksuallovbrudd

Arbeidsgiver
Felles enhet for etterretning og etterforskning FEE-Seksjon for cyberkrim og dig
Stillingstittel
Politifaglig etterforskningsleder
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som politifaglig etterforskningsleder innen cyberstøttede seksuallovbrudd. Stillingen er organisert under Felles enhet for etterretning og etterforskning, seksjon for cyberkriminalitet og digitale spor og er stedsplassert ved politihuset i Drammen.

Seksjonen vil ha ansvar for å etterforske de mest alvorlige og kompliserte sakene innen cyberkriminalitet i distriktet og vi støtter etterforskningsmiljøer med verktøy og metoder innen digital kriminalteknikk og cyberkriminalitet. Seksjonen har i tillegg et særskilt ansvar for å øke kompetansen til våre kollegaer i distriktet innen det digitale domenet.

Som ansatt i stillingen vil din primære oppgave være å lede etterforskningen av de mest alvorlige cyberstøttede seksuallovbruddene i distriktet. Du vil samarbeide tett med etterforskningsleder i Skien på samme avsnitt, etterforskere og spesialister internt på seksjonen samt i andre enheter i distriktet og hos eksterne partnere. I denne seksjonen får du muligheten til å spesialisere deg, lede etterforskningen gjennom alle trinn av saken og bidra til å bygge opp et av de høyest prioriterte kriminalitetsområdene vi jobber med i politiet - avdekke, etterforske og forebygge overgrep mot barn.

Seksjon for cyberkriminalitet og digitale spor er en helt ny sammensatt seksjon. Bruk av digitale spor i etterforskning er en integrert del i politiets hverdag. Denne stillingen gir en unik mulighet til å være med på utviklingen og tilegne seg ny og viktig kunnskap innenfor fagfeltet.

Vi søker etter deg som har stor motivasjon og interesse for etterforskningsledelse og etterforskning av cyberstøttede seksuallovbrudd, samt utviklingen av fagfeltet og arbeidsmetodikk.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til forebygging av seksuelle overgrep mot barn
 • Sikre at etterforskningen organiseres og gjennomføres med høy kvalitet og effektivitet i tråd med gjeldende regelverk, direktiver, faglige standarder og anerkjente etterforskningsmetoder
 • Vurdere, prioritere og fordele saker og arbeidsoppgaver til etterforskerne
 • Politifaglig etterforskningsledelse og enkelte etterforskningsoppgaver i saker som faller inn under seksjonens fagområde
 • Sikre at etterforskningen organiseres og gjennomføres med høy kvalitet og effektivitet i tråd med gjeldende regelverk, direktiver, faglige standarder og anerkjente etterforskningsmetoder
 • Ivareta helhetstenkningen på seksjonen og i politidistriktet for øvrig, herunder ha evnen til å prioritere og balansere kvalitet og effektivitet
 • Drøfte saker og utarbeide etterforskningsplaner i samråd med påtaleansvarlig
 • Bruke verktøy for etterforskningsplanlegging og prosjektstyring, samt gjennom aktivt hypotesearbeid og anerkjent arbeidsmetodikk sikre at objektivitetskrav etterleves under alle faser av etterforskningen
 • Bidra til å etablere og videreutvikle en etterforskningsgruppe som vil ha ansvaret for etterforskningen av alvorlige cyberstøttede seksuallovbrudd i politidistriktet, herunder utarbeidelse av struktur og rutiner
 • Bidra til å bygge kompetanse innen fagområdet for hele distriktet ved å veilede andre og formidle fagkunnskap internt og ekstern
 • Bidra aktivt på seksjonen med sin kompetanse, ta initativ og avlaste andre kolleger ved behov
 • Ivareta samarbeid og samhandling med øvrige avsnitt, seksjoner og eksterne samarbeidspartnere
 • Utføre andre arbeidsoppgaver pålagt fra leder

Kvalifikasjoner

Nødvendig kompetanse for politioverbetjent/ politiførstebetjent:

 • Bestått eksamen fra Politihøyskolen/Politiskolen
 • Minst 5 års erfaring fra etterforskningsfeltet
 • Interesse for digitale spor og etterforskning på internett
 • Må kunne bruke relevant prosjektstyringsverktøy (føring/bruk av e-plan/prosjekt i Indicia)
 • God kompetanse på både operative og etterforskningsmessige datasystemer
 • Må kunne sikkerhetsklareres HEMMELIG

Nødvendig kompetanse politioverbetjent:

 • Videreutdanning i etterforskning eller annen relevant utdanning
 • Utdanning innen funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere eller annen relevant utdanning
 • Minimum 5 års erfaring som PEL
 • God erfaring med kontroll av saksportefølje
 • Evne til å dele kunnskap

Ønsket kompetanse politiførstebetjent:

 • Videreutdanning i etterforskning
 • Erfaring fra etterforskningsledelse

Ønsket kompetanse begge:

 • God kjennskap til lovverk og prioriteringsrundskriv innenfor fagfeltet
 • Bred erfaring fra ledelse av prosjektorganisert etterforskning
 • Utdanning innen funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere eller annen relevant utdanning
 • Veiledningspedagogikk 1
 • Erfaring med etterforskning av digitale spor/ digitalt politiarbeid
 • Videreutdanning innenfor etterforskning av digitale spor
 • Erfaring med bruk at skjulte etterforskningsmetoder


Alternativt kan det også ansettes PEL- trainee:

Fyller ikke kravet til femårs erfaring fra etterforskning, men anses å ha gode personlige egenskaper for å lede

 • Har vist særlig god kunnskap om etterforskning
 • Har annen relevant erfaring
 • Har vist god evne til å dele kunnskap og veilede andre
 • Gjennomført VEF vektlegges

Informasjon om sikkerhetsklarering og nivå dersom det er aktuelt

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Helhetsorientert og ansvarsbevisst
 • Samarbeidsevner
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Nysgjerrig og kreativ
 • Gode formidlingsevner
 • Effektiv og beslutningsdyktig

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som:
  - Politiførstebetjent (stillingskode 0285), fra kr 624 500,00 brutto per år (fra ltr 64), eventuelt
  politioverbetjent (stillingskode 0287), fra kr 679 700,00 brutto per år (fra ltr 69).
  - PEL-trainee avlønnes som politiførstebetjent (stillingskode 0285) fra kr 594 500,00 brutto pr år (fra ltr 61).
  Vil bli vurdert til fullverdig PEL når kompetansekravene er oppfylt
  For denne stillingen gjelder ATB tillegget som ft. utgjør kr 40.707,00 brutto pr år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Magnus Moe, Seksjonsleder, +47 99 38 95 09, Magnus.Moe@politiet.no

Arbeidssted

Grønland 36

3045 Drammen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Øst politidistriktReferansenr.: 4811402408

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Grønland 36, 3045 Drammen
Stillingsfunksjon
Annet, Ledelse, Sikkerhet
FINN-kode
353305236
Sist endret
21. mai 2024 06:31