Pedagogisk Psykologisk Rådgiver

Arbeidsgiver
Tenesteområde Pedagogisk fagsenter, Haram kommune
Stillingstittel
Pedagogisk Psykologisk Rådgiver
Frist
27.05.2024
Ansettelsesform
Engasjement

Beskrivelse

Har du lyst til å jobbe i ein spennende og engasjerande fagmiljø? Haram PPT søker etter ein pedagogisk psykologisk rådgiver i 100 % engasjement for tiltreding snarast.
Stillinga er knytt til arbeidsoppgåver hovudsakeleg på grunnskuleområdet.


PPT i Haram kommune er ei aktiv teneste med engasjerte medarbeidarar med høg fagkompetanse. Vi har kontorplassering i Brattvåg sentrum. PPT skal hjelpe skulane og barnehagane i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa betre til rette for barn/elevar med særlege behov og sørge for at det blir utarbeidd sakkunnige vurderingar der lova krev det.


Vi har fokus på inkludering og ønskjer å vere tett på våre samarbeidspartnarar i barnehage og skule. Målet er å kome tidleg inn og bidra til auka kvalitet på det ordinære tilbodet samstundes som vi skal sikre barn og unge sine rettar. Vi tilbyr god fagleg breidde ved å jobbe i tverrfagleg samansatt team i Pedagogisk fagsenter.

Som tilsett i PPT er ein sikra ein variert og dynamisk arbeidskvardag der tverrfagleg samarbeid er ein viktig del av jobben.

Haram kommune er ein ambisiøs kommune, der gode og heilskaplege tenester er i fokus. Vi er opptatt av å jobbe på tvers av tenesteområda våre, slik at vi saman kan skape robuste tilbod for innbyggarar og næringslivArbeidsoppgåver

 • Kompetanseheving og utviklingsarbeid i samarbeid med skular og barnehagar for å fremje gode og likeverdige utviklings- og opplæringstilbod. Dette vil gjelde
  førebygging, tidleg innsats, trygt og godt læringsmiljø samt rådgjeving og
  støtte i overgangar mellom barnehage og skule, og mellom skuleslag.
 • Konsultasjons- og rettleiingsarbeid av føresette og skule/barnehage
 • Kartlegging og utarbeiding av sakkunnige vurderingar der lova krev det
 • Deltaking i tverrfagleg samarbeid på barnehagar og skular, knytt til førebygging og tidleg innsats
 • Aktiv deltaking i team og utviklingsarbeid i eiga teneste

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer etter ped.psyk rådgjevar/rådgjevar med mastergrad innan tenesta sine fagområde, men anna relevant utdanning og erfaring og kompetanse
  kan vurderast
 • Søkjar må ha utdanning frå universitet/ høgskule innan fagområda spesialpedagogikk/ pedagogikk/psykologi/ pedagogisk-psykologisk rådgjeving, rådgjeving eller utdanning knytt til organisasjons- og utviklingsarbeid
 • Det er ønskjeleg at søkjar har aktuell test- og kartleggingskompetanse
 • Evne og vilje til å tileigne seg relevant fagkunnskap på relevante tema/fagområder
 • Erfaring frå arbeid i grunnskule er ønskjeleg
 • Erfaring frå arbeid i PPT vil vere vektlagt
 • Gode norskferdigheiter både skriftleg og munnleg
 • Kjennskap til IT-system og e-lærings verktøy
 • Den blir sett krav til at søkjar har sertifikat og kan stille eigen bil til disposisjon for arbeidsgjevar

Personlege eigenskapar

 • Du er ein engasjert og utviklingsorientert fagperson som set barnets beste i fokus
 • Du er god på relasjonsbygging, kommunikasjon og samarbeid
 • Du kan arbeide effektivt, sjølvstendig og målretta
 • Du er eit positivt bidrag i arbeidsmiljøet
 • Du har evne og vilje til å tileigne seg relevant fagkunnskap på relevante tema/fagområder
 • Du har gode skriftlege og munnlege framstillingsevner
 • Du har kjennskap til IT-system og e-lærings verktøy
 • Du har evne til å inspirere og motivere andre
  Referansar og personlege eigenskapar vil verte vekta

Vi tilbyr

 • Eit høgt fagleg nivå med rom for eigen utvikling og læring
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt sosialt miljø med gode kollegaer
 • Spenande utfordringar både fagleg og sosialt
 • God rettleiing og oppfølging
 • Løn etter avtale
 • Gratis parkering

Kontaktinformasjon

Xenia Haceaturean-Aas, Tenesteleiar, 90271899, xenia.haceaturean-aas@haram.kommune.no

Arbeidsstad

Strandgata 40

6270 Brattvåg

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Haram kommuneReferansenr.: 4812955376

Stillingsprosent: 100%

Engasjement

Startdato: 01.07.2024

Sluttdato: 28.02.2025

Søknadsfrist: 27.05.2024


Sted
Strandgata 40, 6270 Brattvåg
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Rådgivning, Annet
FINN-kode
353295283
Sist endret
21. mai 2024 06:20