Fast stilling som ingeniør hos STAMI

Arbeidsgiver
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Stillingstittel
Fast stilling som ingeniør hos STAMI
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om forskingsgruppa

Gruppe for arbeidsmiljøkjemi (KJEMI) er samansett av 20 medarbeidarar (forskarar, ingeniørar og doktorgradsstipendiatar) som arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forureiningar i arbeidsmiljøet som kan medfører eksponeringar for arbeidstakarar.

Forsking med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forureiningar i arbeidsmiljøet er gruppa sin kjerneaktivitet.Gruppa gjev også råd og rettleiing om prøvetaking samt tilbyr analyser av luft- og biologiske prøver innan arbeidsmiljøfeltet. I tillegg til dette har gruppa ansvaret for oppfylging av den nasjonale databasen for luftmålingar (EXPO).


Om stillinga

Arbeidet i denne stillinga vil i stor grad vere knytt til oppfylging av EXPO og tenesteyting i samanheng med eksponering av kjemiske sambindingar i arbeidsluft.

Oppfylginga av EXPO vil innebere å vere en del av EXPO-teamet på STAMI, som jobbar for å vidareutvikle EXPO og gjennom dette bidra til auka kunnskapen om lufteksponering i norsk arbeidsliv. Du vil ha hovudansvaret (prosjektleiar) for dei bransjeretta EXPO-prosjekta ved STAMI, igangsetting av prosjekta i samarbeid med fagansvarleg for EXPO, rekruttering av bedrifter og prøvetaking. Vidare vil arbeid med tenesteyting i stor grad vere knytt til eksponering for dieseleksos med fastsetjing av elementært karbon og for elektrokjemiske sensorar for gassmålingar.

Arbeidsoppgåvene vil vere knytt til utvikling av eksisterande og implementering av nye analysemetodar, samt rådgiving om prøvetaking på arbeidsplassar og utarbeiding av analyserapporter knytt til dei laboratorietenestene STAMI tilbyr. Ved deltaking i forskingsprosjekt må det påreknast noko reiseverksemd.


Kvalifikasjonar

Det krevst:

 • Mastergrad innan fagområdet analytisk kjemi eller andre fagfelt som er relevante for arbeidsoppgåvene
 • Praktisk erfaring med instrumentell analyse
 • Gode munnlege og skriftlege framstillingsevner på både norsk og engelsk
 • Erfaring med yrkeshygieniske problemstillingar og prøvetaking på arbeidsplassar
 • Førarkort klasse B.

Det er ynskjeleg med:

 • Erfaring med rekruttering og/eller rådgjeving av bedrifter
 • Interesse for formidling og rådgjeving


Vi ser etter deg som har
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert og systematisk, men også samarbeider godt med andre
 • Gode datakunnskapar
 • Gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt
 • Tar initiativ
 • Ynskjer å jobbe tverrfagleg med arbeidsmiljø.

Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.


Hos oss får du
 • Sjølvstendige, varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø med ein uformell tone og stor vilje til å skape noko saman
 • Engasjerte, hyggelege og sosiale kollegaer som er opptatt av kvalitet og samarbeid
 • Høve til fagleg utvikling og læring
 • Ta del i tverrfaglege prosjekt
 • God og rimeleg kantine
 • Tilgang til treningsrom
 • Fleksibel arbeidstid med sommar- og vintertid
 • Betalt mobilabonnement gjennom Phonero (Telia)
 • Arbeidsstad sentralt plassert i grøne omgjevnadar ved Majorstua i Oslo
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, ei av de beste pensjonsordningane i Noreg.

Stillinga er ei fast heiltidsstilling og blir løna etter Statens regulativ som

 • Overingeniør (stillingskode 1087) eller
 • Senioringeniør (stillingskode 1181).

Lønn etter avtale. Innplassering av løn og stillingskode er avhengig av utdanning og kvalifikasjonar. Frå løna innbetalast 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse, noko som inneber tenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Ved tilsetting er det seks månadar prøvetid.

Tiltreding: Etter avtale


Kontaktinformasjon

Meir informasjon om stillinga får ein ved å vende seg til:

 • Gruppeleiar Nils Petter Skaugset, tlf 23 19 53 56/404 31 269 eller e-post: nps@stami.no,
 • EXPO fagansvarleg Ragnhild Strand Østrem, tlf 23 19 53 55 eller e-post raos@stami.no

For nærmare opplysningar om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgjevar Maria Grongstad, tlf 23 19 51 36 eller e-post: Maria.Grongstad@stami.no

Meir informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finn ein på våre nettsider: STAMI


Inkludering og mangfald

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad gjenspeile mangfaldet i befolkninga. Vi legg vekt på mangfald, og oppfordrar derfor kvalifiserte søkarar til å søke utan hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkomen til å søke sjølv om du har stått utanfor arbeid og utdanning i ei lengre periode (hull i CVen). Våre lokaler er universelt utforma, og vi ønsker å legge forholda til rette for personar med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du som søkar kryssar av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjer vi deg merksam på at denne opplysninga kan brukast til statistikkformål i samsvar med krava i personvenvernforordninga artikkel 13 og 14.

Du kan be om å bli unntatt frå den offentlege søkerlista. Dette må i så fall begrunnast. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikkje blir tatt til følgje.


Korleis søker du stillinga

Alle som søker stillinga må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: "Søk stillinga". Du må laste opp relevante vitnemål og attestar. Vitemål og/eller karakterutskrift hentar du frå vitnemålsportalen i Jobbnorge.

Søkarar med utanlandsk utdanning (både bachelor og/eller master), må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk, dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle vurdering om utdanninga (bachelor og master) samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om generell vurdering av høgare utdanning. Har du ikkje fått svar innan søknadsfristen, kan du leggje ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din.


Sektor
Offentlig
Sted
Gydas vei 8, 0363 Oslo
Stillingsfunksjon
Ingeniør, Annet
FINN-kode
353289844
Sist endret
16. mai 2024 01:14