Fysioterapeut og folkehelsekoordinator

Arbeidsgiver
Barn og familie, Lurøy kommune
Stillingstittel
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Spennende jobbmulighet venter på deg i Lurøy kommune!

Vi lyser ut en 100% kombinasjonsstilling som kommunal fysioterapeut og folkehelsekoordinator.
Lurøy kommune har i dag 1,5 fysioterapi-avtalehjemler med kontorsteder på Bratland, Onøy, Sleneset og Lovund. Nå styrker vi tjenesten med kommunal fysioterapeutressurs og folkehelsekoordinator. Kommunen ønsker et enda sterkere fokus på forebyggende arbeid og jobber etter prinsippene «Hva er viktig for deg», «Leve hele livet» og «Gode pasientforløp» .


Kommunen har tre omsorgsdistrikt med fem omsorgssenter, det ene med sykehjemsplasser. Det er fire legekontor, hvor også helsestasjon og fysioterapeut er lokalisert.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver som kan utføres er;
Fysioterapioppgaver:

 • Gruppetreninger som fallforebyggende gruppetreninger og frisklivsgrupper
 • Undersøkelser på helsestasjon og i skolehelsetjenesten i nært samarbeid med helsesykepleier som for eksempel;
  • 4-måneders kontroll/motorisk sjekk, oppfølging av sped- ,barnehage- og skolebarn med forsinket motorisk utvikling, kontroll/motorisk sjekk i 1. klasse og ryggundersøkelse/info i 7. klasse
 • Nært samarbeid med blant annet ergoterapeut om:
  • Hverdagsrehabilitering, rehabilitering/rehabiliteringsveiledning for korttidspasienter i forbindelse med overføring til hjemmet, forebyggende hjemmebesøk, oppfølging/kartlegging av eldre med funksjonstap og boligkartlegging og formidling av aktuelle hjelpemidler
 • Rehabilitering/habilitering for pasienter som ikke er i stand til å reise til kontor der driftshjemmelen utøves
 • Fysioterapi der det er hensiktsmessig med utøving på ulike omsorgsboliger og i sykehjem
 • Veiledning av personell, både i forhold til å følge opp oppgaver fysioterapeut har igangsatt hos bruker, og forflytningsteknikker for å forebygge muskel- og skjelettplager
 • Koordinering opp mot avtalehjemlene, samt delta i samarbeidsutvalget
 • Tett samarbeid opp mot tildelingskontoret

Folkehelsearbeid:

 • Søke tilskudd, rapportere, aktivt utvikle tilbud til barn og ungdom
 • Koordinere, planlegge og legge til rette for gjennomføring av kommunens folkehelsearbeid sammen med fagfolk på tvers i kommunen
 • Legge til rette for innbyggermedvirkning og samhandling
 • Være rådgiver, pådriver og tilrettelegger for at andre aktører i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet for øvrig, tar et forebyggende og helsefremmende ansvar
 • Kunnskapsutvikling og formidling av folkehelsekunnskap
 • Ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, få et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i kommunen
 • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen
 • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats som feks. forebygging av fremtidige helseutfordringer (lærings- og mestringstilbud, frisklivssentraler) til for eksempel voksne personer som har økt risiko, eller allerede har utviklet livsstilssykdom og trenger hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • Koordinere forebyggende innsats i kommunen
 • Bidra til samarbeid mellom sektorer og tjenester
 • Samarbeid med eventuell frisklivssentral
 • Bidra til koordinerte og helhetlige tjenester som fremmer selvstendighet og styrket evne til mestring
 • Bidra til arbeid rundt miljørettet helsevern i samarbeid med andre tjenester

Kvalifikasjoner

Minimum 3-årig bachelor i fysioterapi.

Relevant utdanning, erfaring og interesse for folkehelsearbeid vil bli vektlagt.

Kommunen benytter seg av pasientjournalsystemet Cosdoc, avviks- og kvalitetessystemet Compilo og arkivsystemet Elements. Det er en fordel med kjennskap til disse.

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit, motivere og ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du må både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre.
 • Ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier, som medfører prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet.
 • Nøyaktig for å unngå feilvurdering.
 • Du må kunne føre en god og tydelig kommunikasjon slik at pasienten føler seg informert om behandlingsprosessen.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å tenke helhetlig og jobbe på tvers av fagområder og nivåer
 • Strukturert og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Nytenkende og løsningsorienter

Søker må ha førerkort klasse B, samt påregne å benytte egen bil i tjenesten

Vi tilbyr

 • Nyopprettet kombinasjonsstilling med stor påvirkningsmulighet
 • En kommune som er i en spennende omstillingsprosess
 • Det jobbes med å utvikle en samhandlingsmodell bygd på ideer fra Familiens hus og BTI
 • Godt samarbeid mellom ulike yrkesgrupper til beste for innbyggerne
 • Løsningsorienterte og nytenkende kollegaer
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Lønn etter kvalifikasjoner, praksis og kommunale tariffavtaler
 • Bistand med å finne jobb til partner

Les mer om kommunen her:

https://www.luroy.kommune.no/alle-tjenester/luroy-liv-laga-i-nye-daga/

www.leviluroy.no

https://www.luroy.kommune.no/alle-tjenester/organisasjon/helse-sosial-og-omsorg/leve-hele-livet/leve-hele-livet/

Det kreves politiattest i hht. gjeldende lovgivning
Det bes om to referanser fra nyere dato

Lurøy kommune ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Kontaktinformasjon

Berit Hauknes, Leder enhet barn og familie, 41277196, berit.hauknes@luroy.kommune.no

Arbeidssted

Onøyveien 14

8766 LURØY

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lurøy kommuneReferansenr.: 4813972031

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 09.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Onøyveien 14, 8766 Lurøy
Stillingsfunksjon
Helsepersonell
FINN-kode
353267902
Sist endret
16. mai 2024 11:04