Inaktiv

Case manager,  Fact sikkerhet 

Arbeidsgiver
Ambulant sikkerhetsteam Valen, Helse Fonna HF
Stillingstittel
Case manager, Fact sikkerhet
Frist
05.03.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

 

FACT Sikkerhet-teamet gir behandling og oppfølging etter Forensic FACT-modellen. Målgruppa er pasientar dømt til behandling og/eller på tvang i psykisk helsevern,   knytta til Eining for Sikkerhet og Eining for Sikkerhet og Rehabilitering.  

Behovet for oppfølging gjeld ofte i mange år.  

Teamet er organisert i poliklinikk og er ein viktig del av Sikkerhetskjeda. Teamet samhandlar med 16 kommunar i opptaksområdet og postane. 
Vi har erfaring med at det relasjonelle er særs viktig for denne pasientgruppa,  tilsette i Fact-Sikkerhet har ei delt stilling der ein arbeider helg i døgnpost. 

Ansatte i teamet skal støtte den enkeltes bedringsprosess, tilby tett oppfølging for å forebygge kriser, hindre innleggelse i sykehus og bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon. Arbeidet er recoveryorientert med fokus på arbeid, aktivitet og opplæring/veiledning. 
Prosjekt Fact-sikkerhet har fått tildelt prosjektmidlar frå statsforvaltaren i Rogaland der ein skal sjå på forbetringar, løysingar og modellar for arbeid med planar, behandling og oppfølging av pasientar i sikkerhetskjeden på tvers av tenestenivå. 

Fact Sikkerhet har ledig vikariat for Case manager 11.03. - 31.12.24 med mulighet for forlenging ut prosjektperioden 31.12.25.Arbeidsoppgåver

 • Pasientbehandling i tverrfagleg team 
 • Arbeid med strukturert valdsrisikovurdering
 • Behandling og oppfølging av pasientar i overgangsfase mellom sentralsjukehus, DPS og kommune
 • Vere ein del av det tverrfaglege behandlingsteamet på postane
 • Polikliniske tenester med oppfølging av utskrivne pasientar. Det største pasientgrunnlaget er på Haugalandet.
 • Rettleiing til lokale oppfølgingstenester ved 4 DPS i føretaket, samt kommunar i opptaksområdet
 • Poliklinisk oppfølging av pasientar på dom og på tvang utan døgnopphald i institusjon.
 • Fact Sikkerhet har ei utadretta verksemd med reiser, direkte rettleiing og oppfølging av utskrivne pasientar og samarbeidspartar i heimkommune.
 • Teamet driftar eit Sinnemestringskurs etter Brøsetmodellen i kommuner 

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgskuleutdanning som miljøterapeut, vernepleiar, ergoterapeut, sosionom
 • Gode kommunikasjonsevner - både munnleg og skriftleg
 • Føremon med vidareutdanning i psykisk helsearbeid og rus og/eller kompetanse på rus
 • Førarkort for personbil.
 • Gode evner i bruk av IKT-verktøy
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad 

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide sjølvstendig.
 • Evne til å halde framdrift i prosessar.
 • Positiv, engasjert og initiativrik.
 • Fleksibel og har god evne til å samarbeide.
 • Ryddig og strukturert.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Tilpassingsdyktig og kan takle stressande situasjonar med ro og faglege haldningar.

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst.
 • Gode pensjons-og forsikringsordningar.
 • Inkluderande arbeidsmiljø med kompetente kollegaer.
 • Kompetanseutvikling gjennom fagdagar og kurs.
 • Opplæring i terapeutisk møte med aggresjon.
 • Tilbod om opplæring, internundervisning og rettleiing.
 • Arbeidstid dagtid med arbeid 3.kvar helg på Eining for Sikkerheit-og rehabilitering eller Eining for sikkerhetspsykiatri
 • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søkjar gje til kjenne dette i søknaden.

 

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Maren Elise Skogseth, Teamleiar, +47 53466464

Arbeidsstad

Sjukehusvegen 26

5451 VALEN

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse Fonna HFReferansenr.: 4757328371

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 11.03.2024

Sluttdato: 31.12.2024

Søknadsfrist: 05.03.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Sjukehusvegen 26, 5451 Valen
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Sykepleier
FINN-kode
341092051
Sist endret
28. feb. 2024 02:42