Inaktiv

Legevikariat

Arbeidsgiver
Voss herad Voss legekontor
Stillingstittel
Legevikariat Voss legekontor
Frist
22.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

 Lyst å arbeida som fastlege under trygge rammer og fast løn?

Me har ledig vikariat som fastlege i 100 % frå 8 april 2024 til og med  25. august 2025

Om arbeidsstaden

Voss legekontor har nye og topp moderne lokale i Knutepunktet like ved togstasjonen på Vossevangen. Samarbeidsinstanser som NAV, PPT og Helsestasjon er lokalisert i same bygg. Det er også kort veg til legevakta. Til saman har kontoret 10 fastlegeheimlar , 1 LIS1 lege, 6 sjukepleiarar, 1 helsesekretær og 1 sekretær ved legekontoret. Kontoret nyttar InfoDoc Plenario journalsystem. Det er planlagt overgang til InfoDoc skyløsning ila janauar 2024.

Voss herad har 19 fastlegeheimlar og 2 LIS1-stillingar. Voss er vertskommune for eit interkommunalt samarbeid om legevakt i distriktet (Voss IKL). Legevakta er velfungerande og for tida lokalisert i same lokale som akuttmottaket på Voss Sjukehus. Dette gir eit godt fagmiljø med kompetente legar og sjukepleiarar. Vaktbelastning er per dags dato ca. 3 - 4 vakter i månaden.

Arbeidsoppgåver

 • Kurativ legeteneste ved Voss legekontor.
 • Ved gjenopning av ute kontoret i Granvin kan deltaking i rotasjon hit verta aktuelt.
 • Deltaking i opplysnings- og folkehelsearbeid.
 • Kommunalt helsearbeid som arbeid ved sjukeheimar, flyktninge teneste, helsestasjonen og/eller i skulehelsetenesta må påreknast med 1-2 dagar per veke.
 • Løypande oppgåve knytt til kvalitetsforbetring og utviklingsarbeid.
 • Deltaking i daglegevaktordning lokalt for Voss herad i tillegg til ordinære vakter ved Voss IKL.

Me søkjer

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Er spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering til dette.
 • Har gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg.
 • Innehar førarkort klasse B.
 • Rett til å mota trygderefusjon.
 • Personlege eigenskapar vil verta vektlagt.
 • Godkjend politiattest må framleggas før tiltreding i heimelen.

Me tilbyr

 • Gode vilkår for fagleg utvikling og rettleiing.
 • God tilrettelegging for spesialiseringsløp i allmennmedisin eller vedlikehald av denne spesialiteten.
 • Eit godt tverrfagleg og sosialt miljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.
 • Fastløn etter avtale.
 • Voss er godkjent som utdanningsverksemd og kan tilby ein standard avtale for lege i spesialisering (ALIS-avtale).

 

Søknad

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn.
Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlegheitslova § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar som vedlegg til søknaden


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Uttrà ¥gata 15, 5700 Voss
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Lege
FINN-kode
330621120
Sist endret
01. des. 2023 11:35