Inaktiv

DEANU SÁMESKUVLLA REKTOR / DOAIBMAJOĐIHEADDJI

Arbeidsgiver
Tana kommune
Stillingstittel
DEANU SÁMESKUVLLA REKTOR / DOAIBMAJOĐIHEADDJI
Frist
31.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Deanu sámeskuvla, sámegiela dáhkideaddji Deanu gielddas, ohcá čielga jođiheaddji gii berošta skuvllas ja oahpahusas, ja gii lea oidnosis ja oaivvilda juohke áidna oahppi ja bargi lea resursan.  
Rektora deháleamos bargguin lea hábmet fátmmasteaddji skuvlla, sihke fágalaččat ja sosiálalaččat. Oahppit ja oahpaheaddjit/fágabargit galget ovttas ráhkadit oadjebas ja buori oahppanbirrasa ohppiide. 

Deanu sámeskuvla bargosadjin 

Bargo- ja oahpahusgiella: sámegiella  
Ohppiid lohku: 91  
Eará skuvllaid ohppiid lohku geat ožžot sámegiela gáiddusoahpahusa: 37 
Skuvlla hálddahusas leat rektor 100% virggis, oahpahusinspektevra 100% virggis, ja hálddahusbargi lea 50% virggis.  
Skuvla lea organiserejuvvon nu ahte leat 1.-4, 5.-7. ja 8.-10. luohkkálaččaid joavkojođiheaddjit geat ovttasbarget skuvllain.  
Buot skuvlla bargiide lea dehálaš ahte oahppit loktet bures, ja ahte sis lea oadjebas ja buorre skuvlabiras. Skuvlla ulbmilin lea ovddidit produktiiva sámegielat ohppiid ovttas váhnemiiguin. Skuvlla ovddidanbargguin deattuhuvvojit "nana giellamodeallat" Sámedikki Samos-raportta vuođul. Skuvla oažžu bagadallama Guovdageainnu lohkanguovddážis.   
Rektor gullá stuorra organisašuvdnii oassin oktiibuot 15 doaimmahusaiguin gos mii deattuhat ovttasbarggu. Juohke doaimmahusas lea jođiheaddjis ollislaš ovddasvástádus ekonomiijas, bargoveagas ja fágas iežas doaimmahusas. Jođiheaddjiin lea de obbalaš ovddasvástádus bohtosiin doaimmahusas.  
Deanu gieldda bajitdási organisašuvnnačilgehusa gávnnat dás: Organisasjonsstruktur Tana kommune. Deanu gielddas leat álggahan stuorra nuppástusbargguid. Dáinna lágiin beassá jođiheaddji váikkuhit sámeskuvlla ovdáneami, višuvnna ja mihtuid. Bargu struktuvrraiguin lea dehálaš ovddasguvlui. 

 

Deanu sámeskuvla, Tanas kommunes flaggskip for samisk språk, søker en tydelig leder som har stort engasjement for skole og utdanning, og som er til stede, og ser hver enkelt elev og ansatt som en ressurs. 
En av rektors viktigste oppgave er å skape en inkluderende skole, både faglig og sosialt. Elever og lærere/fagarbeidere skal sammen jobbe for å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene. 

Om arbeidsplassen og virksomheten Deanu sámeskuvla 
Arbeids- og undervisningsspråk er samisk 
Antall elever: 91  
Antall elever fra andre skoler som får samisk fjernundervisning: 37 
Administrasjonen på skolen består av rektor i 100 % stilling, undervisningsinspektør 100 % stilling, og merkantil-ansatt 50 % stilling. Skolen er organisert med teamledere for 1.-4., 5.-7. og 8.-10. trinn som driver skolen i samarbeid.  

Alle skolens ansatte er opptatt av at elevene skal trives, og ha et trygt og godt skolemiljø. Skolens målsetting er å utvikle produktive samiskspråklige elever i samarbeid med foresatte. Utviklingsarbeidet ved skolen vektlegger «sterke språkmodeller» i tråd med Samos-rapport fra Sametinget. Skolen får veiledning fra lesesenteret i Kautokeino.   

Rektor i Deanu sámeskuvla er en del av en større organisasjon med totalt 15 virksomheter hvor det forutsettes mye virksomhetsoverskridende samarbeid. Hver av disse ledes av en virksomhetsleder med fullt ansvar for økonomi, personal og fag innenfor sin virksomhet. Dette betyr at de har et fullstendig resultatansvar for virksomheten. 
Beskrivelse av Tana kommunes overordnede organisasjonsstruktur finnes her:...[TRUNCATED]Arbeidsoppgaver

Barggut 

 • Rektoris lea beaivválaš ovddasvástádus skuvlla ja ASTU sisdoalus ja doaimmas  
 • Ollislaš ovddasvástádus ekonomiijas, bargoveagas ja fágas sámeskuvllas 
 • Joatkit ovdánahttit oadjebas, liekkus ja fátmmasteaddji oahppanbirrasa  
 • Jođihit ja ovddidit skuvlla ovddidanbarggu  
 • Sihkkarastit buori oahppiid mielváikkuheami, ja maiddái buori ovttasbarggu váhnemiiguin ja eará ovttasbargoguimmiiguin 
 • Jođihit ja movttiidahttit mielbargiid ovttasbargat ja ulbmillaččat áŋgiruššat vai dat buoremusat heive ohppiide.  
 • Searvat mannosaš doaibmajođiheaddji-forumas 15 eará doaibmajođiheaddjiiguin, oktan gielddadirektevrrain, gieldda veahkkedirektevrrain ja bargoveaga jođiheaddjiin.
 • Searvat KS sámi fierpmádagas.  

Arbeidsoppgaver:

 • Rektor har det daglige ansvaret for innhold og drift ved skolen og SFO 
 • Fullt ansvar for økonomi, personal og fag innenfor sin virksomhet 
 • Videreutvikle et trygt, varmt og inkluderende læringsmiljø 
 • Lede og utvikle skolens utviklingsarbeid  
 • Sikre god elevmedvirkning, samt et godt samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere 
 • Lede og motivere medarbeiderne til samarbeid og målrettet innsats til det beste for elevene 
 • Delta i månedlig virksomhetslederforum med 15 andre virksomhetsledere, samt kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og stabsleder 
 • Delta i regionale samarbeids- og utviklingsfora 
 • Delta i KS sitt samiske nettverk

Kvalifikasjoner

Gelbbolašvuohta

 • Relevánta pedagogalaš oahppu universitehta- ja allaskuvladásis  
 • Njálmmálaš ja čálalaš gelbbolašvuohta sámegielas.  
 • Buorre máhttu sámi servodagas.  
 • Vásáhusat oahpahusas ja/dahje jođiheamis skuvllas.  
 • Skuvlajođiheaddjehárjáneapmi ja/dahje -oahppu  
 • Ohccit geain ii leat skuvlajođiheaddjeoahppu, fertejit leat rahpasat váldit dan  
 • Buorre digitála gelbbolašvuohta  
 • Bargohárjáneapmi pedagogalaš ovddidanbarggus 
 • Bargoveaga jođihangottis ja ekonomiijahálddašeamis 
 • Gielddaid hálddašeami ja proseassaid áddejupmi  
 • Dohkálaš bolesduođaštus (politiijaduođaštus) ferte čájehuvvot ovdal virgádeami

 

 • Relevant pedagogisk utdanning på universitets- eller høyskolenivå  
 • Muntlig og skriftlig kompetanse i samisk.  
 • God kjennskap til det samiske samfunnet.  
 • Erfaring fra undervisning og/eller ledelse fra skole.  
 • Skoleledererfaring og/eller -utdanning  
 • Søkere uten skolelederutdanning må være åpen for å ta dette  
 • God digital kompetanse  
 • Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid  
 • Erfaring fra personalledelse og økonomistyring  
 • Forståelse for kommunal forvaltning og prosesser  
 • Tilfredsstillende politiattest må fremvises før ansettelse.

Personlige egenskaper

Persovnnalaš iešvuođat 
Mii ohcat du go:  

 • dus lea buorre bargonákca, dus lea čoavddusáŋgirvuohta ja dus lea heivehanmunni.  
 • leat fátmmasteaddji danne go dus lea mieđisvuohta ja buorit ovttasbargonávccat.
 • don leat joavkoolmmoš gii bures ovttasbarggat bargoustibiiguin, ohppiiguin, fuolaheddjiiguin ja earáiguin.   
 • lea fágalaččat čeahppi, ja ahte lea dárkil, struktuvrralaš, bidjá fokusa kvalitehtii ja máhtát bargat iešheanalaččat.  
 • leat ovdánahtti go dus lea dáidu háhkat ođđa dieđuid ja leat mielde rievdademiin.  
 • oaččut olbmuid bargat seamma guvlui ja dagahat oadjebasvuođa olmmošlaš jođihemiin Deanu gieldda vuođđoárvvuid mielde: ovddasvástádus, vuhtiiváldin, rabasvuohta ja ovdamoraš 

Personlige egenskaper 
Vi søker derfor deg som:

 • har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.  
 • er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner. Du er en lagspiller som samarbeider godt med kollegaer, elever, foresatte og andre.  
 • er faglig dyktig, og at du er nøyaktig, strukturert, fokuserer på kvalitet og kan arbeide selvstendig.  
 • er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved endringer.  
 • er samlende og skaper trygghet gjennom medmenneskelig lederstil i tråd med Tana kommunes kjerneverdier ansvar, respekt, åpenhet og omsorg

Vi tilbyr

Mii fállat 
Go válddát barggu Deanu gielddas, de oaččut ollu ekonomalaš ja sosiála ovdamuniid. Dus lea lagašvuohta buot dasa maid dárbbašat árgabeaivvis. Doppe leat luonddumuosáhusat ja astoáiggedoaimmat buohkaide. 

 • Finnmárkku vearrogeahpádusa 
 • Oahppoloana oanideapmi  
 • El-divvagiin beassat luovos  
 • Stáhta penšuvdnakássas buorit penšuvdnaortnegat   
 • Gielda sáhttá leat veahkkin ásodaga háhkamis  ja Fárrengolut gokčojuvvojit gieldda fárrennjuolggadusaid vuolul.
 • Buorre ja ovdánahtti bargobiras  
 • Bálká lágaid, njuolggadusaid ja gustovaš tariffa mielde 
 • Ilbmán mánáigárdde sadji

Eara:

Jus don háliidat várret iežat čuovvuleamis almmolaš ohcanlisttain, ferte dat vuođuštuvvot ohcamušas. Dieđut sáhttet dattetge almmuhuvvot vaikke don leat bivdán iežat guđđojuvvot eret ohcanlisttas, vrd. offentlighetsloven § 25. Ohcciide dieđihuvvo jus várrejupmi ii váldojuvvo vuhtii. 
Dušše ohccit geat ohcet elektrovnnalaččat WebCruiter bokte árvvoštallojuvvojit. Duođaštusat ja skuvlejupmebáhpárat nu maiddái guokte referánssa biddjojuvvojit ohcamuššii.

Vi tilbyr 
Ved å ta jobb i Tana kommune får du mange økonomiske og sosiale fordeler. Du har nærhet til alt man trenger i hverdagen. Her finnes naturopplevelser og fritidsaktiviteter for enhver. 
Du får: 

 • Finnmarksfradrag på skatten. 
 • Nedskriving av studielån  
 • Fritak fra El-avgift på forbruk av strøm 
 • Gode pensjonsordninger hos Statens pensjonskasse 
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig 
 • Godt og utviklende arbeidsmiljø 
 • Lønn etter lover, regler og gjeldende tariff 
 • Gratis barnehageplass

Annet: 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan
bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf.
offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon
ikke tas til følge. 

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter
vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved
søknaden. 

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Kontaktinformasjon

Rune Seim, Ass. kommunedirektør, +47 46400203

Arbeidssted

Rådhusveien 24

9845 Tana bru

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tana kommuneReferansenr.: 4722670328

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 31.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Rådhusveien 24, 9845 Tana
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Ledelse
FINN-kode
329543748
Sist endret
21. nov. 2023 08:35