Inaktiv

Funksjonsleiar - Eining for sikkerhet og rehabilitering

Arbeidsgiver
Avdeling Valen sjukehus, Helse Fonna HF
Stillingstittel
Funksjonsleiar- Eining for sikkerheit og rehabilitering
Frist
06.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Sikkerhetspsykiatrien er ein del av den generelle psykiatrien i Norge.

Det sikkerhetspsykiatriske behandlingstilbodet i Norge er organisert som ein del av helsevesenet og avdelingane er ein del av det generelle psykiatriske behandlingsapparatet.

Det er lokale Sikkerhetsavdelingar i kvart helseføretak. Helse Fonna har organisert Sikkerhetstilbodet for vaksne ved Eining for sikkerhet, Eining for sikkerhet og rehabilitering og Fact-Sikkerhet (Ambulant sikkerhetsteam) det vil sei Sikkerhetskjeda. Det er 16 kommunar, 4 DPS og 5 Fact-team  i opptaksområdet.

Våre sengepostar har som oppgåve å greia ut, behandla og ivareta pasientar med alvorlege psykiske lidingar som samtidig utgjer ein stor valdsrisiko for omgivnadane sine. I det ligg at ein del av oppdraget er knytt til samfunnsvern.

Eining for sikkerhet og rehabilitering har ledig vikariat for funksjonsleiar.Arbeidsoppgåver

 • Funksjonsleiar har det overordna drifts -og sjukepleiefaglege ansvaret ved eininga.
 • Funksjonsleiar skal sikre at den daglege drifta i eininga er i samsvar med fullmakter, lover, forskrifter, avtaler og vedtak fatta av overordna.

Kvalifikasjonar

 • Sjukepleiar med norsk autorisasjon
 • Vidareutdanning innan psykisk helsearbeid eller rus
 • Leiarutdanning /erfaring

Personlege eigenskapar

 • Ha gode leiaregenskapar og samarbeidsevner
 • Evne til nytenkning og målretta arbeid
 • Høgt engasjement med evne til å motivere medarbeidere
 • For å sikre ein god kontinuitet i drifta, vert det lagt vekt på tilstedeværelse for stillinga
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vere fleksibel og ha evne til å vurdere heilskapeleg
 • Vere lojal i høve til avgjerdsler

Vi tilbyr

 • Triveleg arbeidsmiljø
  Tilbod om opplæring, internundervisning og rettleiing
  Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Marianne Lund Anderssen, Avdelingsleiar, 53466407

Arbeidsstad

Sjukehusvegen 26

5451 Valen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse Fonna HFReferansenr.: 4734508066

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 01.01.2024

Sluttdato: 05.01.2025

Søknadsfrist: 06.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Sjukehusvegen 26, 5451 Valen
Stillingsfunksjon
Ledelse, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
329542195
Sist endret
21. nov. 2023 08:50