Juridisk rådgivar/seniorrådgivar – vikariat

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
Juridisk rådgivar/seniorrådgivar – vikariat
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Om stillinga

Du har no høve til å søkje deg til eit av Noregs største miljørettskontor. Som jurist i Miljødirektoratet vil du ha ei nøkkelrolle i utviklinga og handhevinga av miljøregelverket. Juristrolla inneber eit nært dagleg samarbeid med andre juristar og med miljøfagmedarbeidarane elles i direktoratet. Du vil få varierte oppgåver, ein brei oppgåveportofolio, faglege utfordringar og sjølvstendig ansvar.

Juridisk seksjon består av 21 juristar som hjelper miljøfagavdelingane med juridisk rådgiving og rettleiing innan miljørett og generell forvaltningsrett. Sentrale lover under juridisk seksjons ansvarsområde er forureiningslova, produktkontrollova og klimakvotelova med tilhøyrande forskrifter.

Seksjonen har arbeidsstad på Helsfyr i Oslo.


Hovudansvarsområda til stillinga
 • rådgiving og saksbehandling innan konsesjonsbehandling og regelverksutvikling for offshoreverksemd og landbasert industri
 • juridiske problemstillingar knytt til klimagassutslepp og handheving av klimakvotesystemet
 • juridiske problemstillingar knytt til avfall og grunnforureining
 • implementering av EU-regelverk, særleg innanfor produkt- og kjemikaliereguleringar
 • arbeid med miljøkriminalitet og EØS-relaterte spørsmål

Kompetansekrav

Kvalifikasjonar

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitskap med godt resultat. Kandidatane i år kan søkje på stillinga. Eksamen må vere bestått innan utgangen av haust semesteret (des 2023).
 • du kommuniserer godt både munnleg og skriftleg
 • du har god kjennskap til, og gjerne erfaring frå offentleg forvaltning og EØS-rett

Eigenskapar

 • du kombinerer sjølvstendig arbeid med godt samarbeid med ulike folk og fagmiljø
 • du kan handtere mange saker samtidig og tek ansvar for framdrift
 • du er analytisk og har god vurderingsevne
 • du er fagleg trygg, har fagleg integritet og står støtt i møte med andre fagfolk
 • du har god forståing av din eigen og Miljødirektoratets rolle

Vi tilbyr
 • Ett-årig vikariat som rådgivar/seniorrådgivar med lønn frå kr. 540 500 (ltr. 55) til kr. 796 600 (ltr. 77) etter erfaring og kvalifikasjonar. Særskilt kvalifiserte søkjarar kan vurderast høgare.
 • utfordrande arbeidsoppgåver på eit viktig samfunnsområde
 • gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling i eit godt juridisk fagmiljø
 • eit breitt tilbod av sosiale, kulturelle og sportslege aktivitetar, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordningar og pensjons- og bustadlånsordningar i Statens pensjonskasse

Har du spørsmål?

Kontaktperson for stillinga er seksjonsleiar for juridisk seksjon Frantz Nielsen, tlf. 412 16 872/ e-post frantz.nielsen@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stillast til HR-seniorrådgivar Thomas Seeberg Yri, tlf. 928 34 277 / thomas.seeberg.yri@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attestar elektronisk gjennom Jobbnorge.no.

Vi ønskjer at du lastar opp vitnemåla dine gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 66-2023 KJU

Søknadsfrist: 03.12.2023


Generelle opplysningar

Du må søkje på stillinga via Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk, og legg ved relevante attestar og utdannelse tatt i utlandet. Vitnemål for utdannelse tatt i Norge må du laste opp i Vitnemålsportalen.

Søkjarlistene blir offentlege når søknadsfristen har gått ut. Om du ikkje ønskjer å stå på den offentlege søkjarlista, må du grunngi kvifor. Vi tek kontakt med deg dersom vi ikkje tek ønsket ditt til følgje, og du får høve til å trekkje søknaden din. 

Vi oppfordrar deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsetjingar, hòl i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Vi kallar inn minst éin kvalifisert søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. Du kan lese meir om dette på Statens arbeidsgivarportal. Avkryssinga blir også brukt i ein anonymisert statistikk som alle statlege verksemder har med i årsrapportane sine.

Meir informasjon om korleis vi handterer opplysningar om deg som søkjar, kan du finne i personvernerklæringa vår.


Sektor
Offentlig
Sted
Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Stillingsfunksjon
Jurist, Saksbehandler, Rådgivning
FINN-kode
329374081
Sist endret
20. nov. 2023 12:50