Inaktiv

Stipendiat innen automatisert styring av satellitter og satellittformasjoner

Arbeidsgiver
UiT Norges arktiske universitet
Stillingstittel
Stipendiat innen automatisert styring av satellitter og satellittformasjoner
Frist
21.04.2023

Beskrivelse

Om stillingen

Ved Institutt for elektroteknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har en stipendiatstilling ledig fra november 2023 for en kandidat som ønsker å oppnå graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Elektromekaniske systemer og er innen fagfeltet reguleringsteknikk.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen er tilknyttet Institutt for elektroteknologi, forskningsgruppen for Elektromekaniske systemer, som utfører anvendt forskning innen områder som fjernmåling, kommunikasjonsteknologi, autonome plattformer, energisystemer, kraftelektronikk og avanserte reguleringssystemer.

Mer informasjon om forskningsgruppen kan finnes her: https://uit.no/research/elsys.

Arbeidssted er UiT i Narvik. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.


Om prosjektet

Ph.d.-stillingen er tilknyttet prosjektet «QBDebris: A CubeSat formation for space debris characterization», finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet har som målsetning å demonstrere vellykket operasjon av en satellittformasjon av to CubeSats for å detektere og karakterisere romsøppel. Satellittene vil være koblet sammen som en 3U satellitt ved oppskyting, og deretter deles i to satellitter etter oppskytning. Disse vil opprettholde relativ avstand og orientering ved hjelp av avanserte styringsstrategier. Satellittene skal designes med aktuatorer for reorientering (reaksjonshjul, magnetspoler), for å kunne synkronisere orientering og dermed sammen utføre deteksjon og karakterisering av romsøppel. Justering av satellittenes baner skal gjøres ved å utnytte forskjeller i luftmotstand, som er avhengig av satellittenes orientering, noe som gir betydelige utfordringer for koordinert styring.

Når satellittene er i bane, vil de bruke kommersielle radarer for å karakterisere og registrere baneelementene til partikler av romsøppel som er mindre enn grensen for deteksjon fra bakken. Svært lite er kjent om disse objektene, selv om det er millioner av dem i bane, og de utgjør en betydelig risiko for både astronauter og satellitter.

Romsøppel er et stort problem for sikkerhet, både med tanke på satellitter, romstasjoner og mennesker i rommet. Interessen for problemstillinger rundt romsøppel er økende, med blant annet fokus fra ESA Space Debris.  NASA og U.S. intelligence følger med på, og ønsker løsninger for å detektere romsøppel.

Romsøppel kommer i mange forskjellige størrelser, og kan være alt fra gamle satellitter og raketter til drivstoffrester på noen hundre mikrometer. Det er anslått å være over 130 millioner objekter større enn 1 mm i rommet som klassifiserer som søppel. Noe av dette romsøppelet kan følges med radar fra bakken, og ifølge ESA space debris by the numbers, kan vi i dag observere rundt 30000 objekter større enn 1 mm. Det er imidlertid ikke mulig å oppdage romavfall mindre enn 3 millimeter ved bruk av bakkebaserte målinger.

Gjennom prosjektet QBDebris vil vi demonstrere banebasert karakterisering av små partikler av romsøppel ved bruk av kommersielle radarer, og samtidig vise at det er mulig å koordinere orientering og opprettholde relativ posisjon mellom satellitter i leder/følger-formasjoner kun ved bruk av aktuatorer for styring av orientering. Mer informasjon om prosjektet kan finnes her: https://uit.no/research/elsys/project?pid=793891.

Ph.d.-stillingen vil være rettet mot satellittstyring, og omhandler utvikling av nye metoder og algoritmer for automatisert (koordinert) styring av små satellitter i bane. Forskningsfeltet for stillingen vil ligge innenfor:

 • Styring av satellitters orientering ved hjelp av reaksjonshjul og magnetspoler
 • Koordinert styring av satellitter i leder/følger-formasjoner
 • Styring av satellittenes relative posisjon ved hjelp av luftmotstand

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Professor Raymond Kristiansen: 

 • email: raymond.kristiansen@uit.no

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i satellitteknologi, reguleringsteknikk, teknisk kybernetikk eller tilsvarende fagområder. 

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også fordelaktig. Tidligere publikasjoner på relevant område vil ansees som meritterende.

I tillegg er det ønskelig med dokumentert kunnskap og erfaring innen:

 • Utvikling av reguleringssystemer for romformål
 • Modellering og simulering av romsystemer (Matlab/Simulink)
 • Programmering (Python, C/C++)
 • Matematikk

I tillegg er kunnskap og erfaring innen elektronikk, kommunikasjonsteknologi og vitenskapelig skriving ansett som fordelaktig.

Søkerne må levere en prosjektbeskrivelse/prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige en side, ikke inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.


Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, må karakter på masteroppgave være tilsvarende C eller bedre, og veid gjennomsnittskarakter de to siste årene av masterstudiet må være minimum 3,0. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  


Vi tilbyr
 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 501 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektbeskrivelse (en side) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  


Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.  


Sektor
Offentlig
Sted
Lodve Langes gate 2, 8514 Narvik
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor, Ingeniør, Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
295972169
Sist endret
23. mars 2023 12:50