Inaktiv

Miljøterapeut i psykisk helseteneste - 100% fast stilling

Arbeidsgiver
Årdal kommune Helse
Frist
10.04.2023

Beskrivelse

Me har ledig

100% fast stilling som miljøterapeut i psykisk helseteneste. Stillinga gir i hovudsak samtaletilbod i form av kognitiv terapi, og er også involvert i andre arbeidsoppgåver i tenesta.

Me søkjer etter:

Ein dedikert og erfaren fagperson som ynskjer å ta del i den vidare utviklinga av tenesta vår. Psykisk helseteneste gjev tilbod til dei som opplever livskriser, har psykiske plager og lidingar, og-eller rusutfordringar. Me har ulike tenestetilbod i vår teneste som t.d bustader med døgnbemanning, buoppfølging, samtaleterapi og lågterskel gruppetilbod. I psykisk helseteneste jobbar me med målretta miljøterapi og nyttar andre systematiske metodar som t.d kognitiv terapi.

Arbeidsoppgåver

 • Yte tenester knytta til enkeltvedtak. Dette inneber individuelle støttesamtalar og kongitiv terapi
 • Utarbeide, følgje opp og evaluere mål og tiltak for brukarar
 • Utarbeide og følgje opp Individuell plan
 • Samarbeide tverrfagleg kommunalt, interkommunalt og inn mot spesialisthelsetenesta
 • Delta i fagleg utviklingsarbeid
 • Kan bli tildelt ein rolle i det psykososiale kriseteamet
 • Dokumentere i henhold til gjeldande lovverk

Denne stillinga har pr i dag arbeid på dagtid. Dette kan verte endra ved behov. Ein må pårekne seg å gå inn i den andre del av drifta som er døgnkontinuerleg. Dette kan vere: Dagsenter, buoppfølging i heimen samt anna oppfølging i tenesta

Me tilbyr

 • Ein spanande og utfordrande arbeidskvardag
 • Godt fag- og arbeidsmiljø
 • Deltaking på kurs, konferanse og nettverksamlingar
 • Ei teneste som er i endring og utvikling
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Løn etter tariffavtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Kvalifikasjonskrav

 • Helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning
 • Utdanning innan kognitiv terapi eller tilsvarande er å føretrekke
 • Vidareutdanning innan psykisk helsearbeid og/eller rusproblematikk er ein fordel
 • Erfaring frå arbeid med pasientgruppa vektleggast
 • Førarkort klasse B
 • Dine personlege eigenskapar og tidligare erfaring er i tillegg til din fagkompetanse heilt avgjerande for oss

Me treng deg som

 • Er fleksibel og løysingsorientert
 • Likar å jobbe systematisk og strukturert
 • Likar å jobbe i heile tenesteperspektivet
 • Verdset samarbeid med andre og kan dele av din erfaring og kompetanse med andre medarbeidara
 • Er ein omsorgsperson

Andre opplysningarr

Det er krav om politiattest.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sted
Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sosionom
FINN-kode
295199905
Sist endret
17. mars 2023 02:20