Universitetslektor innen nevropsykologi

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Universitetslektor innen nevropsykologi
Frist
13.10.2022
Ansettelsesform
Vikariat
This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her. (https://www.ntnu.no/ledige-stillinger/)

Video: https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0 (https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0)


Om stillingen

Institutt for psykologi har omkring 1300 studenter og mer enn 140 ansatte. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi. Vi tilbyr psykologutdanning, og studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet driver også tre psykologiske opplæringsklinikker (poliklinikker): voksen-, barn- og nevroklinikk. Instituttet har utstrakt forskningssamarbeid, både internt og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. 

Vi leter etter en psykologspesialist med engasjement for utdanning av fremtidens psykologer. Som universitetslektor ved Institutt for psykologi vil du jobbe tett og klinikknært med opplæring av studenter i klinisk nevropsykologi. Ved instituttet vil du samarbeide med erfarne testteknikere, vitenskapelig ansatte og spesialister i klinisk nevropsykologi. Du vil også samarbeide med relevante eksterne miljø som en naturlig del av våre undervisnings- og fagutviklingsaktiviteter. Hovedvekten av arbeidet i stillingen vil omfatte opplæring og veiledning av studenter i utredning av pasienter. Du vil være sentral i studentenes utvikling som psykolog gjennom veiledningen og klinisk opplæring, og vil få muligheten til å påvirke undervisningsopplegget i nevropsykologi for fremtidens psykologer. 

Stillingen rapporterer til instituttleder. 


Arbeidsoppgaver
 • Veiledning i praktisk klinisk nevropsykologisk arbeid for psykolog studenter, herunder inngår også direkte pasientkontakt 
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning innen klinisk nevropsykologi 
 • Ivareta enhetens faglige ansvar sammen med de øvrige vitenskapelig ansatte 
 • Delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning 
 • Eksamensarbeid inngår i de faste oppgavene 
 • Administrative oppgaver 

Nevropsykologisk poliklinikk har ansvar for undervisning i psykologutdanningen, men instituttet er helhetlig organisert, slik at det også kan bli aktuelt med oppgaver innenfor grunnemner, bachelor- og masterstudiet i psykologi. 

Ansatte må videre delta i gjennomføring av klinikkens rutinemessige system for kvalitetskontroll. 
Den som blir tilsatt må kunne påberegne eventuelle endringer i stillingens ansvars- og arbeidsområder som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer. 
 


Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha autorisasjon som psykolog i Norge, og ha spesialistkompetanse i klinisk nevropsykologi godkjent av Norsk psykologforening (NPF). Klinisk erfaring vil bli tillagt stor vekt. Den som ansettes må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. 

Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet nevropsykologi i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/forskrift/2006-02-09-129/§1-6)


Ønskede kvalifikasjoner
 • Klinisk kompetanse og erfaring innen klinisk nevropsykologi vil vektlegges 
 • Bakgrunn fra forskning og akademia 
 • Erfaring med systematisk klinisk kvalitetsarbeid (eks. utarbeidelse og evaluering av pasientforløp) og forskning på klinisk praksis 
 • Erfaring fra både nevropsykologisk utredning og behandling/rehabilitering 
 • Erfaring med sakkyndige vurderinger (førerkort, arbeid, erstatning, opplæring etc.) 

 Personlige egenskaper
 • Selvstendig og løsningsorientert 
 • Nøyaktig 
 • Sosial og samarbeidsvillig 
 • Motivert til å bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder) med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 649 668 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra den informasjonen som du har gitt oss innen søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling (https://www.ntnu.no/stillinger/dokumentasjon-av-pedagogiske-kvalifikasjoner)
 • publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid, dersom du har det 
 • en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • forskningsplan (ta bort dersom det ikke er relevant for stillingen)
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA. (http://www.ascb.org/wp-content/uploads/2017/07/sfdora.pdf) Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.


Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Ramune Grambaite, tlf. 73597427, e-post Ramune.Grambaite@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Kristin Skogen, e-post: kristin.Skogen@ntnu.no 

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknadsfrist: 13.10.2022 


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Institutt for psykologi

Vår forskning og undervisning er bygget opp rundt fem perspektiver: biologisk, kognitiv, sosial-, personlighets- og utviklingspsykologi. Vi tilbyr profesjonsstudium i psykologi og studier innenfor læring og arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi har også tre poliklinikker der vi behandler pasienter som en del av profesjonsutdanningen. Institutt for psykologi er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

 

Sektor
Offentlig
Sted
Dragvoll, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Lærer/Lektor

Annonseinformasjon

FINN-kode 274019093
Sist endret 22. sep. 2022 14:05

Rapporter annonse