Utløpt

Har du lyst på en spennende jobb som rovviltkontakt?

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
Rovviltkontakt Alta
Frist
12.11.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Stillinger som rovviltkontakt, fast ansatt på tilkalling i Statens naturoppsyn (SNO), er spennende deltidsstillinger som gir mulighet for å jobbe i felt med innsamling av viktige data som har stor betydning for forvaltningen av store rovdyr. Stillingene er knyttet til en eller flere kommuner og du må ha god lokalkunnskap.

Det er viktig at rovviltkontakten kan løse oppgavene i god kontakt og dialog med beitebrukere og lokalsamfunn for øvrig. Rovviltkontakten utfører oppgaver på de arbeidsområder og i det geografiske området som bestemmes av den fagansvarlige for rovvilt i lokalt SNO. Oppgavene løses i tråd med fastsatte instrukser og for øvrig på den måte og i den prioritet som bestemmes av SNO.

Arbeidet som lokal rovviltkontakt er et bierverv eller bistilling til annen hovedinntekt. Arbeidet er utpreget selvstendig og arbeidstiden vil være hendelsesstyrt, varierende og avhengig av behov. Det understrekes at den enkelte arbeidstaker selv må påse at den samlede arbeidsbelastning i hovedbeskjeftigelsen og i arbeidet som rovviltkontakt ikke overstiger hva som er forsvarlig.

Det tilligger ikke naturoppsynsmyndighet i rollen som rovviltkontakt. Arbeidsoppgaven betinger god rolle- og aktørforståelse, og at arbeidsgivers policy og HMS-reglement innenfor berørte arbeidsområder og oppgaver følges. Rovviltkontakten plikter å delta på kurs og andre kompetansehevende tiltak i regi av SNO.


Stillingens hovedansvarsområder
 • gjennomføre skadedokumentasjon i felt ved mistanke om rovviltskader på husdyr og tamrein
 • kontrollere tilfeldige meldinger om rovvilt, som har prioritet for registrering ihht overvåkingsprogrammet for rovvilt
 • kvalitetssikre og rapportere innsamlede faglige data ihht instrukser
 • planlegge og organisere eget feltarbeidsområde innenfor gjeldende instruksverk og retningslinjer
 • egenadministrasjon innenfor timelister og reiseregninger mv.
 • avlaste kollega innen ansvarsområder ved behov
 • bistå ved opplæring av nytilsatte rovviltkontakter
 • kontakt med lokale beitebrukere, berørte kommuner, grunneiere, lokale samarbeidsparter, interesseorganisasjoner og publikum
 • informasjons- og representasjonsoppgaver for SNO ved behov

Arbeidsoppgavene er hendelsesstyrt og krever mulighet for stor fleksibilitet mht planlegging og gjennomføring. Du må påregne bruk av egen bil, og det kan være aktuelt med bruk av egen snøskuter og tilhenger. Bruk dekkes etter statens satser.

Rovviltkontakten kan ved behov bli forespurt om oppdrag utenfor kjernefunksjonen.

Hovedgeografi for disse stillingene er i Alta.


Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • det stilles ingen krav til formell utdanning, men det kreves god generell feltkompetanse og erfaring fra selvstendig arbeid
 • kompetanse innen fagområdet, samt felterfaring fra rovviltarbeid tillegges vekt
 • det kreves god lokalkunnskap i arbeidsområdet, og det forventes at du har fast tilhold i området
 • innsikt og kunnskap om rovviltforvaltning generelt og SNOs virksomhet spesielt tillegges vekt
 • alminnelig gode kunnskaper om bruk av dataverktøy og gode kunnskaper om bruk av GPS er en fordel
 • erfaring fra samarbeid innenfor beitenæring/ -organisasjoner tillegges vekt
 • god evne til positiv relasjons- og tillitsbygging mot berørte brukergrupper er nødvendig

Søkere må ha godt omdømme i lokalt arbeidsområde og god vandel. Det vil bli innhentet referanser på aktuelle søkere fra kommuner og lokal beitenæring.


Vi tilbyr
 • fast stilling på tilkalling, normalt inntil 300 timer pr. år
 • stilling som tekniker og med lønn på for tiden kr 205,90 pr. time (Statens lønnsregulativ)
 • opplæring i arbeidsgiver sin policy, metoder og HMS-reglement

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er regionalt fagansvarlig i SNO, Magne Asheim, tlf. 92 26 44 07 eller e-post magne.asheim@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Last opp dine vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 70-2021 SRD

Søknadsfrist: 12. november 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/).

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine rundt 60 lokalkontor.

SNO er Miljødirektoratets feltapparat.

 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Alta, 9515 Alta
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Annet,
Biolog
Følg firma
1447 følger dette firmaet

Alta, 9515 Alta

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 236196821
Sist endret 2. nov. 2021 11:11

Rapporter annonse