Utløpt

Rosendal Teater søker åpen og visjonær teatersjef

Arbeidsgiver
Rosendal Teater
Stillingstittel
Teatersjef - kunstnerisk og daglig leder
Frist
15.03.2020
Ansettelsesform
Fast

English text, see below:

Krav til erfaring / kvalifikasjoner:

Som teatersjef ved Rosendal Teater blir du øverste leder for et hus som rommer både kulturarrangementer og en kafé vi driver selv, i tillegg til vår kjernevirksomhet med formidling og produksjon av nyskapende scenekunst. Du er daglig leder for dine medarbeidere, og pådriver i det som fortsatt er en etableringsfase i nye lokaler for teateret. Det forventes derfor at du har erfaring med et bredt spenn i ansvar og oppgaver. Vi ønsker oss kandidater som:

 1. Har en tydelig kunstnerisk visjon fundert i solid teaterfaglig kompetanse, og en tydelig orientering inn mot samtidsfeltet innenfor teater og scenekunst
 2. Har dokumentert kompetanse og erfaring innen organisasjon og ledelse
 3. Viser god kjennskap til og har erfaring med kulturpolitiske prosesser, som søknads- og nettverksarbeid
 4. Har god praktisk forståelse for både økonomiske og strategiske perspektiver
 5. Evner å ha et helhetlig perspektiv på hva Rosendal Teater er og bør inneholde nå og i fremtida, samt være åpen ovenfor potensielle muligheter til å utvikle feltet og sette i gang nye samarbeid

Personlige egenskaper:
I valget av ny teatersjef vil personlige egenskaper veie tungt. Vi vektlegger personlig og faglig integritet, og det er viktig at du tør å utfordre både internt og eksternt. Vi er på utkikk etter deg som er:

 • kreativ og visjonær i tenkning og tilnærming
 • modig i dine valg
 • varm i møte med dine medmennesker
 • utadvendt og komfortabel med å være et tydelig ansikt både innad og utad
 • relasjonell, åpen og inkluderende - for ulike typer mennesker og institusjoner
 • en spiss for laget – og en lagspiller - på samme tid
 • strukturert, og som mestrer å balansere ambisjoner og strategi med praktisk realisme, planlegging og gjennomføring
 • en gartner som trives og lykkes med å dyrke frem, ta vare på og utvikle Rosendal Teater som hus og som organisasjon

Arbeidssted:
Trondheim
*Men det må likevel påberegnes noe reisevirksomhet i kunstnerisk øyemed

Ansettelsesform:
Åremål

Mer utfyllende om arbeidsgiver:

Rosendal har alltid vært litt på sida, både i sjel og beliggenhet. Teaterhuset Avant Garden ble etablert i 1984 og tok Rosendal Teaters navn da vi flyttet inn i det trønderske signalbygget i 2019. Det kommer med et ansvar. Siden bygget ble reist i 1921 har det vært et sted for sterke opplevelser.

Rosendal Teater skal vise internasjonal, nasjonal og lokal scenekunst og huse aktiviteter for store og små. Med tre scener, publikumsområder i foajé og på mesanin samt spisested og bar i Rosendal kafé har teateret gode fasiliteter for å skape spennende møter mellom kunst og folk. Vi deler dessuten kontorfellesskap med DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge. Målet vårt er at vi skal være et fritt rom for kunstnere til å eksperimentere og for publikum til å reflektere.

Rosendal Teater har et hovedprogram av forestillinger som forsøker å favne alle de uttrykkene teater kan ha og alt det scenekunst kan være i samtida vår. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å utvikle sideprogram som favner flere og nye publikumsgrupper. Siden åpningen i august i fjor har alt fra jazzkonserter til barnearrangementer og debatter blitt arrangert på Rosendal. Mulighetene er mange, og ny teatersjef får en unik mulighet til å være med å forme Rosendal Teater i etableringsfasen.

Praktiske opplysninger:

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med følgende personer:

Patrick Gjønnes +47 410 42 063, Partner og leder i Visindi

Ottar Michelsen: +47 915 55 983, Styreleder for Rosendal Teater

For spørsmål relatert til det kunstneriske ved stillingen, ta kontakt med kuraterende dramaturg og ansattrepresentant: Guro Hustad Stugu: 48298465

Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Rosendal Teater i den innledende fase.

---

Rosendal Teater is seeking open and visionary theatre Manager

Theatre Manager – artistic and managing director

Application deadline: 15th of March

Type of contract: Fixed term

Requirements for experience / qualifications:

As theatre manager at Rosendal Teater, you would be the head of a house that hosts cultural events and a café that we run ourselves, in addition to our core activities of presenting and producing innovative contemporary performing arts. You are the managing director for your staff, and you are a driving force for a theatre, which is still in an establishment phase in new premises. It is therefore expected that you have experience with a wide range of responsibilities and tasks. We want candidates who:

 • Have a clear artistic vision grounded in solid theatrical expertise, and a clear orientation towards the contemporary field of theatre and performing arts
 • Have expertise and experience in business administration and management
 • Have knowledge of and/or experience with cultural political processes, such as funding applications and networking
 • Have a practical understanding for both economic and strategic perspectives
 • Have a holistic perspective on what Rosendal Teater is and should contain, now and in the future, and ability to show openness to potential opportunities to developing the field and initiate new collaborations.

 

Personal characteristics:

In choosing a new theatre manager, personal qualities will weigh heavily. We emphasise personal and professional integrity, and it is important that you dare to challenge, both internally and externally. We are looking for you who is:

 • creative and visionary in your thinking and approach
 • brave in your choices
 • warm in your approach to others
 • outgoing and comfortable with being the face of the organisation, both internally and externally
 • relational, open and inclusive - for different types of people and institutions
 • a striker for the team - and a team player - at the same time
 • structured, and able to balance ambitions and strategy with practical realism, planning and implementation
 • a gardener who thrives and succeeds with the growing, preserving and developing Rosendal Teater as a house and as an organisation

Workplace:
Trondheim
* However, some travel activity for artistic purposes must be expected

More about the employer:

Rosendal has always been a bit to the side, both in soul and location. Teaterhuset Avant Garden was established in 1984 and took Rosendal Teater's name when we moved into the Trønder signal building in 2019. It comes with a responsibility. Since the building was erected in 1921, it has been a place for strong experiences.

Rosendal Teater will present international, national and local performing arts, and house activities for young and old. With three stages, audience areas in foyer and mezzanine, as well as eatery and bar in Rosendal café, the theatre has good facilities for creating exciting meetings between art and people. We also share our office space with DansiT - Centre for Dance in Trondheim and Mid-Norway. Our goal is to be a free space for artists to experiment and for the audience to reflect.

Rosendal Teater has a main programme of performances that try to embrace all the expressions theatre can have, and all that performing arts can be in our contemporary society. In addition, we are constantly working to develop a side programme that embraces more and new audience groups. Since opening last August, everything from jazz concerts to children's events and debates has been organised at Rosendal. There are many opportunities, and the new theatre manager will have a unique opportunity to help shape Rosendal Teater during the establishment phase.

Practical information:

For questions about the position, contact the following people:

Patrick Gjønnes +47 410 42 063, Partner and Manager of Visindi

Ottar Michelsen: +47 915 55 983, Chairman of Rosendal Teater

For questions regarding the artistic part of the position, contact the curating dramaturge and employee representative: Guro Hustad Stugu: +47 482 98 465

All enquiries to Visindi are treated confidentially.

 

 

 

 

Om arbeidsgiveren

English text, see below:
Rosendal Teater er et rendyrket programmerende og co-produserende hus for samtidas internasjonale scenekunst. Vi er her for å utfordre det etablerte. Vi presenterer scenekunst og kunstnere fra innland og utland og har også et lokalt perspektiv både når vi programmerer og lager andre aktiviteter på Rosendal Teater. Etter vår første og vellykkede sesong i et splitter nytt, gammelt signaturbygg søker vi nå ny teatersjef. Er du hen som evner å bygge videre på de sterke kunst- og kulturopplevelsene, mangfoldet og det unike fellesskapet Rosendal Teater ønsker å gi publikum?

---
Rosendal Teater is a programming and co-producing house for contemporary international performing arts. We are here to challenge the established. We present performing art and artists from Norway and abroad, we also keep a local perspective both in programming and when planning other activities. After our first and successful season in a brand new, old signature building, we are now seeking a new theatre manager. Are you capable of building on the strong artistic and cultural experiences, the diversity and the unique community Rosendal Teater wants to give the audience?

Nettverk
Facebook
Sektor
Privat
Lederkategori
Leder
Sted
Innherredsveien 73, 7043 Trondheim
Bransje
Kunst og kultur
Stillingsfunksjon
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Patrick Gjønnes
Stillingstittel
Partner
Telefon
410 42 063
Kontaktperson
Ottar Michelsen
Stillingstittel
Styreleder for Rosendal Teater
Telefon
915 55 983
Følg firma
511 følger dette firmaet

Innherredsveien 73, 7043 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 170318398
Sist endret 18. feb. 2020 14:11

Rapporter annonse