Sykehusprest / sykehusdiakon

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Sykehusprest / sykehusdiakon
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Preste- og samtaletjenesten ivaretar sykehusets psykososiale akuttberedskap døgnet rundt. Tjenesten er en integrert del av helseforetakets helhetlige tilbud og består av fem sykehusprester, en muslimsk kulturkonsulent og en sykehushumanist.

Preste- og samtaletjenesten er en livssynsåpen tjeneste, og tjenestens tilbud er åpent for alle uavhengig av religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Vi har ansvar for alle St. Olavs enheter og arbeidssted vil hovedsakelig være sykehuset på Øya og Østmarka.


Arbeidsoppgaver

 • Samtaler med pasienter og pårørende
 • Veiledning, refleksjon, undervisning og samtaler med ansatte
 • Bidra til fagutvikling innen teologi og diakoni
 • Bidra til felles utvikling av Preste- og samtaletjenestens tilbud i sykehuset
 • Gjennomføre og utvikle ritualer
 • Deltakelse i hjemmebasert vaktordning med responstid på 30 minutter, som per nå er hver 5. uke

Kvalifikasjoner

 • Teologisk embetseksamen / master i diakoni eller annen relevant utdanning på masternivå
 • Vigslet til prest / diakon i Den norske kirke eller tilsvarende innenfor annet kirkesamfunn
 • Spesialistkompetanse for sykehusprester eller tilsvarende, eller være villig til å skaffe seg slik kompetanse
 • Bred kompetanse i tros- og livssynsfeltet
 • Erfaring fra samtalepraksis
 • Erfaring fra sorg- og krisearbeid
 • Undervisnings- og veiledningskompetanse er en fordel
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid innen rus og psykiatri

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må:

 • Kunne arbeide selvstendig
 • Ha gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner
 • Ha evnen til å tilpasse seg ulike situasjoner og behov hos pasienter og pårørende
 • Være fleksibel
 • Dele Preste- og samtaletjenestens verdigrunnlag

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeids- og fagmiljø
 • Mulighet til å være med å forme Preste- og samtaletjenestens livssynsåpne profil
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende overenskomster

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no


Mangfoldserklæring 

Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 


St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  
Gellievoetebæjhkoehtimmie 


Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Sted
Harald Hardrådes gate 14, 7030 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg,
Kirke og menighet
Stillingsfunksjon
Prest
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Prest, Diakon, Sykehus, Stolav

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingvild K. Hammernes
Stillingstittel
Hovedprest / Seksjonsleder Preste- og samtaletjenesten
Telefon
95 80 09 76
Følg firma
973 følger dette firmaet

Harald Hardrådes gate 14, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 353268847
Sist endret 16. mai 2024 09:01

Rapporter annonse