Spennende stilling som Økonomirådgiver i Kirurgisk klinikk

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Økonomirådgiver
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Er du interessert i å bli kjent med en spennende bransje og lære mye nytt om økonomi og drift av et moderne Universitetssykehus? Da har vi stillingen for deg!

Det er ledig fast stilling som økonomirådgiver ved Kirurgisk klinikk.
Kirurgisk klinikk er en av sykehusets største klinikker, med ca. 800 ansatte og et budsjett på ca. 1 milliard kr. Klinikken består av seks seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi.

Stillingen som økonomirådgiver har hovedansvar for økonomistyring, budsjettarbeid, rapportering og økonomirådgivning på klinikken, og samarbeider tett med andre nøkkelpersoner i klinikken og ellers på sykehuset. Stillingen rapporterer til klinikksjef.

Vi søker en erfaren medarbeider som jobber proaktivt, systematisk og strukturert. Vi ønsker at du er dyktig både strategisk og operativt. Du må kommunisere godt med klinisk og administrativt personell.

Klinikken har arbeidssted både Trondheim og på Orkdal.


Arbeidsoppgaver

 • Budsjettarbeid og utarbeidelse av prognoser
 • Oppfølging av regnskap mot budsjett
 • Oppfølging av aktivitet mot plan
 • Bistå med kvalitetssikring av inntekter
 • Anvisning av inngående faktura
 • Månedlig avslutning av regnskap og utarbeidelse av statusrapport
 • Initiere og delta i forbedringsprosjekt
 • Kvalitetsforbedring av økonomimodell og økonomistyring
 • Rådgivning i økonomisaker for klinikkens ledelse og øvrige medarbeidere
 • Bidra med økonomiske analyser (for eksempel økonomiske konsekvensutredninger, kost/nytte-analyser, analyse av sammenhenger mellom økonomi og aktivitet)
 • Bidra til effektiv ressursbruk innen tilgjengelige rammer

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi og administrasjon
 • Erfaring fra økonomistyring av større virksomheter
 • Erfaring fra økonomistyring av sykehus er en fordel, men ingen forutsetning
 • Gode it-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Godt humør, positiv holdning og god stayerevne
 • Selvstendig, initiativrik og evne til å ta ansvar
 • Evne til å takle stort arbeidspress i perioder
 • Pliktoppfyllende og løsningsorientert med god gjennomføringsevne
 • Relasjonsbygger med gode samarbeidsegenskaper
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt pedagogiske evner

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling og lønn etter avtale
 • Svært god offentlig pensjonsordning i KLP, herunder gode bank- og forsikringsordninger
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø i klinikksjefens stab

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no


Mangfoldserklæring 

Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 


St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  
Gellievoetebæjhkoehtimmie 


Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Sted
Harald Hardrådes gt. 14, 7030 Trondheim
Bransje
Økonomi og regnskap,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering,
Kontor og administrasjon,
Rådgivning
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Økonomi, Økonomirådgiver, Rådgivning, Trondheim, St Olavs

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Torbjørn Dahl
Stillingstittel
Klinikksjef
Telefon
72 82 80 24
Følg firma
976 følger dette firmaet

Harald Hardrådes gt. 14, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 353189032
Sist endret 15. mai 2024 14:22

Rapporter annonse