Inaktiv

Seksjonsleder

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Seksjonsleder
Frist
06.05.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Har du lyst på en spennende lederoppgave innen akutt og mottaksmedisin?

Vi har ledig stilling som seksjonsleder ved vår observasjonspost Akutt 24. Vi søker etter en innovativ leder for sykepleiere og helsefagarbeidere, som vil være med på drift og utvikling av Akutten, for åfinne gode løsninger for ansatte og pasienter.

St. Olavs hospital HF er et av Norges største akuttsykehus. Akutten ivaretar mottak og primærbehandling av pasienter som trenger øyeblikkelig- hjelp innleggelse innfor det somatiske fagområdet. Avdelingen tar årlig imot ca. 26 000 pasienter.

Avdelingen består av Akuttmottak, Akutt 24 og Akuttpoliklinikk. Sykepleiere og helsefagarbeidere i avdelingen rullerer mellom enhetene. I tillegg har Akutten 10 overleger og 7 leger i spesialisering innen spesialiteten akutt og mottaksmedisin.

Om de ulike enhetene:
Akuttmottaket:Vurdering og primærbehandling av øyeblikkelig hjelp-pasienter som har behov for vurdering av spesialist eller innleggelse i sykehus innenfor de fleste fagområder.

Akuttpoliklinikk: Diagnostikk/ avklaring og primærbehandling av øyeblikkelig hjelp-pasienter som antas å være kortvarig- inntil 5 timer.

Akutt 24:Diagnostikk/avklaring til pasienter innenfor de medisinske og kirurgiske fag, der behovet for innleggelser er usikkert, eller antas å være kortvarig - inntil 24 timer.

Som seksjonsleder må du være opptatt av god personalledelse, kunne bygge faglig stolthet og bidra til fremtidsrettet utvikling av vår drift. Du vil også som seksjonsleder være med å prege lederteamets utvikling og skape en spennende arbeidsplass.

Som seksjonsleder må du bidrar til videreutvikling av et godt arbeidsmiljø gjennom å legge til rette for ansattes medbestemmelse, ivaretar oppfølging av kvalitetsmål, oppfølging og håndtering av avvik, gjennomfører personalsamtaler og medarbeidersamtaler, oppfølging av sykemeldte, oppfølging av nyansatte og håndtering av evt. uoverensstemmelser.


Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse og drift av Akutten.
 • Personalansvar for helsefagarbeider og sykepleiere.
 • Deltar i avdelingens lederteam.
 • Utvikle Akutten i henhold til lokale, regionale og nasjonale føringer.
 • Samarbeide med tillitsvalgte og stimulere til gode samarbeidsrelasjoner med hele virksomheten.
 • Samhandling og utvikling av en god arbeidskultur.
 • Sørge for god ressursstyring.
 • HMS-, kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid.
 • Medansvarlig for avdelingens opplæring, fagutvikling, drift og økonomi.
 • Bemanningsplanlegging.
 • Ansvar for dedikerte oppgaver, både faste og prosjektbasert.

  Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som sykepleier.
  • Lederutdanning fra universitet eller høyskole er ønskelig. Søkere uten formell lederutdanning-/kompetanse må forplikte seg til å gjennomføre lederopplæring.
  • Ledererfaring med personalansvar er ønskelig.
  • Relevant helsefaglig utdanning.
  • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk.
  • God kjennskap til sykehusdrift og den akuttmedisinske kjede.
  • Personlig egnethet vektlegges.

  Personlige egenskaper

  • Tydelig og strukturert.
  • Fleksibel, positiv og proaktiv.
  • Gode kommunikasjonsferdigheter.
  • Nytenkende og endringsvillig.
  • Evne til å håndtere flere parallelle prosesser.
  • Relasjonsbygger med gode samarbeidsevner.
  • Pliktoppfyllende og løsningsorientert med god gjennomføringsevne.
  • Evne å skape godt samarbeidsklima.

  Vi tilbyr

  • En avdeling med faglige utfordringer, høyt arbeidstempo, godt arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere.
  • Internt opplæringsprogram for nye ledere.
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
  • Lønn etter gjeldene avtale.

  Om arbeidsgiveren


  St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
  Mangfoldserklæring 
  Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
  St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


  Gellievoetebæjhkoehtimmie 
  Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim
  Bransje
  Helse og omsorg
  Stillingsfunksjon
  Sykepleier,
  Ledelse
  Arbeidsspråk
  Norsk

  Nøkkelord

  sykepleie, ledelse

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson
  Christoffer Strøm
  Stillingstittel
  Avdelingssjef
  Telefon
  95 72 56 20
  Følg firma
  971 følger dette firmaet

  Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 348660260
  Sist endret 7. mai 2024 00:00

  Rapporter annonse