Inaktiv

Nyutdannet sykepleier eller sykepleiestudent/med.stud? Søk spennende  sommerjobb på Kreftklinikken

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Ferievikarer 2024
Frist
30.04.2024
Ansettelsesform
Sommer/Sesong
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset iTrondheim -er ett avtre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert medFakultet for medisin og helsevitenskapved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på10,8 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes påwww.stolav.no.

Klinikkener for tiden organisert i fire avdelinger (avd. leger, sykepleie, undervisning/forskning og stråleterapi) med virksomhet på Øya og i Orkdal. Vi er ca. 260 ansatte.

Kreftpasienten i fokus!

Kreftklinikken søker engasjerte sykepleiere/nyutdannede sykepleiere som har lyst til å bli med i et flott team av dyktige sykepleiere under sommerferieavviklingen vår. Du vil få ta del i mange ulike oppgaver og prosedyrer rundt behandling og pleie av våre pasienter. Du vil oppleve faglige utfordringer og vekst uavhengig av hvilken seksjon du jobber på.Vi samarbeider veldig godt på tvers av seksjonene i avdelingen, dette gjør oss trygge og sterke.

Sommerjobb tilbys primært ved en av våre 2 sengeposter med arbeid 2. hver helg.Erfarne sykepleiere kan også bli vurdert til poliklinisk arbeid.

Kreft sengepost har 24 senger, og her foregår utredning og behandling. Pasientene kan være innlagt på grunn av pågående behandling, kjemoterapi eller stråling, ellerpå grunn av symptomlindring av ulike symptomer eller plager som kreftbehandlingen har påført dem. Ved Seksjon lindrende behandling har vi 12 senger og egen poliklinikk bestående av et palliativ team. Hovedfokus her er på symptomlindring. Noen pasienter er i parallelt løp, det vil si at de fortsatt får tumorrettet behandling.


Vi ser etter ferievikarersom ønsker å gjøre en forskjell for vår pasientgruppe sammen med oss i sommer.
Det er en fordel om du kan jobbe hele sommerperioden fra og med uke 26 til og med uke 33. Er det vanskelig å kunne jobbe hele perioden ønsker vi at du spesifiserer i søknaden når du kan jobbe, og om du eventuelt ønsker å jobbe natt.Søknadene vil bli behandlet fortløpende opp mot søknadsfristen.


Arbeidsoppgaver

Sykepleierens hovedoppgaver

 • Sykepleieren ivaretar først og fremst det totale sykepleiefaglige ansvaret for pasienten, som blant annet innebærer:
 • Stell og pleie av pasienter
 • Kost og ernæring oppfølging
 • Medikamentansvar. Vi bruker ofte ulike pumper til å administrere medikamenter, og du vil bli en erfaren sykepleier i håndtering av medisinskteknisk utstyr
 • Visitt med for- og etterarbeid
 • Et klinisk blikk, for god observasjon, vurderinger, intervensjon og dokumentasjon
 • Samarbeid mellom ulike faggrupper, pasient og pårørende
 • Samarbeid med andre klinikker, samt primærhelsetjenesten
 • I tillegg forventer vi at alle tar et ansvar for de oppgaver som dukker opp fortløpende i hverdagen

Pleieassistenens hovedoppgaver

 • Tilrettelegging, stell og pleie av pasienter
 • Kost og ernæring oppfølging av pasienter
 • Mobilisering av pasienter
 • Daglige gjøremål i avdelingen
 • Samarbeid tett med sykepleiere, leger og tverrfagligheten i avdelingen
 • Kjennskap og bruk av medisinsk teknisk utstyr tilpasset ditt faglige nivå
 • Samarbeid med andre klinikker og primærhelsetjenesten
 • Klinisk blikk ut i fra ditt faglige nivå, rapportering til sykepleier og lege
 • Dokumentasjon
 • Tett pasient og pårørende arbeid, psykososial støtte
 • I tillegg forventer vi at alle tar et ansvar for de oppgaver som dukker opp fortløpende i hverdagen


Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsefagarbeider/ helsefaglig student, minimum gjennomført 1 år
 • Erfaring med stell og pleie, for eksempel fullført første praksisperiode under relevant utdanning / gjennomført pleiekurs for medisinstudenter
 • Beherske norsk/nordisk – muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagområdet
 • Selvstendig og initiativrik
 • Kunne arbeide i team og være fleksibel
 • Både faglige og personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Opplæring tilpasset den aktuelle seksjon
 • Et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø, med høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaler
 • Offentlige pensjonsordninger og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
8
Sted
Prinsesse Kristinas gate 1, 7030 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Kreft/onkologi
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Onkologi, ferievikariat

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Marianne Brox
Stillingstittel
Avdelingssjef
Telefon
72 82 14 94
Følg firma
973 følger dette firmaet

Prinsesse Kristinas gate 1, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 347913719
Sist endret 1. mai 2024 00:00

Rapporter annonse