Utløpt

Ferievikariat for 4. års medisinstudenter, poliklinikk.

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Ferievikariater for 4. års medisinstudenter
Frist
30.04.2024
Ansettelsesform
Sommer/Sesong
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Klinikken er for tiden organisert med to sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. Kreftklinikken ønsker å satse på og videreutvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset, i tett samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU. Det legges stor vekt på å delta i kliniske studier. Undervisning på St. Olavs Hospital og i helseregionen er sentrale oppgaver for klinikken.

Ved våre poliklinikk/dagenhet foregår utredning, pleie ogbehandling av kreftpasienter. Vi tilbyr kjemoterapi, hormonbehandling og symptombehandling i alle faser av sykdomsforløpet.Det er viktig at de som ansettes er fleksible, har godt humør og kan ta et tak der behovet er størst! Vi har et veldig godt samarbeid på avdelingen som gjør oss trygge og sterke sammen. Hos oss er du aldri alene.

Ved vår poliklinikk har vi følgende stillinger ledig:

 • 4 x 100 % ferievikariat for 4. års medisinstudenter, dagstilling

Vi trenger medisinstudenter både ved vår poliklinikk på Øya og på Orkdal.

Du vil bli ansatt ved en av våre cytostatika enheter. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være administrering av intravenøs cytostatika til kreftpasienter, men noe annet poliklinisk arbeid må også kunne forventes. Du må være tilgjengelig for arbeid i hele perioden 19.06.23-20.08.23.Søknadene vil bli behandlet fortløpende opp mot søknadsfristen.

Vi ber om at relevante attester og vitnemål legges ved søknaden. Oppgiminst to referansepersoner.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og pleie av kreftpasienter
 • Undervisning/veiledning av helsepersonell, studenter og pasienter/pårørende
 • Samarbeid mellom de ulike faggrupper, pasient og pårørende
 • Samarbeid med andre klinikker, samt primærhelsetjenesten
 • I tillegg forventer vi at alle tar et ansvar for de oppgaver som dukker opp fortløpende i hverdagen

Kvalifikasjoner

 • Fullført 4. året ved medisin studiet
 • Erfaring fra kreftomsorg eller annen relevant erfaring er ønsket
 • Erfaring med intravenøse infusjoner er ønskelig
 • Erfaring fra poliklinikk er ønsket
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig (ev svensk/dansk)

Personlige egenskaper

Ved Kreftklinikken har vi som mål å arbeide helhetlig. I en hektisk hverdag er det viktig at du er fleksibel, har godt humør og kan ta et tak der behovet er størst. Vi har et veldig godt samarbeid på avdelingen som gjør oss trygge og sterke sammen. Hvis du i tillegg har interesse for kreftfaget tror vi du vil passe godt inn hos oss.
Du må forstå betydningen av, samt ha en fremtidsrettet holdning til digital kompetanse.

Vi tilbyr

 • 1 ukers opplæring med mulighet for tilpasning
 • Intensivt cytostatikakurs
 • Et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø, med høyt faglig nivå.
 • Lønn som sykepleier
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Prinsesse Kristinas gate 1, 7030 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege / Kreft/onkologi
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Onkologi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tone Inga Braseth
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
41 66 61 81
Kontaktperson
Ingrid Samskott Bakk
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
91 37 66 79
Følg firma
976 følger dette firmaet

Prinsesse Kristinas gate 1, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 347911204
Sist endret 22. mai 2024 14:29

Rapporter annonse