Utløpt

Helsefaglig sjef

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Helsefaglig sjef
Frist
28.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

St. Olavs hospital søker etter ny Helsefaglig sjef.

Etter organisatorisk endring av Fagavdelingen vil det bli etablert fire enheter som er organisatorisk plassert mellom fagdirektør og dagens seksjoner. Dette omfatter områdene innovasjon, utdanning, medisinsk fag og helsefag.

Helsetjenesten er i kontinuerlig omstilling. I de kommende årene vil demografiske endringer med en økende andel eldre, begrensninger i tilgang på helsepersonell og økonomi utfordre spesialisthelsetjenesten. For å kunne opprettholde dagens kvalitet på tjenestene er vi avhengig av en optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Videreføring av sykehusets innovasjonsprogram med fokus på tjenesteinnovasjon, kompetansesammensetting, rekruttering og digitalisering er sentralt. Ny organisering av dagens fagavdeling ved St. Olavs hospital gjør oss bedre i stand til sammen å finne de beste løsningene og å omstille oss til det beste for pasienter og ansatte.

Helsefaglig sjef skal sammen med Medisinsk fagsjef ha et overordnet fokus på drift av sykehuset. Helsefaglig sjef vil ha en overordnet rolle inn mot sykepleietjenesten i klinikkene og i sykehusovergripende helsefaglige problemstillinger og prosjekter. Helsefaglig sjef vil ha et overordnet ansvar for Helsefagavdelingen.


Myndighets-, ansvars- og arbeidsområde

 • Myndighetsområde delegeres av Fagdirektør
 • Helsefaglig sjef vil ha et overordnet ansvar for Helsefagavdelingen. I dette ligger resultat og driftsansvar innenfor gitte rammer, herunder fag-, personal- og budsjettansvar
 • Sammen med medisinsk fagsjef ha et overordnet fokus på drift av sykehuset
 • Overordnet ansvar i arbeidet med sykehusovergripende helsefaglige problemstillinger
 • Ansvar i forbindelse med utviklingog gjennomføring av sykehusovergripende prosjekter
 • Legge til rette for strategisk og organisatorisk utvikling av helseforetaket
 • Bidra til samarbeid på tvers av sykehuset
 • I samarbeid med utdanningssjeflegge til rette for sykepleierutdanningen, videreutdanning og helserelaterte fagutdanninger ved St. Olavs hospital
 • Bidra til samarbeid og teambygging på tvers av enhetene

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med utdanning på mastergradnivå
 • Kompetanse og erfaring innen ledelse- og organisasjonsutvikling
 • Betydelig erfaring fra klinisk arbeid og drift i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra utviklings- og kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Skal være tydelig, selvstendig og ha sterk beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Evne til teambygging, både med interne og eksterne relasjoner
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerpå tvers av organisatorisk enhet og profesjon
 • Erfaring med involvering av tillitsvalgte og verneombud

Personlige egenskaper

Evne til å organisere og koordinere en kompleks virksomhet

 • Proaktiv, selvstendig og handlekraftig
 • Evne til å jobbe operativt og strategisk
 • Tydelig, selvstendig og ha sterk beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Er fleksibel og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Muligheten for å bidra til utvikling av St. Olavs hospital
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Med jobben følger en av Norges beste pensjonsordninger,offentlig tjenestepensjon

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Sted
Harald Hardrådes gt. 12, 7030 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier,
Ledelse
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Ledelse, Fagleder, Sykepleier, Sykehus, Trondheim

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Birger Henning Endreseth
Stillingstittel
Fagdirektør
Følg firma
976 følger dette firmaet

Harald Hardrådes gt. 12, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 347639380
Sist endret 20. mai 2024 17:12

Rapporter annonse