Inaktiv

Nyopprettet stilling som Utdanningssjef

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Utdanningssjef
Frist
28.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

St. Olavs hospital søker nå etter Utdanningssjef til nyopprettet stilling.

Etter organisatorisk endring av Fagavdelingen vil det bli etablert fire enheter som er organisatorisk plassert mellom fagdirektør og dagens seksjoner. Dette omfatter områdene innovasjon, utdanning, medisinsk fag og helsefag.

Helsetjenesten er i kontinuerlig omstilling. I de kommende årene vil demografiske endringer med en økende andel eldre, begrensninger i tilgang på helsepersonell og økonomi utfordre spesialisthelsetjenesten. For å kunne opprettholde dagens kvalitet på tjenestene er vi avhengig av en optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Videreføring av sykehusets innovasjonsprogram med fokus på tjenesteinnovasjon, kompetansesammensetting, rekruttering og digitalisering er sentralt. Ny organisering av dagens fagavdeling ved St. Olavs hospital gjør oss bedre i stand til sammen å finne de beste løsningene og å omstille oss til det beste for pasienter og ansatte.

Utdanningssjefen vil ha et overordnet ansvar for utdanning ved St. Olavs hospital. Dette gjelder spesialistutdanning av leger (inkludert LIS 1 utdanningen), sykepleieutdanningen (bachelor og videreutdanning), fagutdanninger og utdanning innen andre helserelaterte studier ved NTNU. Videre vil utdanningssjefen ha en sentral rolle i forhold til kontinuerlig kompetanseutvikling hos ansatte ved St. Olavs hospital. På sikt planlegges organisatorisk flytting av Medisinsk simulator senter til utdanningssjefens portefølje.


Myndighets-, ansvars- og arbeidsområde

 • Myndighetsområde delegeres av Fagdirektør
 • Lederansvar for Utdanningsavdelingen. I dette ligger resultat og driftsansvar innenfor gitte rammer, herunder fag-, personal- og budsjettansvar.
 • Overordnet ansvar for spesialistutdanningen av leger, inkludert LIS 1 utdanningen ved St. Olavs hospital
 • Ansvar for helserelaterte utdanninger og kontinuerlig kompetanseutvikling hos ansatte ved St. Olavs hospital
 • Overordnet ansvar for samhandling med NTNU og oppfølging av sykepleieutdanningen (bachelor- og masterutdanning) ved St. Olavs hospital
 • Overordnet ansvar for samhandling med utdanningsinstitusjonene og oppfølging av helserelaterte fagutdanninger ved St. Olavs hospital
 • Overordnet ansvar for utdanningsrelatert simuleringsaktivitet ved St. Olavs hospital
 • Være delaktig i samarbeid og teambygging på tvers av enhetene organisert under Fagdirektør
 • Bidra til samarbeid på tvers av sykehuset
 • Samarbeid og nettverksbygging knyttet til utdanning og kompetanse i regionen

Kvalifikasjoner

 • Helserelatert utdanning på masternivå
 • Akademisk kompetanse på PhD-nivå er ønskelig
 • Bred erfaring fra ledelse av utdanningsvirksomhet i spesialisthelsetjenesten
 • Kompetanse og erfaring fra virksomhet i universitet og høyskolesektoren
 • Kompetanse og erfaring fra klinisk arbeide og drift i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra ledelse, utviklings- og kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Motivasjon for endringsledelse i en kunnskapsorganisasjon, i skjæringspunktet mellom utdanning og klinisk virksomhet
 • Har evne til nytenkning, omstilling, strategisk og organisatorisk utvikling
 • Er fleksibel og løsningsorientert med evne til teambygging, både med interne og eksterne relasjoner
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være tydelig og ha sterk beslutnings- og gjennomføringsevne

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner på tvers av organisatorisk enhet og profesjon
 • Evne til å organisere og koordinere en kompleks virksomhet
 • Proaktiv, selvstendig og handlekraftig
 • Evne til å jobbe operativt og strategisk

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Muligheten for å bidra til utvikling av St. Olavs hospital
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Med jobben følger en av Norges beste pensjonsordninger,offentlig tjenestepensjon

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Sted
Harald Hardrådes gt. 12, 7030 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg,
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Helsepersonell,
Ledelse
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Utdanningssjef, Leder, Sykehus, Trondheim, Utdanning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Birger Henning Endreseth
Stillingstittel
Fagdirektør
Følg firma
971 følger dette firmaet

Harald Hardrådes gt. 12, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 347638527
Sist endret 29. apr. 2024 00:00

Rapporter annonse