Utløpt

Rådgiver innovasjon

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Rådgiver
Frist
08.05.2024
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Tjenesteinnovasjonssenteret ved St. Olavs Hospital ligger i fagavdelingen ogsøker nå eninnovasjonsrådgiveri ett års vikariat med mulighet for forlengelse.

St. Olavs hospital er et sykehus med sterkt fokus på tjenesteinnovasjon. Senteret for tjenesteutvikling hartverrfagligkompetanse innenfor innovasjon, helselogistikk, helseøkonomi og tjenestedesign.Her får du mulighet til å jobbe tett på fagmiljøene på hele St. Olavs Hospital. I 2023 ble St. Olavs hospital rangert høyest på innovasjonsaktivitet iNorge.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra med idestimulering samtbygge innovasjonskultur i sykehuset
 • Samarbeid med ulike aktører innen innovasjon
 • Fasiliteter og/eller støtte gjennomføringen av innovasjonsprosjekter
 • Involvere fagmiljøene på en konstruktiv og transparent måte

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelor nivå. Master nivå er ønskelig, men ikke et krav. Fortrinnsvis innen helsefag, innovasjon eller tjenestedesign
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel
 • Erfaring fra helsesektoren er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring fra innovasjonsarbeid er en fordel
 • Kunnskap om innovasjon i helsesektoren er en fordel
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • Løsningsorientert med gode samarbeidsevner
 • Initiativrik, positiv og utadvendt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn ihht. gjeldende overenskomster
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglig og personlig utvikling innen kvalitetsarbeid, innovasjon og prosjektarbeid
 • Muligheter for å utarbeide systemer som vil ha langsiktige positive konsekvenser for pasientsikkerheten og kvalitet på behandling som gis

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Sted
Harald Hardrådes gt. 12, 7030 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg,
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Rådgivning
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Tjenesteinnovasjon, Innovasjon, Rådgiver, Stolav, Helse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Siri Ann Mauseth
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
92 23 77 45
Følg firma
976 følger dette firmaet

Harald Hardrådes gt. 12, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 347627450
Sist endret 20. mai 2024 15:52

Rapporter annonse