Utløpt

Fagarbeider elektro

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Fagarbeider elektro
Frist
21.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Seksjon Teknisk Infrastruktur søker fagarbeider elektro til fast 100% stilling.

Avdeling Allmenn Teknikk er 100 ansatte fordelt på 8 seksjoner. Ansvarsområdet er drift og vedlikehold av bygninger, tekniske installasjoner og utomhus arealer samt vakthold ved St. Olavs hospital HF. Vi er lokalisert på Øya, Orkanger, Lian, Brøset, Østmarka og Tiller. Vi har driftsansvaret for en bygningsmasse på totalt 380 000 kvadratmeter.

Allmenn teknikk er en spennende arbeidsplass i stadig utvikling med rundt 25 fagområder. Vi arbeider stadig med å heve kompetanse og har som målsetting å drifte sykehuset optimalt med egne ressurser. Allmenn teknikk er en arbeidsplass som gir rom for utvikling og muligheter for å sette seg inn i nye og spennende fagområder.

Seksjon Teknisk Infrastruktur består av 14 ansatte fordelt på 8 fagområder. Høy kompetanse og erfaring blant engasjerte medarbeidere er nøkkelen til trygg drift av foretakets tekniske installasjoner.


Arbeidsoppgaver

 • Serviceoppdrag internt på sykehuset
 • Drift og vedlikehold av sykehusets elektriske anlegg
 • Bidra til planlegging av vedlikeholdsbehov
 • Bidra med fagkompetanse i utviklings- eller vedlikeholdsprosjekter
 • Jobbe i relevante dataverktøy
 • Sørge for gode kunderelasjoner og levere til avtalt tid

Kvalifikasjoner

 • Elektriker, fagskoleingeniør, ingeniør eller annen relevant utdanning
 • Kompetanse og erfaring fra installasjonsvirksomhet
 • God norsk skriftlig og muntlig fremføring
 • Kompetanse innen måle-teknikk
 • God kunnskap innen NEK 400 og forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og effektiv, og liker å jobbe i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som skaper positive relasjoner
 • Har positiv serviceinnstilling ovenfor kunder og kollegaer
 • Har evne og vilje til utvikling og opplæring i nye fagområder

Vi tilbyr

 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Utfordrende og varierte arbeidsdager i nytt og moderne sykehus
 • Fleksibel arbeidstid

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Sted
Prinsesse Kristinas gate 5, 7030 Trondheim
Bransje
Elektronikk,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Håndverker / Elektriker
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Elektriker, Elektro, Fagarbeider, Stolav, Sykehus

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Mats Hobber
Stillingstittel
Avdelingssjef
Telefon
99 44 14 89
Følg firma
971 følger dette firmaet

Prinsesse Kristinas gate 5, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 347580537
Sist endret 20. mai 2024 11:04

Rapporter annonse