Utløpt

Lønnscontroller

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Lønnscontroller/Lønnskonsulent
Frist
21.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Har du erfaring fra lønnsarbeid, så kan det være deg vi ser etter. Vi har behov for å styrke vårt lønnsteam med en lønnscontroller med pensjonsrapporteringsansvar.

Her vil du komme inn i ett trivelig arbeidsmiljø bestående av 18 medarbeidere som trives på arbeidsplassen vår. Som lønnscontroller hos oss vil du få ansvar for dine klinikker samt ha delansvar for pensjonsrapporteringen for hele helseforetaket

Hvis stillingen blir besatt av intern søker vil det bli ledig stilling som lønnskonsulent med de samme arbeidsoppgaver unntatt pensjonsansvaret.


Arbeidsoppgaver

 • Delansvar for pensjonsrapportering med kontroller
 • Behandle krav om eventuelle etterinnmeldinger i KLP
 • Behandling av søknader om alderspensjon
 • Oppfølging av Statens pensjonskasse for bistillinger
 • Registrering av variabler
 • Vedlikehold av lønnsdata
 • Refusjonsbehandling mot Nav
 • Kontroll og godkjenning av reiseoppgjør
 • Kontrollarbeid i forbindelse med lønnskjøring

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen økonomi/administrasjon på bachelor-nivå
 • Lang erfaring fra lønnsområdet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra lønnsområdet er ønskelig
 • Kunnskap om pensjon i KLP er ønskelig
 • Forståelse for lønnsprosessen
 • Kunnskap om folketrygdloven i forhold til sykepenger og foreldrepenger
 • Kjennskap til SDW-lønn
 • Generelt gode data- og systemforståelse

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Nøyaktig
 • Strukturert
 • Faglig engasjement
 • Service og kundeinnstilt
 • Positiv

Vi tilbyr

 • Godt fagmiljø
 • Trivelige arbeidsmiljø
 • Moderne og nye lokaler i teknobyen
 • Fleksitidordning
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Sted
Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim
Bransje
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap / Lønn,
Økonomi og regnskap / Controller
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Lønn, Controller, Økonomi, Regnskap, Trondheim

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Elisabeth Flø
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
91 85 58 35
Følg firma
971 følger dette firmaet

Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 347058247
Sist endret 17. mai 2024 09:04

Rapporter annonse