Utløpt

Spesialsykepleier/sykepleier,2 stillinger dag/aften

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Spesialsykepleier/ sykepleier
Frist
25.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Kreftklinikken er for tiden organisert med tre sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. Kreftklinikken ønsker å satse på og videreutvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset, i tett samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU. Det legges stor vekt på å delta i kliniske studier. Undervisning på St. Olavs Hospital og i helseregionen er sentrale oppgaver for klinikken.

Kreftpasienten i fokus

Kreftklinikken, Seksjon lindrende behandling,søker nye medarbeidere til vårt flotte team.Vihar som mål å utøve helhetlig sykepleie og du vil oppleve faglige utfordringer og vekst, enten du er nyutdannet eller mer erfaren.

Seksjonen har en sengepost med 12 senger og poliklinikk bestående av et palliativ team. Vi jobber tverrfaglig og har tett samarbeid med kommunehelsetjenesten. Ved SLB følger vi pasienter fra 18 år med ulike kreftdiagnoser og symptomer som krever behandling. Arbeidet innebærer også et tett samarbeid med pasientens pårørende.Ved Seksjon lindrende behandling er hovedfokuset symptomlindring. Noen pasienter er i integrert forløp, det vil si at de fortsatt får tumorrettet behandling.

I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU, har vi også et Regionalt kompetansetjeneste for lindrende behandling Midt- Norge. (KLB).

Vi har et veldig godt arbeidsmiljø på avdelingen som gjør oss trygge og sterke sammen. Hos oss er du aldri alene, velkommen som vår nye spesialsykepleier/sykepleier.

Vi har nå følgende stillinger ledige:

 • 2 x 100 % fast stilling, dag /aften med oppstart så snart som mulig

Stillingene er en kombinasjon av 75 % fast stilling ved SLB og 25 % fast stillingsandel i sykehusetsbemanningssenter, tilsammen100 % stilling. Det er også mulig å søke kun 75 % stilling ved SLB.

Stillingene innebærer arbeid hver 3. helg. Den som ansettes forventes også å kunne bidra ved alle klinikkens seksjoner ved behov. Ved vurdering av søkere vil både faglige og personlige egenskaper bli vektlagt.

Vi ber om at relevante attester og vitnemål legges ved søknaden. Oppgiminst to referansepersoner.


Arbeidsoppgaver

Sykepleieren skal utøve personsentrert tilnærming og sykepleie til pasienter og pårørende som skal mestre livstruende sykdom og død noe som bla innebærer:

 • Stell og pleie av pasienter
 • Medikamentansvar. Vi bruker ofte ulike pumper til å administrere medikamenter, og du vil bli erfaren i håndtering av medisinteknisk utstyr
 • Visitt med for- og etterarbeid
 • Et klinisk blikk, for god observasjon, intervensjon og dokumentasjon
 • Samarbeid mellom de ulike faggrupper, pasient og pårørende
 • Samarbeid med andre klinikker, samt kommunehelsetjenesten
 • Veiledning av nyansatte og studenter
 • I tillegg forventer vi at alle tar ett ansvar for de oppgaver som dukker opp fortløpende i hverdagen

  Kvalifikasjoner

  • Autorisert spesialsykepleier/sykepleier
  • Videreutdanning i onkologi er ønskelig, men palliasjon, intensiv og AKS er også relevante videreutdanninger. Andre videreutdanninger kan godkjennes etter begrunnet søknad.
  • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig (ev. svensk/dansk)

  Personlige egenskaper

  Ved Kreftklinikken har vi som mål å utøve helhetlig sykepleie.I en hektisk hverdag er det viktig at du er fleksibel, har godt humør og kan ta et tak der behovet er størst. Vi har et veldig godt samarbeid på avdelingen som gjør oss trygge og sterke sammen. Hvis du i tillegg har interesse for kreftfaget tror vi du vil passe godt inn hos oss.
  Du må forstå betydningen av, samt ha en fremtidsrettet holdning til digital kompetanse

  Vi tilbyr

  • 2 ukers opplæring tilpasset den aktuelle seksjon
  • Fagdager i turnus
  • Internundervisning, interne og eksterne kurs og deltakelse på konferanser
  • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø, med høyt faglig nivå
  • Turnus på 24 uker med mulighet for medvirkning
  • Tilrettelegging og økonomisk støtte ved videreutdanning innen kreft
  • Lønn iht gjeldende avtaler
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

  Om arbeidsgiveren


  St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 000 ansatte og et brutto budsjett på 13 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
  Mangfoldserklæring 
  Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
  St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 000 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 13 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


  Gellievoetebæjhkoehtimmie 
  Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

  Sektor
  Offentlig
  Antall stillinger
  2
  Sted
  Prinsesse Kristinas gate 2, 7030 Trondheim
  Bransje
  Helse og omsorg
  Stillingsfunksjon
  Sykepleier / Kreft/onkologi
  Arbeidsspråk
  Norsk

  Nøkkelord

  sykepleier, onkologi, lindrende behandling

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson
  Kine Svenning Olsson
  Stillingstittel
  Seksjonsleder
  Telefon
  72 82 64 44
  Følg firma
  976 følger dette firmaet

  Prinsesse Kristinas gate 2, 7030 Trondheim

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 346910203
  Sist endret 16. mai 2024 08:32

  Rapporter annonse